Politikk

Lesja Høgre meiner at skaping og sikring av stabile og gode arbeidsplassar i nærmiljøet, tilrettelegging for bygging av eigen bustad, gode oppvekstkår for ungar og eit inspirerande vaksenmiljø, er viktigaste faktorane for å auke folketalet.

Våre hovedsaker

Næringsutvikling

Kommunen skal ha en JA-holdning - alltid positivt innstilling som utgangspunkt til private tiltakshavarar og utvikling

Auka sjølråderett og lokal forvaltning

Lesja Høgre vil styrke den einskilde si molegheit for å bestemme over eige liv og setje enkeltmenneske sitt behov i sentrum når det gjelder kommunal og statleg tenestetilbod.

Økonomi

Lesja kommune skal ha same kostnadsnivå på drift som samanliknbare kommunar.

Oppvekst, kultur, helse, sosial

Alle i Lesja kommune skal føle seg trygge på rask hjelp i form av god akuttberedskap.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her