Politikk

Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. Høyre vil føre en politikk som i størst mulig grad setter folk i stand til å lykkes. Høyre vil bruke de mulighetene vekst og utvikling gir til å gjøre Gran til et enda bedre sted for kommunens befolkning.

Våre hovedsaker

Barn og unge

Tidlig innsats danner grunnlag for et godt liv til det beste for enkeltmennesket og samfunnet. Det fordrer samarbeid mellom alle som er involverte i barn og unges liv.

Frivillighet

Et aktivt, våkent og engasjert frivillighetsarbeid er helt avgjørende for tilbudet til folk i Gran. Frivillighet er ikke et supplement til offentlig virksomhet. Det er en grunnleggende del av menneskenes liv og virke og en forutsetning for et godt samfunn.

Trygge Gran

Høyre vil bekjempe årsakene til kriminalitet. Derfor vil Høyre satse på forebygging. En god skole, trygge oppvekstsvilkår med godt utbygde fritidstilbud er viktige deler av dette.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Høyres mål er at alle skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet. Høyre vil styrke den enkeltes valgfrihet og medbestemmelse i egen hverdag.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her