Nullvisjon for klimagassutslipp fra transportsektoren

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. Høyre mener Norge skal realisere lavutslippssamfunnet og bidra til at Paris-avtalen oppfylles. Dette blir krevende, men samtidig gir det grønne skiftet oss muligheter til å utvikle ny teknologi og skape nye arbeidsplasser.  Høyres programkomites største ambisjoner i klima og miljøpolitikken er at transportsektoren skal bli utslippsfri og Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi.

Noen konkrete tiltak:

 1. At staten finansierer minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene og videreutvikle gode bymiljøavtaler som stimulerer kollektiv- og sykkeltiltak.
 2. Ved statlig medfinansiering av større kollektivsatsinger må det settes krav til fortetting ved kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder.
 3. Legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøy, ferger og skip i samarbeid med private aktører.
 4. Stille krav om lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud.
 5. Øke investeringstakten i jernbaneutbyggingen og øke bruken av miljøvennlig drivstoff som elektrisitet og hydrogen.
 6. Inkludere klimarelaterte mål for transportsektoren i Nasjonal transportplan og presentere tiltak for å nå målene i samme plan.
 7. Stimulere til økt utbygging av sammenhengende sykkeltraseer i byer og tettsteder.
 8. Innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøy, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøy og fossilt drivstoff.
 9. Legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøy over hele landet.
 10. At kommuner som ønsker det skal kunne innføre køprising og ytterligere miljødifferensiering av satsene i bomringene, og sikre kommunene gode verktøy som kan redusere lokale miljøproblemer.

Gjøre Norge til et foregangsland for fornybar energi

Vi skal bidra til at Norges potensial for fornybar energi generelt, og vannkraft spesielt, kan utnyttes bedre, både gjennom gode rammevilkår, økt forskningsinnsats og videreutvikling av gode teknologistøtteordninger for industri og næringsliv. Vi vil øke fondskapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging og styrke Innovasjon Norges miljøteknologiordning som bidrar til risikoavlastning, utvikling og bruk av miljø- og klimavennlig teknologi. Overføringskapasiteten for elektrisk kraft mellom Norge og det øvrige Europa skal styrkes for å redusere klimagassutslippene, og for å videreutvikle Norge som Europas grønne batteri. Og vi vil åpne opp for skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneinteresser ivaretas.

Noen konkrete tiltak:

 1. Styrke satsingen på utvikling og bruk av miljø- og klimavennlig teknologi gjennom å øke fondskapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging og styrke Innovasjon Norges miljøteknologiordning som bidrar til risikoavlastning.
 2. Styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft 2041 mellom Norge og det øvrige Europa for å redusere klimagassutslippene, og for å videreutvikle Norge som Europas grønne batteri.
 3. Sette et energieffektiviseringsmål på 10 terrawattimer i eksisterende bygg innen 2030, stille økte krav til effektivisering i nye bygg og ha støtteordninger/skattefradrag for energiøkonomisering i bedrifter og husholdninger.
 4. Åpne opp for skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneinteresser ivaretas.
 5. Sikre gode rammebetingelser for investering og utvikling av eksisterende vannkraftverk.
 6. Gjøre det enklere å koble på egenprodusert energi gjennom strømnettet.
 7. Delprivatisere Statkraft, men la kontantstrømmen fra de norske vannfallene tilfalle staten direkte.


Gå tilbake til programsiden

Gi ditt innspill