Søk
Foto: Colourbox

Ber Gran kommune ta imot flere flyktninger

I en interpellasjon til kommunestyret oversendt Gran kommunes ordfører Knut Lehre (AP) i dag, ber Gran Høyre kommunestyret revurdere sitt vedtak i oktober 2014 om å redusere ambisjonene for bosetting av flyktninger i kommunen og heller øke årlig bosetting med 10 per år i årene 2015-2018 til 40 pr. år, i tillegg til familiegjenforeninger.  

Gran Høyre har i inneværende periode jobbet aktivt med å øke bosettingen av flyktninger i kommunen og har de siste 3 årene fått gjennomslag i kommunestyret for forslag om å øke bosettingen. Forslagene har vært fremmet i samforståelse med SV, og dette samarbeidet har også medført at Arbeiderpartiet i de fleste avstemmingene har støttet forslagene. I 2014 vedtok dessverre flertallet i kommunestyret å redusere ambisjonene for bosettinger, fra det foreliggende vedtaket på 35 pr. år til 30 pr. år.

De siste dagers svært positive uttalelser fra ledende politikere i Gran Arbeiderparti gjør at Gran Høyre ønsker å smi mens jernet er varmt, og ta Gran Aps ordførerkandidat på ordet. Et vedtak før sommeren vil også gi en reell mulighet til å bosette iht. den foreslåtte økningen allerede i år.

Interpellasjonen:

Bakgrunn:

Bosettingsvedtak i Gran 2012-15

Krigen i Syria og flyktningekatastrofene i Middelhavet har gitt økt oppmerksomhet om behovet for økt bosetting av flyktninger i norske kommuner. Allerede i dag sitter det over 5000 flyktninger med vedtak om bosetting i asylmottak og venter på å bli bosatt i en norsk kommune, og Stortinget forventes i løpet av kort tid å behandle et forslag om å øke mottaket av flyktninger til Norge ytterligere, gjennom vedtak med sikte på å åpne opp for økt mottak av syriske flyktninger.

Gran kommune har god erfaring med bosetting, og har i de senere år evnet å bosette et større antall enn «vår andel» sett i forhold til folketall. Den kompetansen som kommunen har bygd opp innen bosetting og introduksjon vil i den aktuelle situasjonen sette oss i stand til å igjen ta vårt ansvar for å forsere bosettingene av flyktninger.

Kommunestyrets vedtok 21.10.2014 å:

«1) opprettholde vedtaket om å bosette 40 flyktninger i 2014.

2) bosette 30 flyktninger hvert år i perioden 2015-2017. Familieinnvandring kommer i tillegg.

Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, familier fra mottak.»

Forslag til vedtak:

  1. Gran kommune øker vedtaket om bosetting av flyktninger i 2015 til 40.
  2. Gran kommune opprettholder dette nivået for hvert år i perioden 2016-18. Familieinnvandring kommer i tillegg. Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, familier fra mottak.

Gran Høyre