Buttons

Hva mener Jevnaker Høyre?

Lurer du litt på hva vi i Jevnaker Høyre står for? Her finner du hele valgprogrammet vårt.

Program for Jevnaker Høyre 2015-2019

Jevnaker – utvikling og vekst - med Høyre

Vi jobber for DEG – med HØYRE ved roret vil nye tiltak BLI gjennomført

Mindre byråkrati gir flere og bedre ideer til et godt samfunn å leve i - SAMMEN!

HØYRE ønsker å skape nye verdier – ikke drive brannslukning, tape eller kun vedlikeholde det gamle

Arbeid skaper arbeid. Flere små sentrumsnære etableringer. Lettere å pendle. Bedre å bo

Mere skattelette. Bort med eiendomsskatt og dyre bompengeringer for indre områder

Glede er smittsomt! Bli glad med Geir & Co. STØTT HØYRE!

Det kan lønne seg!

Stem HØYRE fordi:

 • vi legger til rette for aktiv bruk av vårt fantastiske natur- og kulturlandskap
 • vi vil tilrettelegge for at Nesbakken skal kunne utvikles til et sjarmerende og levende tettsted med småbykvaliteter
 • vi i regjering sørger for en raskere bygging av ny E16 og Ringeriksbanen
 • vi tar folkehelse på alvor og satser på forebyggende - og helsefremmende arbeid
 • vi verdsetter frivillig innsats
 • vi tar natur-/ klimautfordringen på alvor
 • vi vil arbeide for barnehager, skoler og omsorgssentre med høy kvalitet
 • vi vil ha et godt utbygd nett av gang- og sykkelveier og bedre kollektivtilbud, for å bedre klimaet og redusere biltrafikken i- og utenfor sentrum
 • vi vil tilrettelegge for etablering og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter og at landets ledende vannkraftleverandør skal kunne videreutvikles på Jevnaker
 • vi vil opprettholde og styrke samarbeidet med Ringerike om sykehus med et fullverdig lokalt tilbud med fødeavdeling og akuttberedskap
 • vi vil støtte opp under videreutvikling og styrking av Høyskolen Buskerud Vestfold (HBV) avdeling Hønefoss som et viktig studiested

Stø kurs

Kommunen

Kommunen må ha god økonomistyring og driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommunens eiendommer, bygg, vei, vann og avløp.

Jevnaker Høyre vil:

 • Føre en ansvarlig økonomisk politikk
 • Sørge for at kommunen er en forutsigbar partner og tilrettelegger for vekst og utvikling
 • Styrke arbeidet med modernisering og forenkling, som sikrer en enklere hverdag for alle
 • Sikre at kommunen hurtig håndhever lover, regler og vedtak slik at enkeltaktører ikke tar seg til rette, eller at forfall og forslumming aksepteres
 • Slippe til private aktører der de kan løse oppgavene like godt eller bedre enn kommunen selv
 • Styrke kompetansen og lederutviklingen i kommunen
 • Arbeide aktivt for å redusere sykefraværet

Jevnakerskolen

Jevnakerskolen – kompetanse i fokus

Den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen.

Jevnaker Høyre vil:

 • Sikre alle barn et godt læringsmiljø og ha nulltoleranse for mobbing, vold, og rus i skolen
 • Fastlegge målbare kvalitetsnormer for skolene
 • Arbeide for at barn og unge er fysisk aktive i skolehverdagen
 • Sikre godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Styrke læreren som skolens viktigste ressurs, med gode etter- og videreutdanningstilbud
 • Samarbeide med videregående skole for best mulig overgang fra grunnskolen

Barnehage. SFO og barnevern

Jevnakerbarnehagen – kapasitet med kvalitet

I våre barnehager skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring.

Jevnaker Høyre vil:

 • Arbeide for kontinuerlig barnehageopptak gjennom året og være åpne for fleksible åpningstider
 • Fokusere på kvaliteten i barnehagene og styrke etterutdanningen for ansatte
 • Styrke norskopplæringen i flerspråklige barnehager
 • Legge til rette for frivillig innsats i barnehagen

Skolefritidsordningen (SFO) – trivsel og utvikling

Et godt og frivillig aktivitetstilbud, basert på samarbeid mellom foreldre, frivillige organisasjoner og skolen.

Jevnaker Høyre vil:

 • At SFO gjennom lek og læring, gir barna omsorg, trivsel og trygghet i hverdagen
 • Bidra til å skape et sosialt og inkluderende miljø og motvirke mobbing
 • Styrke lærings- og trivselsskapende arbeid gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner

Barnevern - trygghet for våre mest sårbare

Et barnevern som hjelper i vanskelige situasjoner, for å sikre barn en trygg oppvekst.

Barnets behov for omsorg og trygghet skal prioriteres.

Jevnaker Høyre vil:

 • Arbeide for å ha tilstrekkelig antall fosterhjemsplasser
 • Videreføre samarbeidet mellom helsevesen, barnevern, barnehage, skole og politi for å sikre tidlig innsats
 • At barn i barnevernets omsorg skal ha en fast, valgfri kontaktperson å forholde seg til

Utvikling

Ringeriksbanen

Høyre arbeider aktivt lokalt og i regjering for realisering av E16 og Ringeriksbanen snarest mulig. Ringerikesbanen i kombinasjon med ny E16 gjør at Ringeriksregionen blir en del av Østlandet sine samlede ressurser når det gjelder arbeidskraft, næringsliv, utdanning og forskning.

Ringeriksregionen har et stort potensial for vekst og utvikling, men det krever investeringer.

Samferdsel

Myndigheten over de store prosjektene innen samferdsel i regionen ligger hos fylkeskommunene og staten. Jevnaker kommune er derfor avhengig av politisk samarbeid med dem og nabokommunene, for å finne gode samferdselsløsninger. Jevnaker Høyre vil fortsatt arbeide hardt politisk på alle nivåer for å få gjennomslag for viktige samferdselsprosjekter i Jevnaker.

Jevnaker Høyre vil:

 • Prioritere bygging av ny E16, inkludert ny vei mellom Eggemoen og Nymoen og rask realisering av Ringeriksbanen med oppstart i 2016 og 2019
 • Satse på kollektivtrafikk som er nødvendig for å møte befolkningsveksten
 • Arbeide for økt utbygging av gang- og sykkelveinettet inklusive forbindelse Jevnaker - Hønefoss
 • Støtte Ringerikspakken” med framtidige transportløsninger
 • Arbeide for opprusting av RV 241 Jevnaker – Norderhov, inkludert gang og sykkelvei
 • Redusere etterslepet på drift og vedlikehold av offentlige veier
 • Støtte utredning av ”Jernbanering” rundt Oslo, med passasjertogforbindelse Jevnaker-Gardermoen
 • Gjøre det lettere for folk bosatt på Jevnaker å jobbe i Oslo eller på Gardermoen
 • Arbeide for lavest mulig bompengesats på E16 og ikke stenge Jevnaker inne med flere bommer og ingen bom på eksisterende vei

Nesbakken

Jevnaker - en kommune med et levende sentrum, der det er attraktivt å bo og oppholde seg, samt drive handel - og servicenæring.

Jevnaker Høyre vil:

 • Bedre samarbeidet mellom kommunen, gårdeierne, handels- og serveringsnæringen og deres foreninger, slik at det blir mer attraktivt og lønnsomt å drive handel og servering i sentrum
 • Utvikle Nesbakken basert på fortetting i sentrumsnære områder og langs kollektivakser med næringsbygg og boliger
 • Arbeide for videreutvikling av et livskraftig lokalsamfunn i tett og nært samarbeid med lokalbefolkningen
 • Være åpen for sammenslåing med andre kommuner i forbindelse med kommunereformen
 • Tilrettelegge for økning av antall besøkende til Nesbakken, for å bidra til flere lokale arbeidsplasser og økte inntekter for hele kommunen.
  For å få til dette ønsker vi å sette Jevnaker på kartet ved å invitere til å etablere Jevnaker Pir på Nesbakken. Hva med verdens eneste pir av tømmer og glass, forankret i over 250 års lokale tradisjoner. Dette vil også skape flere trygge arbeidsplasser på blant annet HG gjennom bygging og vedlikehold av piren

Næringsliv

Kommunens sentrale plassering har et potensial for å bli et naturlig knutepunkt for gods- og persontrafikk, på vei og bane. Dette gir nærhet til både arbeidskraft og marked. Tilrettelegging for næringslivet vil være avgjørende for distriktet. Høgskolen Buskerud Vestfold er en bærebjelke i høyskoletilbudet som må styrkes og utvikles videre. Kommunen skal stimulere til nyetableringer og videreutvikling av bestående næringsliv.

Jevnaker Høyre vil:

 • Samarbeide nært med det lokale næringsliv, og arbeide for stabile lokale rammebetingelser
 • Tilrettelegge for etablering og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter
 • Legge til rette for at landbruksnæringen i Jevnaker opprettholdes, for å sikre matproduksjon og bedre utnyttelse av lokalprodusert mat
 • Arbeide for at kommunen er en forutsigbar utviklingsaktør for næringslivet, gjennom forutsigbar og effektiv plan- og byggesaksbehandling
 • Sikre at nyetableringer er lovlige og at prosesser for tillatelser er ryddige og transparente
 • Legge til rette for vekst i reiselivsnæringen
 • Øke fokus på gründerskap og vekst i nyetablerte bedrifter med bedre dialog og et tettere samarbeid mellom kommune og næringsliv
 • Bidra til å styrke og utvikle Høgskolen Buskerud Vestfold på Ringerike

Bo på Jevnaker

Boligbygging

Jevnaker Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. Muligheten for å bosette seg i kommunen er avgjørende for å kunne rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere, og gode bomiljøer.

Jevnaker Høyre vil:

 • At ny boligbygging skal oppfylle målene om å utvikle Jevnaker som en tett, urban og mangfoldig småby i enden av Randsfjorden
 • Ha som mål å fjerne eiendomsskatten

Kultur

Jevnaker har et rikt og mangfoldig kulturtilbud og et flerkulturelt samfunn.

Kunst- og kulturopplevelser er viktige for alle aldersgrupper, og gir identitet og tilhørighet.

Jevnaker Høyre vil:

 • Opprettholde og prioritere støtten til kulturarbeidet i kommunen
 • Støtte kulturaktiviteter på Kistefos, Hadeland Glassverk og Thorbjørnrud
 • Bidra til etablering av Nasjonalt Glassmuseum
 • Satse på- og videreutvikle biblioteket også for digitale tjenester
 • Videreføre musikk- og kulturskoletilbudet

 

Idrett

Vi ønsker et bredt idretts- og aktivitetstilbud som sikrer plass til bevegelse og mulighet for engasjement, samt fremmer helse og gode vaner.

Jevnaker Høyre vil:

 • Videreføre bygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg i samarbeid med frivillige
 • Støtte idrettslag og foreninger økonomisk, spesielt i arbeidet med barn og unge
 • Støtte prosjekter som bidrar til at funksjonshemmede skal få ta del i idrettsaktiviteter
 • Oppmuntre til at flerkulturelle engasjerer seg aktivt i idrettsmiljøet
 • Tilrettelegge for arenaer hvor ungdom kan møtes til uorganiserte fritidsaktiviteter både inne og utendørs
 • Prioritere breddeidrett slik at ingen ungdommer skal falle utenfor eller stå uten et tilbud
 • Aktivt å bekjempe rusproblematikken blant unge

Friluftsliv

Vi vil verne om Jevnakers unike miljø og natur, og ta vare på de spesielle kvaliteter dette gir.

Jevnaker Høyre vil:

 • Tilrettelegge for et aktivt friluftsliv
 • Arbeide for å bedre brukervennligheten av friluftsområder
 • Sørge for støtte til organisasjoners merking og preparering av skiløyper og turstier
 • Arbeide for å utvikle bynære friluftsområder i samarbeid med grunneierne
 • Arbeide for flere sammenhengende turveier og stier
 • Tilrettelegge for økt hyttebygging

Miljø og klima

Jevnakers befolkning skal ha et aktivt miljøengasjement, og føle ansvar for å sikre et godt miljø for kommende generasjoner.

Jevnaker Høyre vil:

 • Gjennomføre og videreutvikle kommunens energi- og klimaplan
 • Sørge for effektive kontrollsystemer og beredskapsplaner, for å takle ekstremvær, flom og ras
 • Utvikle og levere miljøvennlige tjenester med høy kvalitet, og gjøre det lettere å velge miljøriktig
 • Verne om og sikre dyrket og dyrkbar mark for fremtidige generasjoner. Dyrket og dyrkbar mark skal kunne omdisponeres der dyrket mark må tas i bruk for å løse særlige samfunnsnyttige oppgaver
 • Verne om Jevnakers status som innehaver av Norges reneste drikkevann

Helse

Jevnaker skal være en god kommune for alle, uansett livssituasjon. Kommunens innsats skal vektlegge brukernes prioriteringer og valg, og være tuftet på respekt for enkeltindividet.

Jevnaker Høyre vil:

 • Ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes behov
 • Tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem
 • Bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
 • Utvikle og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
 • Ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og omsorgstjenestene
 • Legge til rette for flere lærlinger innen helsefaget

Forebygging

Høyre vil føre en forebyggende seniorpolitikk for friske eldre, og legge til rette for forebyggende tiltak.

Jevnaker Høyre vil:

 • Tilrettelegge arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer egenaktivitet og egenmestring
 • Satse på skade- og ulykkesforebyggende arbeid
 • Vektlegge aktiv og målrettet bruk av rehabilitering

Ringerike sykehus

Ringerike sykehus er en hjørnestein i helsetilbudet til innbyggerne.

Jevnaker Høyre vil:

 • Arbeide for å opprettholde og styrke Ringerike sykehus som fullverdig lokalt sykehus med akuttberedskap
 • Arbeide for et best mulig samarbeid mellom sykehuset og kommunen om samhandlingsreformen

Kirke og trossamfunn

Den norske kirke

Den norske kirke er en sentral bærer av vår kristne og humanistiske kulturarv.

Jevnaker Høyre vil:

 • Videreføre det gode samarbeidet med menighetsrådet
 • Videreføre støtten til kirkens barne- og ungdomsarbeid
 • Legge til rette for kirkens diakonale virksomhet
 • Sørge for at kirkebygningene og kirkegårdene holdes i god stand

Andre trossamfunn og livssyn

Jevnaker har i dag et mangfold innenfor trossamfunn og livssyn. Alle trossamfunn og livssynsretninger må integreres i lokalmiljøet og i barne- og ungdomsarbeid, for å skape et bedre og mer inkluderende lokalsamfunn

Jevnaker Høyre vil:

 • Søke å etablere gode relasjoner til det barne- og ungdomsarbeidet som foregår i alle trossamfunn
 • Sørge for gravplasser til innbyggere med ulike religioner og livssyn holdes i god stand
 • Tilrettelegge for nøytrale seremonirom for ulike livssyn
 • Forby bruk av heldekkende klesplagg som niqab / burka i offentlig tjeneste