Bilde: Morten Foss

Hva mener Oppland Høyre

Lurer du på hvordan man kan gjøre Oppland enda bedre? Eller hva høyre har lyst til å gjøre for Oppland? Her kan du lese Oppland høyre sitt program for valget  Verdigrunnlag

Høyres formålsparagraf:
Høyre vil føre en fremtidsrettet konservativ politikk bygget på det kristne verdigrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og internasjonalt ansvar.                                                                                                              

 

Våre beste egenskaper som politisk parti er åpenhet, fremtidstro, ønske om gode løsninger og evne til å prioritere det viktigste først. Vi vil søke samarbeid med partier som bidrar til å styrke Høyres grunnleggende verdier og løsninger i samfunnet. I Oppland fylkesting vil vi samarbeide med de andre ikke-sosialistiske partiene.

 

Høyre mener fylkeskommunene bør legges ned, men så lenge fylkeskommunen består vil Høyre delta med full tyngde og seriøsitet til beste for innbyggerne og samfunnet.

 

 

Brukervennlig, effektiv og moderne fylkeskommune

 

Økonomien er helt avgjørende for at Oppland fylkeskommune skal gi et godt og bredt tjenestetilbud. Det krever modige politikere som tør å ta de nødvendige grep og tøffe prioriteringer, ellers vil fremtidens generasjoner betale dyrt. Oppland Høyre vil sette tæring etter næring. Det betyr krav til effektivitet og klare prioriteringer av hva fylkeskommunen skal drive med. Her kreves en kreativitet i forbindelse med hvordan oppgaver organiseres og løses.

 

 

Oppland fylkeskommune som regional utviklingsaktør

 

Oppland Høyre vil ivareta og fremheve de ulike regionenes naturlige fortrinn og forskjellige utviklingspotensial. Vi vil søke samarbeid over fylkesgrensene der det er naturlig. For store deler av Oppland er det andre fylker enn Hedmark som er den naturlige samarbeidspartneren og Oppland Høyre vil jobbe for at fylkeskommunen i større grad retter blikket mot Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Buskerud, Akershus og Oslo i tillegg til Hedmark.

 

Oppland fylkeskommune – den gode arbeidsgiveren

 

Oppland fylkeskommune er en stor og viktig arbeidsgiver. Fylkeskommunen må være en god arbeidsgiver for alle ansatte. Fylkeskommunen skal levere de beste tjenestene og holde kontroll med kostnadene.

Høyre vil legge til rette for kompetansemiljøer som rekrutterer dyktige fagfolk og de kompetente menneskene vi til enhver tid trenger. Vi vil videreutvikle fylkeskommunen som en stor og god lærebedrift og øke antall fylkeskommunale læreplasser.

Fylkeskommunen skal ha en fleksibel arbeidsgiverpolitikk, og det skal legges til rette for mennesker i forskjellige livsfaser og for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Høyre vil gjøre fylkeskommunen til en bedre arbeidsplass for alle ansatte slik at innbyggerne i Oppland gis best mulig service ved:

•             Kompetanseheving

•             Nulltoleranse for diskriminering

•             Etterlevelse av regelverk som ivaretar konkurranse og hindrer korrupsjon

•             Økt nærvær

•             En bedre livsfasepolitikk

 

 

Utdanning - kvalitet og gjennomføring

 

Videregående opplæring

En god skole er grunnleggende for elevenes helse og trygghet og elevenes kompetanse er den beste investering i fremtiden. Vi vil jobbe for gode psykososiale miljøer og aktivt arbeid mot mobbing.  

 

Oppland Høyre vil

 

·         At minimum 90 prosent av elevene i videregående opplæring skal ha fullført og bestått i løpet av fem år

·         At alle skolesteder skal ha egen rektor, og at rektorene skal ha lederutdanning

·         At alle rådgivere skal ha relevant utdanning og ha et formalisert forpliktende samarbeid med nærings- og arbeidsliv, samt elevtjenesten

·         At rådgiverne i den videregående skolen skal ha et systematisk, formalisert samarbeid med rådgiverne på ungdomsskolene

·         At antall skolesteder skal tilpasses fremtidens elevtallsutvikling

·         At linjetilbud skal dimensjoneres etter samfunnets og arbeidslivets behov

·         At alle kommuner skal forplikte seg til å tilby læreplasser

·         Åpne for kommunal, privat eller kombinert kommunal-privat drift av videregående skoler

·         Innføre lærerevaluering

·         Prioritere kompetanseheving for lærere

·         Vurdere om rektorstillinger skal være på åremål

          ·         Motarbeide mobbing ved å styrke elevtjenesten.


              ·         Alle skoler skal ha helsesøster og miljøarbeider i stillingsprosenter som er forsvarlige i forhold til antall                           elever.

·         At karaktersnittet i Oppland skal ligge over landsgjennomsnittet ved sentralgitt eksamen.

·         Innføre en prøveordning med anonym retting av prøver.

 

Høyskole

 

Oppland Høyre vil jobbe for å bevare og videreutvikle de unike kompetansemiljøene HiG og HiL utgjør. Høyskolene vet selv hvordan de best ivaretar sine interesser, kunnskapsmiljø og utviklingsmuligheter. Oppland Høyre vil derfor til enhver tid jobbe sammen med høyskolene for best mulig å sikre deres og Opplands interesser innenfor de nasjonale planene for høyskoler og universiteter.

 

Oppland Høyre vil jobbe for at det etableres et «Fjellfakultet» i Oppland med spisskompetanse på bruk av fjellets ressurser.

 

Samferdsel - veier til fremtiden

 

God kommunikasjon er blant de viktigste faktorer som bestemmer befolknings- og næringsutviklingen i et fylke som vårt, med store avstander og varierende folketetthet. 

 

Veier

 

Oppland Høyre vil prioritere generell oppgradering av veinettet høyt og at de utbedringene som gjøres blir helhetlige og fremtidsrettet. Oppland Høyre ønsker effektive finansieringsformer for å sikre helhetlig og raskere utbygging.

 

Oppland Høyre vil jobbe for

·         Sammenhengende utbygging av firefelts E6 Oslo-Trondheim, hvor strekningen til Lillehammer prioriteres

·         Fremtidsrettet og helhetlig utbygging av Rv4 Oslo-Mjøsbrua, der strekningen gjennom Nittedal, samt Gjøvik-Mjøsbrua, har førsteprioritet og bygges som firefelts vei

·         Sammenhengende utbygging og utbedring av fylkesvei 33 og 34, der strekningen av 33 over Tonsåsen har førsteprioritet

 

Høyre vil

 

·         Støtte opp om prioriteringen av Rv4, E6 og E16

·         Prioritere utbygging og utbedring av fylkesveinettet ut fra trafikkmengde, næringslivets behov, sikre skoleveier og sammenknytting av lokalsamfunn og arbeidsregioner

·         Sørge for bedre og tryggere skoleveier, blant annet gjennom økt satsing på gang- og sykkelveier

·         Kreve kompensasjon for vedlikeholdsetterslepet på nye fylkesveier

·         Fortsette arbeidet med å sikre spesielt ras- og flomutsatte veistrekninger og arbeide for økte overføringer fra staten. Der det har vært ras eller flom skal utbedring skje til dagens standard

 

 

Kollektivtransport

 

En velfungerende, moderne jernbane er fremtidens mest effektive og beste form for transport, både for person- og godstrafikk.

 

For Oppland Høyres del er følgende viktigst:

 

·         Forsere realisering av full InterCity med dobbeltspor til Lillehammer og dobbeltspor videre til Trondheim

·         Oppgradert Gjøvikbane med dobbeltspor til Roa, timesavganger Gjøvik-Oslo i tråd med satsningene til Stor-Oslo Nord.

·         Sammenknytning av Gjøvikbanen og Dovrebanen, noe som sikrer en rundbane som ivaretar hele regionen i tillegg til å kunne avlaste Dovrebanen og bidra til økt godstransport på bane.

·         Oppland Høyre vil også arbeide for at Ringeriksbanen forlenges via Roa/Lunner til Gardermoen. Dette vil gagne hele regionen nord for Oslo, i både Buskerud, Oppland og Akershus. Det krever derfor samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Oppland Høyre vil ta initiativ til dette.

 

 

Høyre vil

 

·         Bedre samordningen av rutetilbudet mellom tog, ekspressbuss og lokalbuss.

·         Jobbe for samordning av rutetilbud med nabofylker, spesielt mot #Ruter for kollektivruter mot Oslo og Akershus.

·         Jobbe for å utvikle ungdomskortet, utvide tilbudet til å gjelde studenter og jobbe for at prisen skal reduseres. Utrede muligheten for å erstatte gratis skoleskyss i videregående skole med ungdomskort til redusert pris for dem som ønsker det.

·         Arbeide for å etablere rutetrafikk på Leirin.

·         Oppland fylkeskommune har en viktig rolle som tilrettelegger for bredbåndsutbygging i hele fylket slik at størst mulig del av næringslivet og befolkningen får tilgang på 100Mbps nedstrøms hastighet. Dette gjennomføres best med konkurranse i telekomsektoren. I grisgrendte områder må Oppland fylkeskommune vurdere bruk av regionale utviklingsmidler som delfinansiering av bredbåndsutbyggingen.

 

Energi, miljø og klima

 

Klimautfordringen er global, men løses best lokalt. Høyres klima- og miljøpolitikk er basert på et konservativt syn om lokal forvaltning og føre-var prinsippet. Norges bidrag til utslippsreduksjon er summen av reduksjonstiltakene i privat sektor og offentlig sektor, på alle nivåer.

 

Høyre vil

 

·         Legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk og sykkel

·         Arbeide for at fylkeskommunens kjøp av transporttjenester dreies i retning av null- eller lavutslippsteknologi

·         Arbeide for at all fylkeskommunal drift har fokus på mindre bruk av utslippsbelastende forbruk og transport

·         Legge til rette for etablering av fornybar energi

·         Gi kommunene godkjenningsrett for utbygging av småkraftverk under 1MW.

·         Endre lovverket slik at konsesjonsbehandling av småkraftverk i verna vassdrag blir hevet fra 1MW til 3MW.

 

Trygge arbeidsplasser

 

Norge må omstille seg til en økonomi hvor oljesektorens trekkraft og dominans vil avta.  Fastlandsnæringene må styrkes hvis vi skal opprettholde velstandsnivået, og løse de samfunnsmessige utfordringer. Bosetting og velferd i Oppland avhenger av utviklingen i fylkets næringsliv og sysselsetting. Oppland har utfordringer med lav andel yrkesaktivitet og lavt utdanningsnivå i forhold til landsgjennomsnittet i tillegg til svak vekst i privat sektor. Næringslivet er avhengig av bl.a. gode kommunikasjoner og at offentlig sektor fungerer godt. Sysselsettingsvekst i privat sektor vil først og fremst måtte komme i små og mellomstore bedrifter. Oppland trenger derfor en offensiv næringspolitikk. Det må skapes veier til vekst for næringslivet i Oppland, både i de eksisterende næringer og bedrifter, og i nye bransjer og virksomheter.

 

Høyre vil

 

·         Etablere Mjøsregionen som et av de nasjonale kraftsentra for næringsliv, bosetting og utdanning. Dette ønskes gjennomført ved utbygging av moderne, hurtige og korresponderende kommunikasjoner mellom byene i Mjøsregionen, samt mellom byene og tettsteder og regionsentra i dalførene

·         Ha egen norsk fjellpolitikk - en tydeligere nasjonal politikk på hva vi ønsker å bruke fjellområdene til.

·         Øke bevisstheten om og markedsføringen av fylkets naturlige næringsmessige fortrinn

·         Arbeide for skatteregler som fremmer egenkapitaldannelse og investeringer i lokale bedrifter og stimulerer til forskning og utvikling blant annet gjennom skattefunn-ordningen

·         Arbeide for å åpne nye kapitalkilder for produktutvikling og innovasjon i treforedlingsindustrien

·         Synliggjøre næringslivets behov for utvikling av infrastrukturen i fylket

·         Arbeide for å styrke kommunenes kapasitet og kompetanse på arealplanlegging og byggesaksbehandling, og for større lokalt selvstyre i plan- og byggesaker

·         Helhetlig lokal forvaltning av vernede områder, med reell lokal råderett

·         At politiske vedtak og forlik om vern og bruk av utmarksressursene blir gjennomført.

·         Utvikle Fagskolen Innlandet gjennom godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor

·         Satse på entreprenørskap i skolen og stimulere til oppstart av ungdomsbedrifter

·         At det skal lønne seg for bønder å satse på samdrift

 

 

Skogbruk

 

Skog i vekst tar opp og binder karbon gjennom fotosyntese. Opplands viktigste bidrag i klimapolitikken er god forvaltning og høy grad av utnytting av skogen.

 

Skogbruket er en viktig næring for innlandet som bidrar til høy verdiskapning. Skogbruket er avhengig av god infrastruktur og hensiktsmessige rammebetingelser for å kunne drive en bærekraftig næring, noe Oppland Høyre ønsker å legge til rette for.

 

Oppland må dra bedre nytte av de høykompetansemiljøene vi har innen bioøkonomi for å utnytte ressursene våre. Fylket er en stor råvareeksportør, men utnytter i for liten grad verdiskapingen fra videreforedling.

 

Oppland Høyre vil

 

·         Legge til rette for utvikling innenfor bioøkonomi som omfatter alt som i dag kan lages av olje, men som i framtiden kan lages av biomasse fra landbruket og særlig fra skogen

·         Legge til rette for økte klimagevinster ved bruk av skogen

·         Legge til rette for økt avvirkning av skog

·         Legge til rette for nyplanting av skog, blant annet ved å styrke fondet for skogplanting  slik at fremtidige generasjoner også kan dra nytte av de klimafordelene skogen gir

·         Stimulere til at flere bytter ut olje med trevirkebaserte produkter

 

Kultur og frivillighet - en blå vind

 

Oppland Høyre mener kultur bygges best nedenfra ved hjelp av stimulanse til vekst og idéskaping. Kultur har en egenverdi, og er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. Vi ønsker et mest mulig politisk uavhengig kulturliv.

 

Oppland Høyre vil

 

·         Legge til rette for økt entreprenørskap og innovasjon i kultur- og tradisjonsfag

·         Styrke samarbeidet mellom kultur, reiseliv og næringsliv

·         Styrke profesjonaliteten for å ivareta mangfoldet av festivaltilbud

·         Støtte mangfoldet i det frivillige kulturlivet, og styrke det gjennom satsing på kulturell kompetanse

·         Satse på talentene ved å sikre de økonomiske og faglige rammene for Ungdommens kulturmønstring

·         Legge til rette for kulturbasert næringsutvikling

·         Vurdere samarbeidet med Hedmark om Teater Innlandet med hennblikk på å styrke kulturtilbudet i Oppland

·         Støtte etablering av Innlandets Filharmoniske Orkester på Gjøvik

·         Utnytte den kulturelle skolesekken slik at den i størst mulig grad bidrar til elevenes læring

 

 

Helse

 

Oppland Høyre mener at kvalitet og innhold i helsetjenestene er avgjørende og at det skal veie tyngst i enhver sammenheng. Helsetilbudet i fylket må utvikles i tråd med de rammer den nasjonale helsepolitikken gir. Oppland Høyre vil jobbe for at alle Opplands innbyggere skal få et kvalitativt godt helsetilbud uavhengig av bosted. Det er viktig å bevare gode helsetilbud og fagmiljøer i fylket. Oppland Høyre kan ikke akseptere en nedbygging av tjenestene i påvente av nasjonal helseplan og fremtidig sykehusstruktur.

 

Oppland Høyre vil at

 

·         Opprettholde sykehus på Gjøvik og Lillehammer som en del av fremtidig struktur i Sykehuset Innlandet

·         Det etableres en ny luftambulanse i Mjøsområdet, og luftambulansen på Dombås opprettholdes

·         Ambulansetjenesten i fylket får krav om å tilfredsstille nasjonale retningslinjer med responstid innen 12 minutter i byer og 25 minutter i mer grisgrendte strøk

·         Tilbudene innen rus og psykiatri beholdes, videreutvikles og styrkes

·         Vi har nulltoleranse mot narkotika, og vi skal styrke det forebyggende arbeidet mot rusmisbruk blant unge

·         Rehabiliteringsinstitusjonene våre skal kunne utnytte sin kapasitet 100 prosent slik at flest mulig kan nyttiggjøre seg deres kompetanse og omsorg

 

 

Lokalt selvstyre og privat eiendomsrett

 

For Høyre er eiendomsrett, selvbestemmelse og jordvern viktige verdier. Det er fylkeskommunens oppgave å styrke og stimulere privat initiativ og tiltakslyst. Vi vil respektere kommunale vedtak i plansammenheng, og kun unntaksvis gripe inn med innsigelse dersom vesentlige nasjonale og regionale interesser står på spill.

 

Oppland er blant fylkene med mest vernet areal. Fjellområder og utmark må forvaltes av kommunene, uavhengig av vernestatus. Lokalbefolkningen har gjennom generasjoner bevist at de vet og kan balansere bærekraftig og fornuftig bruk av naturen opp mot verneverdiene. Hensiktsmessig bruk er den beste form for vern av våre store natur- og kulturverdier.


Er dette svaret på en av dine hjertesaker? Vi ønsker å høre din hjertesak, og gi deg vårt svar på det du brenner for. Kanskje er Høyre det som ligger ditt hjerte nærmest. Sammen skaper vi muligheter for alle.

Sammen bygger vi Norges fremtid.

Vil du lese mer om andre saker?

Ta kontakt med oss i dag!