Høyre er et norsk, tradisjonelt konservativt politisk parti dannet i 1884. Partiet er medlem av Den internasjonale demokratiske union. Les mer om historien vår her.

Ledelse

Erna Solberg fra Bergen har vært partileder siden partiets landsmøte i mai 2004. Jan Tore Sanner fra Bærum er 1. nestleder og Bent Høie fra Rogaland er 2. nestleder. Kristian Tonning Riise er leder for partiets ungdomsorganisasjon, Unge Høyre.

Stortingsgruppen

Høyres stortingsgruppe består av 48 representanter etter stortingsvalget 2013. Trond Helleland er parlamentarisk leder for stortingsgruppen, med Nikolai Astrup som parlamentarisk nestleder. Høyre er det nest største partiet i Stortinget etter Ap.

Regjering

Høyre og Frp gikk i regjering etter stortingsvalget 2013. Her kan du besøke regjeringssiden.

Ansatte

Her finner du Høyres ansatte. 

Sideorganisasjoner

Høyre har tre aktive sideorganisasjoner - Unge Høyres  Landsforbund, Høyres Studenter og Senior Høyres Landsforbund. Disse sideorganisasjonene utgjør en viktig del av Høyre, og har egne, landsomfattende organisasjonsnett. De står fritt i forhold til hovedpartiet.

Innen rammen av Høyres formålsparagraf vedtar sideorganisasjonene sine egne programmer som danner grunnlaget for deres politiske virksomhet. De har stor politisk innflytelse både innad i Høyre og utad overfor politiske  myndigheter. Sideorganisasjonene er representert i partiets arbeidsutvalg eller styre på de fleste nivåer.

Her finner du en oversikt over sideorganisasjoner.

Ideologi

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier, og Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer maktspredning, gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som skal være politikk.

(fra Prinsipprogrammet, vedtatt 2008)

Politikk

Politikerne skal konsentrere seg om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring. Når det offentlige prøver å gjøre alt for alle, greier man ikke å løse de viktigste oppgavene godt nok. Dessverre har mange politikere vanskelig for å akseptere at folk er forskjellige og har ulike behov. Når politikerne skal styre alt blir det mindre tid og ressurser til å løse de store og viktige oppgavene. Høyre er opptatt av at det må settes grenser for politikk.

Våre hovedsaker er:

1. Skape trygge arbeidsplasser: Høyre har nye ideer og bedre løsninger for å skape trygge arbeidsplasser. Høyre vil trygge norske arbeidsplasser og den norske velferden gjennom å prioritere kunnskap og konkurransekraft. Vi er en garantist for en politikk som holder orden på norsk økonomi, og vi vil bruke mer av oljepengene på samferdsel, kunnskap, forskning og moderate skattelettelser som gjør arbeidsplassene tryggere. Vi skal også legge til rette for å skape nye arbeidsplasser. Vi skal skape mer, ikke skatte mer.

2. Kunnskap i skolen: Høyre har nye ideer og bedre løsninger for å få mer kunnskap i skolen. Det som har best dokumentert effekt for elevenes læring er topp kvalifiserte og motiverte lærere. Derfor vil Høyre øke bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere. Kunnskap, kvalitet og krav er kjennetegn ved Høyres skolepolitikk. Det samme er læring, høye ambisjoner for alle elever og tilpasset opplæring. Skolen skal være et sted å lære, ikke bare et sted å være.

3. Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet: Høyre har nye ideer og bedre løsninger for å få ned helsekøene og bedre kvaliteten i helsevesenet. Høyre er opptatt av pasientene, ikke systemet. Høyre vil redusere helsekøene ved å ta i bruk ledig kapasitet i private klinikker for det offentliges regning, og på den måten få flere friske raskere. Pasientrettighetene må styrkes, slik at flere får riktig behandling til rett tid. Høyre har slått fast at den neste store helsepolitiske satsingen skal komme innen rehabilitering, rusavhengige og psykisk syke.

4. Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk: Høyre har nye ideer og bedre løsninger for å bygge ut veier og kollektivtrafikk raskere. Høyre ønsker flere, bedre og tryggere veier, gjennom økt bevilgninger og moderne byggemetoder. Høyre vil samarbeide med private (OPS) for å sikre raskere utbygging og bedre vedlikehold. En mer kraftfull kollektivutbygging i byregionene er nødvendig for å løse boligmangelen og forhindre trengsel i byene i fremtiden.

Les mer om Høyres politikk her.

Ønsker du å bidra for Høyre, klikk her.