Gjøre det enklere å starte opp, eie og drive egen bedrift

Små og mellomstore bedrifter står for størstedelen av norsk sysselsetting og verdiskaping. Knapt ni prosent av aksjeselskapene i Norge er børsnotert, og de selskapene som ikke er børsnotert står til sammen for om lag 80 prosent av verdiskapingen i Norge. Disse viktige bedriftene kan sjelden finansiere sin virksomhet gjennom det internasjonale kapitalmarkedet. De er helt og holdent avhengig av tilgang til norsk, og ofte lokal, kapital. Å legge til rette for økt risikotagning med norsk kapital er en viktig forutsetning for omstilling og økt verdiskaping.

Noen konkrete tiltak:

 1. Gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 2. Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
 3. Styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i egen bedrift.
 4. Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.
 5. Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser. 
 6. At beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenliknbare land for å trygge arbeidsplassene og stimulere til å skape nye.
 7. Formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og på sikt fases ut for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser.
 8. Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i universitets- og høyskolesektoren, med mål om at flere starter egen bedrift.
 9. Legge til rette for flere næringsklynger og utvikle en nasjonal strategi for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner.
 10. Øke det private eierskapet i statlige selskap der det er riktig for selskapet og samfunnet, men sikre at hovedkontorfunksjoner i strategisk viktige selskaper forblir i Norge.

Bidra til ytterligere næringsrettet forskningsløft

Det offentlige Norge bruker betydelige midler på forskning, og offentlig sektor står for brorparten av ressursene som brukes til forskning her til lands.  Vi vil styrke forskningen i offentlig sektor, og vi vil stimulere privat næringsliv til å forske mer. Forskning og ny kunnskap er viktig for å løse store samfunnsutfordringer, bidra til innovasjon og konkurransekraft, og for å bidra til ny erkjennelse og opplyst samfunnsdebatt. Og retter vi et større fokus på involvering av næringslivet i forskningen, er sannsynligheten stor for at vi også blir flinkere til å kommersialisere på forskningsinnsatsen.

Noen konkrete tiltak:

 1. Fordele mer av statstilskuddet til høyere utdannelse gjennom konkurransearenaer basert på oppnådde resultater.
 2. Videreutvikle ordningen med utviklingsavtaler mellom staten og utdanningsinstitusjonene, og knytte økonomiske virkemidler til avtalene.
 3. Styrke den offentlige forskningsinnsatsen ytterligere for å nå målet om at de totale forskningsinvesteringene skal utgjøre 3 prosent av BNP innen 2030, hvorav 2 prosent bør utgjøres av privatfinansiert forskning.
 4. Stimulere til mer forskning i næringslivet og tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv, blant annet gjennom SkatteFUNN-ordningen.
 5. Etablere et vitenskapelig rådgivende organ for regjeringen for å fremme utdanning og forskning av høy kvalitet og relevans på tvers av alle samfunnssektorer.
 6. Styrke virkemidlene som fremmer innovasjon i offentlig sektor og tjenesteytende næringer.
 7. Videreutvikle nærings-PhD og offentlig-PhD og innføre tilsvarende ordninger for post.doc.

Sikre raskere utbygging av vei og jernbane i hele landet

Gjennom regjeringens økte bevilgninger til vedlikehold av vei og jernbane har vi snudd forfall til fornyelse og tilstanden blir nå bedre år for år. Vi er også godt i gang med å redusere utbyggingstiden ved å kutte unødvendige utredninger i alle ledd, og utbyggingstiden ved å ta i bruk nye metoder for utbygging. Dette arbeidet ønsker vi å fortsette. Vi har økt ambisjonsnivået i Nasjonal transportplan og vil levere betydelig høyere økonomiske rammer til samferdselssektoren. Høyre vil fjerne forfallet på riksveier og jernbane innen 2030.

Noen konkrete tiltak:

 1. Redusere planleggingstiden på veiprosjekter ved å samordne innsigelser bedre der det er nødvendig for å sikre fremdrift på store nasjonale transportprosjekter, skal man benytte statlig plan.
 2. Realisere viktige samferdselsprosjekter raskere ved fortsatt bruk av bompengefinansiering. Staten skal alltid dekke minst 1/3 av utbyggingskostnadene på riksveiprosjekter.
 3. Vurdere en sammenslåing av etablerte samferdselsetater i et Transportdirektorat for å effektivisere samferdselssektoren.
 4. Øke investeringstakten og fjerne vedlikeholdsetterslepet i jernbanen innen 2030. 
 5. Bygge ut flere dobbeltspor og lange krysningsspor for å fjerne flaskehalser, øke kapasiteten, redusere transporttiden og få bedre punktlighet for gods og passasjerer.
 6. Fortsette å sette flere jernbanestrekninger ut på anbud, slik at alle strekninger i landet blir konkurranseutsatt, for å sikre et best mulig tilbud for de reisende.
 7. Effektivisere godsterminalene og bygge nye der det er nødvendig for å møte fremtidig utvikling.

Sørge for grønn omstilling

Næringslivet er avgjørende i arbeidet med å utvikle og ta i bruk klimaløsninger.

Høyre vil legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige arbeidsplasser gjennom å stille miljøkrav og ved å gjøre det dyrere å forurense. Samtidig vil Høyre styrke statlige virkemidler som reduserer den økonomiske risikoen en rekke bedrifter påtar seg ved å prøve ut ny teknologi.

Noen konkrete tiltak:

 1. Styrke satsingen på utvikling og bruk av miljø- og klimavennlig teknologi gjennom å øke fondskapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging og styrke Innovasjon Norges miljøteknologiordning som bidrar til risikoavlastning.
 2. Legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøy, ferger og skip i samarbeid med private aktører.
 3. Innføre regler slik at industrien og næringer blir forpliktet til å følge standarder eller oppfylle mål knyttet til effektivitetsgrad i sin bruk av råvarer, energi eller vann.
 4. Utvikle standarder for miljø- og klimasertifisering av ulike løsninger i byggsektoren.
 5. Gjennomgå alle skatter, avgifter og subsidier for landbruket med mål om å stimulere næringen til å redusere energibruk og klimagassutslipp.
 6. Etablere et lavutslippsprogram for olje- og gassektoren, i samarbeid med næringen.
 7. Stille miljøkrav som fremmer innovasjon, og se på ulike modeller for å bidra til å gjøre resirkulering og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter.
 8. Utrede et brukerfinansiert CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til rask reduksjon i klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart.
 9. Offentlig innkjøpsmakt og regelverk er et viktig virkemiddel for å utvikle miljøteknologi og ta i bruk miljøvennlige løsninger.


Gå tilbake til programsiden

Gi ditt innspill