Gjennomføre kommunereformen

Mange kommuner er i dag for små til å løse lovpålagte oppgaver i god nok stand. Dette går utover tjenestetilbudet til innbyggerne. Særlig svake grupper er utsatt. Når fagmiljøene er små er det krevende å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og sikre god kvalitet på tjenestene.

Høyre ønsker gode offentlige tjenester til innbyggerne, og vil derfor gjennomføre kommunereformen med færre og større kommuner. Det vil gjøre kommunene bedre i stand til å ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Og for å stryke lokaldemokratiene ønsker vi å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.

Noen konkrete tiltak:

 1. Gjennomføre kommunereformen slik at vi får færre og mer robuste kommuner.
 2. Overføre oppgaver fra stat til lokal forvaltning.
 3. La de største kommunene kunne få ansvar for fylkeskommunale oppgaver som veier, kollektivtransport og videregående skole.

Digitalisere offentlig sektor og gjøre den mer brukervennlig

Offentlige tjenester må følge med utviklingen av digital teknologi. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å digitalisere tjenester i offentlig sektor for å bidra til fortsatt fornyelse, forenkling og forbedring. Vårt mål er en forenklede, individuelt skreddersydde og tilgjengelige offentlige tjenester. Offentlige tjenester skal tilpasses tjenestene til brukeren og næringslivet.  

Noen konkrete tiltak:

 1. Fortsatt holde et høyt tempo i digitaliseringen av de offentlige tjenestene, med et mål om å tilby digitale selvbetjeningsløsninger for all kontakt mellom privatpersoner, bedrifter og myndighetene.
 2. Fortsette arbeidet med å utvikle felles registre, felles tjenester og deling av informasjon på tvers av offentlig forvaltning, med et mål om at man ikke må oppgi samme informasjon flere ganger.
 3. At det skal være enkelt for innbyggerne å orientere seg i, få informasjon om og søke om offentlige velferdstilbud og tjenester.
 4. Sikre kvalitet på tjenestene, øke mulighetene for brukervalg, og ta i bruk privat-offentlig samarbeid og konkurranse for å bedre tjenester og en effektiv tjenesteproduksjon.

Innføre strengere krav til ressursbruk

Hver tredje sysselsatt er nå i offentlig sektor, og offentlige utgifter utgjør nå mer enn 50 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Dette er dramatisk når vi står overfor en eldrebølge som legger ytterligere press på både finansieringsbyrde og velferdsordningene. Økt produktivitetsvekst er nødvendig for at Norge skal møte de store utfordringene vi står overfor. Vi vil bidra til høyere produktivitet i offentlig sektor og en tydeligere rollefordeling mellom offentlig og privat sektor. Bedre organisering av arbeidet, innfasing av ny teknologi og tydelige effektivitetskrav vil være drivkrefter for produktivitetsutviklingen i offentlig sektor.

Noen konkrete løsninger:

 1. Stille krav om at nye oppgaver i offentlig byråkrati fortrinnsvis skal løses innenfor eksisterende bemanning.
 2. Stille krav til virksomhetene i det offentlige om at digitalisering skal utløse større effektivitet og redusert ressursbehov i tillegg til bedre brukeropplevelser.
 3. Øke konkurransen om utførelsen av offentlige oppgaver og sikre at det er like vilkår når private bedrifter og offentlige institusjoner konkurrer om oppdrag.
 4. At på områder hvor det eksisterer velfungerende markeder med private aktører, skal det offentlige avvikle sin tilsvarende virksomhet dersom ikke avgjørende samfunnshensyn tilsier noe annet.
 5. Utnytte kjøpekraften i offentlige innkjøp til å utløse innovative og fremtidsrettede løsninger.


Gå tilbake til programsiden

Gi ditt innspill