Søk
Magne Stenberg, Gran Frp, Rune Meier, Gran Høyre, Einar Ellefsrud, Gran Frp og Kari-Anne Jønnes, Gran Høyre møtte togpendlerne med kaffe og gode nyheter om tog. Foto: Eivind Brænden, Gran Høyre

Pendlerglede

Mandag 11. mai la samarbeidspartiene frem Jernbanereformen «På rett spor». Tirsdag morgen møtte representanter fra Gran Frp og Gran Høyre togpassasjerer i Gran med kaffe for å markere starten på en ny og bedre jernbanehverdag. 

Målet til samarbeidspartiene er å skape en bedre toghverdag for passasjerene. Jernbanesektoren er i dag ikke optimalt organisert, og derfor er det nødvendig med reform. Den skal blant annet bidra til bedre utnyttelse av bevilgningene, klarere ansvarsfordeling, mer langsiktighet i sektoren og konkurranse om å gi passasjerene det beste tilbudet. 

"Vi er spesielt stolte av at Gjøvikbanen, som ble konkurranseutsatt under Bondevik II regjeringen, har gått foran og banet vei for noe av den reformen som nå foreligger," sier Rune Meier og får støtte fra Kari-Anne Jønnes og Eivind Brænden fra H og Einar Ellefsrud og Magne Stenberg fra Frp. "Gjøvikbanen har økt sin punktlighet og lønnsomhet samtidig som de skårer høyt på kundeundersøkelser, det er veldig bra."

"Vi er stolte av at regjeringspartiene og samarbeidspartiene, KrF og V ønsker at jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ og spille en langt viktigere rolle," sier Jønnes. "Særlig for pendlertrafikken her på Hadeland, men også for godstransporten ut fra industrien på Raufoss er dette viktig. . Dette er fulgt opp i denne regjeringsperioden gjennom en historisk satsing og gjennom arbeidet med jernbanereformen."

Frp-vetreranen Einar Ellefsrud er veldig fornøyd med at samarbeidspartiene har økt bevilgningene til jernbanen med rundt 50 prosent på de to årene de har gjort opp budsjett sammen. "For første gang på tiår reduseres nå forfallet. Jernbanens kunder vil gradvis oppleve et bedre tilbud. Økt forutsigbarhet, bedre materiell, flere avganger samt at det kjøpes inn flere nye vognsett enn planlagt. Fra desember 2014 er det rundt 100 flere tog på sporene daglig," sier han.

De fire partiene er opptatt av at jernbanen skal fylle en sentral rolle i transportsektoren. For å oppnå dette, må sektoren være innrettet og organisert på en slik måte at samfunnet får mest mulig igjen for den økte ressursbruken. Målet er en best mulig jernbane for brukerne og at de som arbeider i jernbanen vil oppleve mer spennende arbeidsoppgaver og en mer fornuftig organisering av sektoren. Jernbanen vil ha behov for flere dyktige medarbeidere i årene som kommer. Et del av reformen handler om å sette flere strekninger ut for konkurranse. 

"I 2015 har det blitt bevilget rekordstore summer til drift og vedlikehold av jernbane. Det er ingen tvil om at vi ser en helt annen satsing på bruk av denne transportformen nå," sier Meier. "Vi ser frem til at denne reformen vil bidra til et enda bedre tilbud for alle passasjerer i Norge og selvfølgelig er vi spesielt glade på vegne av alle pendlerne på Hadeland," avslutter han.

Målet til samarbeidspartiene er å skape en bedre toghverdag for passasjerene. Jernbanesektoren er i dag ikke optimalt organisert, og derfor er det nødvendig med reform. Den skal blant annet bidra til bedre utnyttelse av bevilgningene, klarere ansvarsfordeling, mer langsiktighet i sektoren og konkurranse om å gi passasjerene det beste tilbudet.