Søk
Gran kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for å kunne levere gode tjenester til dem som trenger det.

Gran kommune som en attraktiv arbeidsgiver

Det er prisverdig at Fagforbundet vil hjelpe sine medlemmer med å anbefale dem hvilke partier de bør stemme, men vi tror nok at Gran Høyre selv er bedre egnet til å fortelle om vår arbeidsgiverpolitikk.
Vi vet at langt fra alle Fagforbundets medlemmer stemmer Ap, blant annet har vi minst en tidligere tillitsvalgt på vår liste. Videre er det verdt å merke seg at Høyre i inneværende periode i flere saker har samarbeidet med både Fagforbundet og de andre organisasjonene i Administrasjonsutvalget for å skape en bedre arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune, også i saker der Arbeiderpartiet har stått på rådmannens linje - mot organisasjonene.

Gran kommune er en stor og viktig arbeidsgiver. Høyre vil gjøre kommunen til en bedre arbeidsplass for de ansatte slik at innbyggerne i Gran skal få best mulig tjenester. Høyre vil at kommunen skal være en god arbeidsgiver for alle ansatte. Kommunen skal ha en fleksibel arbeidsgiverpolitikk, og det skal legges til rette for mennesker i forskjellige livsfaser og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Sykefraværet i Gran kommune er for høyt. Tiltak for å redusere sykefravær vil kreve både økonomiske og faglige investeringer og må gjennomføres i samarbeid med de ansatte. Dette krever en vilje til å utfordre antagelser og å være villige til å prøve ut nye ideer, mer av det som ikke virker, pleier ikke å virke bedre.

Gjennom systematisk kompetanseheving, spesielt for de som jobber med barn, unge, syke og eldre, vil vi sikre kvalitet i tjenestene. Gran Høyre vil bla. tilby alle lærere som søker mulighet til å ta videreutdanning og fortsette satsingen på etter- og videreutdanning innen omsorgstjenestene. Høyre står for mangfold og det er en selvfølge at vi har nulltoleranse for diskriminering. Det krever innsats av alle hver dag, og det skal vi bidra til å holde fokus på. Skal vi være en attraktiv og trygg arbeidsgiver må vi sørge for etterlevelse av regelverk som ivaretar konkurranse og hindrer korrupsjon og menneskehandel. Vi vil videreutvikle kommunen som lærebedrift og øke antall kommunale læreplasser.

Vi tror at en god arbeidsgiverpolitikk er avgjørende for å kunne rekruttere flinke og kompetente kommunale ansatte, og hindre gjennomtrekk. Kommunen må være en interessant arbeidsplass med solide fagmiljøer. Det å være den eneste på et fagområde, er ikke bare sårbart for organisasjonen. Det oppleves også begrensende for den ansatte, og er lite attraktivt for arbeidssøkere. Derfor ønsker vi Hadeland kommune velkommen - en ny, større, mer profesjonell og mer effektiv organisasjon - en kommune de ansatte kan være enda mer stolte av og vi kan fortsette å utvikle sammen. 

Det må aldri være tvil om at kommunen er til for innbyggerne, og Gran Høyre mener at en god arbeidsgiverpolitikk og et tett samarbeid med de ansatte vil sikre gode og riktige tjenester. 

Rune Meier
Gran Høyres ordførerkandidat