Buttons
Foto: Morten Foss

Hva mener Lillehammer Høyre? 

Har du lurt på hva Lillehammer Høyre vil gjøre etter valget? Her har du programmet vårt til lokalvalget 2015

Lillehammer Høyres program 2015-2019

Høyre er glad i Lillehammer

Lillehammer Høyres visjon:

Høyres visjon for Lillehammer er en by som gir muligheter for alle. En by å være glad i. Et sted å realisere egne drømmer om bolig og oppvekstmiljø

- om kultur, idrett og friluftsliv om jobb, faglig utvikling og bedriftsetablering

- om en trygg og verdig alderdom

Lillehammer har et mangfoldig bomiljø, unike forutsetninger for friluftsliv og spennende kunnskapsmiljøer. Dette er viktig for oss som bor her, og det er viktig for alle som ønsker å flytte hit. Lillehammer er en by i utvikling, og har de beste muligheter for å være et mangfoldig samfunn med varierte muligheter for alle:

- Som regionsenter med allsidig næringsvirksomhet, service- og kulturtilbud.

- Som kunnskapsby med bredt utdanningstilbud og kompetansearbeidsplasser. · Som Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser.

Fem gode grunner til å stemme Høyre i 2015:

- Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for alt kommunen gjør, for vekst og utvikling, og for langsiktige trygge arbeidsplasser. Vi kan ikke fortsette å leve på forskudd ved å betale forbruk med lån.

- Lillehammer skal være en Ja-kommune – en kommune som støtter opp om initiativ og om frivillig sektor -En kommune der næringsutvikling er i fokus, og der alle innbyggere føler at initiativ er velkomment.

- Høyre arbeider for sykehus på Lillehammer. Sykehuset er viktig for Lillehammer – det gir jobbmuligheter for regionens innbyggere og trygghet for et godt behandlingstilbud. Høyre legger til rette for utvikling av sykehuset og arbeider for å opprettholde og styrke et komplett akuttsykehus på Lillehammer.

- Demokratiet er avhengig av skifter i ledelsen for ikke å stagnere. Etter 75 år med

Arbeiderpartiet er endring viktig. Høyrestyre vil gi ny dynamikk i kommunen. En stemme til Høyre er den beste garantien for et politisk skifte.

- Næringsutvikling er et av Høyres viktigste satsingsområder. Arbeidsplasser er avgjørende for å skape den gode byen, og Høyre vil arbeide med næring som skaper vekst og dermed også et bærekraftig Lillehammer, rustet for fremtiden.

Lillehammer Høyre arbeider for Lillehammer

Høyre ønsker et samfunn der alle opplever trygghet og muligheter i hverdagen. Dette er målet for politikken og for de sakene vi jobber med.

Lillehammer Høyre vil i perioden 2015-2019 arbeide for en rekke saker som er viktige for innbyggere i Lillehammer:

- Kunnskap og trygghet i Lillehammerskolen: Høyre vil arbeide for et trygt sosialt læringsmiljø, et mangfold av læringsmetoder og en kunnskapsfokusert skole som gir hver enkelt elev et best mulig utgangspunkt i livet

- Fullverdig akuttsykehus: Lillehammer Høyre arbeider for å sikre at sykehuset på Lillehammer opprettholdes og utvikles videre som et fullverdig akuttsykehus.

- Lillehammer skal være en Ja-kommune - en kommune som støtter opp om næringsliv, om frivillig sektor, og der alle innbyggere føler at initiativ er velkomment.

- Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for alt kommunen gjør, en forutsetning for vekst og utvikling, og en forutsetning for langsiktige, trygge arbeidsplasser. Lillehammer kan ikke fortsette å leve på forskudd ved å betale forbruk med lån.

- Kvalitet i helse og omsorg: Høyre vil arbeide for et helhetlig tilbud ved å ta i bruk både offentlige, private og frivillige ressurser i regionen, ved å legge til rette for innovasjon og ved å slippe frem gode ideer.

- Kamp mot tidstyver: Høyre vil arbeide for at offentlig administrasjon skal være en effektiv og nyttig hjelp for den enkelte i hverdagen. Sammen med innbyggere og ansatte vil vi forenkle ordninger som er tungvinte og stjeler tid fra viktige oppgaver.

- Lillehammer som vintersportsdestinasjon: Høyre er opptatt av å videreutvikle

Lillehammer-regionen som en internasjonal by og som Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser. Vi vil arbeide for et vellykket ungdoms-OL og en OL-søknad for 2026/2030.

- Lillehammer som kulturby: Høyre vil videreutvikle Lillehammer som kulturby gjennom en bred satsing på nasjonale og internasjonale arrangementer, på profesjonelle tilbud, på utdanning, på frivillig sektor og på samarbeid mellom profesjonelle og amatører.

- Trygg og effektiv vei og jernbane: Høyre arbeider i dialog med sentrale myndigheter og jobber med lokale planer for utbygging av dobbeltsporet jernbane og firefelts motorvei til Lillehammer. Kommunen skal bidra til rask fremdrift i planarbeidet.

- Effektiv administrasjon: Lillehammer Høyre har vært en pådriver for å effektivisere administrasjonen i Lillehammer kommune. Vi vil arbeide for at kommunens organisasjon alltid er best mulig tilpasset oppgavene som skal løses. Vi vil bidra til at kommunen er en positiv og fremtidsrettet arbeidsplass som tiltrekker seg den beste kompetansen.

- Vitalt næringsliv: Lillehammer Høyre vil arbeide for gode betingelser for næringsliv og næringsetablering.

Muligheter for alle

Høyre vil at Lillehammer skal være en by som gir muligheter for alle – gjennom en kunnskapsfokusert skole, et rikt kulturliv, et variert jobbtilbud og en imøtekommende næringspolitikk.

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at alle elever skal gå på en trygg og god skole – en skole som gir et best mulig utgangspunkt i livet. Høyre mener at skolen har ansvar for å bevare nysgjerrigheten, lærelysten, mestringsfølelsen og kreativiteten hos alle elevene. Alle elever skal få dekket sine behov for tilrettelagt opplæring og få anledning til å realisere sine egne unike muligheter.

Høyre vil:

- Fokusere på kvalitet og læring i skolen, og legge ressursene der vi får kunnskap igjen.

- Skape noen av landets beste skoler, med et høyt snitt på nasjonale prøver.

- Ha åpenhet om resultatene i skolen for å kunne sette inn tiltak der det trengs mest.

- Gi barna et bredt og helhetlig faglig fundament med fokus på kunnskap og kvalitet både i teoretiske, praktiske og estetiske fag.

- Søke om prøveordning med muntlig veiledende karakterer fra syvende klasse.

- Øke antallet lærere som får etter- og videreutdanning og prioritere innsatsen i tråd med skolens faglige satsing.

- Legge vekt på lærernes ønsker om mest mulig tid og fokus på læresituasjonen og mindre tid bundet til ikke-pedagogisk arbeid. 

- Innføre seniorpolitikk for lærere.

- Sørge for tilfredsstillende læremateriell.

- Sikre leirskoletilbudet.

- Arbeide for trygghet i skolen og ha nulltoleranse mot mobbing.

- Innføre et ombud mot mobbing i Lillehammerskolen som kontinuerlig setter fokus på problemet og gir elever og foreldre en alternativ mulighet for å bli hørt.

- Ha som utgangspunkt at det ikke er mobbeofferet, men mobberen som skal bytte skole når skolebytte er et nødvendig tiltak.

- Foreta en helhetlig vurdering av kommunens skolestruktur utfra kvalitet, læringsmiljø og ressursbruk.

- Gi foreldre større innflytelse, og styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

- Bidra aktivt til mangfoldet i skolen, og anerkjenne arbeidet som blir gjort ved byens alternative grunnskoler, som Engesvea og Steinerskolen. 

- Styrke rådgivingstjenesten i skolen kvantitativt og kvalitativt. 

- Styrke skolehelsetjenesten.

Byutvikling i Lillehammer

Høyre vil at Lillehammer skal utvikle seg uten å miste sitt særpreg. Vårt mål er et levende sentrum med gode byrom og aktive grender.

Vi ønsker å utvikle Lillehammer til et godt regionsenter med variert næringsliv og tilbud til innbyggere og tilreisende.

Miljøvennlige arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunktene er en naturlig del av et fremtidsrettet bysentrum. Høyre vil videreutvikle byens urbane kvaliteter og legge til rette for utbygging av boliger og kontor rundt Lillehammer stasjon.

Høyre vil:

- Støtte utvikling av handels- og servicetilbud i sentrum, og prioritere sentrum ved vurdering av nye handelsområder.

- Gi mulighet for å holde søndagsåpent i Lillehammer for de som ønsker det.

- Legge til rette for variert aktivitet i sentrum og utvikle Barnas Sentrum med attraktive lekearealer.

- Arbeide for en fremtidsrettet kommunestruktur. Høyre vil ha en tett dialog med kommuner både sør for og nord for byen for å finne gode løsninger for innbyggerne.

- Arbeide for en enkel og åpen søknadsprosess ved boligbygging og næringsutvikling.

- Legge til rette for fortetting rundt stasjonsområdet. Stasjonsområdet er regionens viktigste kollektivknutepunkt, og kan være utgangspunkt for miljøvennlige boliger og arbeidsplasser.

- Arbeide for et allsidig og variert næringsliv.

- Starte en prosess for belyse videre utvikling av stasjonsområdet og Lurhaugen.

- Legge til rette for gjennomføring av bydelsplanen for Nordre Ål.

- Tilrettelegge Mesnaelva som et sammenhengende tur- og parkareal fra

Strandtorget til Kroken, og tilrettelegge for universell utforming der det er mulig. · Arbeide for Mjøsregionen som en god samarbeids- og arbeidsregion.

Vi ønsker å utvikle Lillehammer til en attraktiv kunnskapsby.

Høyre vil:

- Legge til rette for samling av kunnskapsarbeidsplasser i Lillehammer.

- Støtte opp under Forsvarets satsing på Jørstadmoen.

- Legge til rette for etablering av IKT-bedrifter på Jørstadmoen.

- Videreutvikle Campus Lillehammer.

- Styrke infrastruktur og forbindelsene mellom kunnskapsmiljøene i kommunen, blant annet i sentrum, på Storhove og på Jørstadmoen.

- Støtte kulturstudiene og filmmiljøet og tilrettelegge for filmbedrifter og andre kulturnæringsbedrifter.

Lillehammerregionen i nasjonale prioriteringer

Høyre arbeider aktivt for å sikre at Lillehammerregionen vinner frem i nasjonale prioriteringer. Å fremme lokale interesser er en del av kommuneledelsens oppgave. Statlige beslutninger kan støtte opp om regionen og om innbyggernes hverdag. Dette er viktig for veier og jernbane, for arbeidsplasser, utdannings- og jobbmuligheter, for samarbeid og synergi mellom stat, kommune og næringsliv.

Høyre tar vare på Lillehammers interesser.

Høyre vil:

- Arbeide for dobbeltsporet jernbane Oslo-Lillehammer. Arbeide for utbygging av to spor og høyhastighet i hele IC triangelet.

- Arbeide for å samle IKT-virksomheten i Forsvaret på Jørstadmoen.

- Utvikle Høgskolen i Lillehammer.

- Videreutvikle et komplett akuttsykehus på Lillehammer. 

- Være en pådriver for firefelts E6 til Lillehammer.

- Være en pådriver for å etablere og ta vare på statlige kunnskapsarbeidsplasser i regionen.

Vi vil arbeide for å utvikle Lillehammer til Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser.

Høyre vil:

- Arbeide for OL-søknad for 2026. Høyre ønsker en søknad basert på gjenbruk, miljø og nøkternhet.

- Være pådriver for at OL-anlegg blir nasjonalanlegg.

- Søke om status som turiststed for Lillehammer.

- Arbeide for å opprettholde et mangfold av aktiviteter, arrangementer og festivaler.

- Videreutvikle samarbeidet i Lillehammer-regionen.

- Legge til rette for en fantastisk OL-fest under Ungdoms-OL i 2016.

- I samarbeid med grunneiere, idrett, arrangører og næringsliv vurdere hvordan

Olympiaparken og området rundt kan videreutvikles som en park for idrett, rekreasjon og helse.

Næringsutvikling

Lillehammer skal ha en positiv holdning til utvikling, og spille på lag med næringslivet. Vi skal ta godt vare på det næringslivet vi har, og trekke til oss ny næringsvirksomhet.

Lillehammer skal gi muligheter for alle til å realisere ideer og skape arbeidsplasser.

Høyre vil:

- Spille på lag med næringslivet.

- Utvikle en klar næringsstrategi for Lillehammer.

- Ha en løsningsorientert saksbehandling.

- Tilby forutsigbare rammebetingelser.

- Føre en offensiv næringspolitikk og jobbe aktivt for å få bedrifter til å etablere seg i Lillehammer.

- Være en Ja-by som slipper kreftene til.

- Regulere nødvendige tomtearealer til næring og samarbeide med grunneier om tilrettelegging av arealer.

- Satse spesielt på å utvikle reiselivstilbudet.

- Arbeide for et levedyktig og bærekraftig landbruk.

- Stimulere nyskapning, innovasjon og initiativ.

- Videreutvikle positive og næringsrettede tiltak, som for eksempel Bondens marked.

- Videreutvikle tiltak som Grønn omsorg.

En effektiv infrastruktur

Lillehammer skal ha en god og tilrettelagt infrastruktur som bygger opp om næringsliv, om effektive tjenester, og som forenkler innbyggernes hverdag.

Høyre vil:

- Arbeide for effektive innfartsårer, et godt kollektivtilbud og gode parkeringsmuligheter.

- Arbeide for en bedre trafikkløsning i Bankenkrysset. 

- Opprettholde gratis parkering etter klokken tre.

Eiendomsskatt

- Høyre er en garantist mot heving av eiendomsskatten.

- Høyre har som mål over tid å avvikle eiendomsskatten.

Lykke til! - stempel

Lillehammer Høyre vil innføre et Lykke til stempel til saksbehandlere i kommunen. Stempelet skal være et tydelig og positivt signal om at kommunen skal legge til rette for initiativ og for de som ønsker å investere i byen vår, enten det er i egen eiendom eller i næringsutvikling.

En by å være glad i

Høyre er glad i Lillehammer. Vi vil bidra til at Lillehammer kan være en by det er lett å trives i – for alle oss som bor her, for alle som har vokst opp her, og for alle som er på besøk.

Vi vil ta vare på og videreutvikle byens særpreg, skape levende lokalsamfunn og støtte opp om kulturtilbud og frivillig sektor.

Barn og unge Uten frivillige stopper Lillehammer!

Høyre vil:

- Redusere eller fjerne kommunal husleie for frivillig kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge.

- Legge til rette for at idrettslagene kan utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på anlegg mot redusert husleie.

- Styrke kommunens samarbeid med frivillig sektor.

-Bedre forbindelsen mellom boområdene og sti- og løypenettet.

- I samarbeid med Olympiaparken og lokale idrettslag arbeide for å utvikle Kanthaugen til et tidsmessig anlegg for ulike vinteraktiviteter.

- Støtte planleggingen av et fremtidig blackbox-verksted for barn og unge knyttet til Lillehammer kulturskole og Kulturhuset Banken.

- Sikre Lillehammer kulturskole som et bredt kulturfaglig kompetansesenter for læring og aktivitet, og som en relevant samarbeidspartner for andre aktører i kommunen.

- Arbeide for å beholde Plan B som et supplement til øvrige tilbud for barn og unge i kommunen.

- Sikre full barnehagedekning og et allsidig pedagogisk tilbud i samarbeid med private og offentlige barnehager.

Kultur

Lillehammer har et rikt og mangfoldig kulturliv med varierte muligheter for store opplevelser, for deltakelse og for utvikling av talenter. Dette er med på å gjøre Lillehammer til en god by å bo i.

Kulturen er sentral i utviklingen av Lillehammer som reiselivsdestinasjon.

Høyre vil:

- Styrke satsingen på kulturelt entreprenørskap og kulturnæringer i Lillehammer.

Satsingen må skje i samarbeid med viktige ressursmiljøer som Nasjonalt Kompetansesenter for Kulturnæring ved Høyskolen i Lillehammer, Fabrikken og filmbransjen.

- Støtte opp om profesjonelle tilbud innen kulturarv, kunst, litteratur, dans, musikk, teater og film.

- Styrke samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Viktige eksempler på slikt samarbeid er Opera Lillehammer, Lillehammer Symfoniorkester og musikaloppsetninger.

- Legge til rette for frivillig kultursektor med variert mulighet for å delta.

- Legge til rette for talentutvikling blant barn og unge gjennom samarbeid mellom frivillig sektor, opplæringstilbud og profesjonelle utøvere.

- Støtte en eventuell etablering av et profesjonelt orkester i Innlandet.

- Styrke samarbeidet mellom kommunen og de store kulturinstitusjonene på Lillehammer, som Norsk litteraturfestival, Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Bjerkebæk og Postmuseet og Lillehammer Kunstmuseum.

- Støtte opp om internasjonalt kultursamarbeid, og søke internasjonale prosjekter med mulighet for utveksling for barn og unge.

- Fremme samarbeid innenfor reiselivet – mellom opplevelses- og arrangementsaktører og kulturfeltet. Eksempler er felles arrangementer, markedsføring, arrangementskalender og andre tiltak rettet mot brukere og publikum.

Miljø

Den nære kontakten mellom by, bygd og natur er viktig for Lillehammer. Skog, vann, fjell og elver er viktige for folk i Lillehammer. Vi har et ansvar for å ta vare på luftkvalitet og nærmiljøet rundt oss i hverdagen, å bevare de unike naturverdiene i regionen for kommende generasjoner, og å bidra til å løse globale miljøutfordringer. 

Høyre vil:

- Legge til rette for styrket lokalt busstilbud.

- Prioritere hyppigere avganger og tilgjengelighet i kollektivtrafikken.

- Innføre lav- eller nullutslippsstandard på alle nye kommunale tjenestebiler, når teknologien er tilgjengelig for formålet.

- Arbeide for lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøp eller anbud på busstilbud.

- Stille krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer dersom det blir statlig hjemmel for dette.

- Arbeide for å få 25% av bilparken over på ren, fornybar energi innen 2020.

- Arbeide for flere ladestasjoner for ladbare biler – både normalladere og hurtigladere.

- Legge til rette for nye ladestasjoner for elbiler i forbindelse med nye boligprosjekter.

- Utvikle og vedlikeholde strandsone og badeplasser, med tilrettelegging for universell utforming der dette er mulig.

- Innarbeide rydding langs Mesnaelva fra Kroken til Mjøsa, og gjøre det mulig å vandre hele strekningen langs elva. Det skal tilrettelegges for universell utforming der det er mulig.

- Verne om de unike naturkvalitetene til elver og vassdrag i kommunen, herunder

Mesnaelva, Lågen og Gausa. Det legges til rette for ørretfiske i Mesnaelva fra 2020.· Lillehammer vil samarbeide med de andre kommunene rundt Mjøsa om et initiativ mot Klima- og miljødepartementet om kartlegging av utslipp og rensing av Mjøsa.

- Prioritere utbygging og brøyting av sykkelveinett i tilknytning til skoleveier.

- Legge til rette for sykkelparkering ved skoler.

- Avvikle fyring med fossil olje til oppvarming av eide og leide kommunale bygg innen 2019.

- Ta i bruk varmepumpeteknologi og miljøvennlige energikilder basert på metangass fra kloakkanlegg, fyllinger, matavfall og landbruk der det ligger til rette for effektiv utnyttelse.

- Stille miljøkrav til alle kommunens anbud og innkjøp, både til produkter, tjenester og transport.

- Tilrettelegge slik at byens grønne og blå lunger er tilgjengelige for alle, herunder også området ved Terrassen.

- Miljøstandarden videreutvikles ved alle større arrangementer.

Trygge lokalsamfunn

Trygghet i hverdagen er viktig for mennesker, og det er viktig for Høyre. Trygghet for lokalsamfunnet, trygghet for arbeidsplasser og trygghet for at viktige tjenester fungerer, gir hver dag livskvalitet for Lillehammers innbyggere.

- Høyre vil sikre et trygt og bærekraftig økonomisk fundament for kommunen. Vi vil bruke dette fundamentet til å skape trygge arbeidsplasser og kvalitet i kommunens tilbud.

- Høyre ønsker å legge til rette for at gode idéer kan utvikles og skape nye arbeidsplasser

- Høyre ønsker at alle som kan, skal ha mulighet til å klare seg i hverdagen – med egen jobb og inntekt, eget hjem og en hverdag og fritid tilpasset egne ønsker og behov.

Kommunal drift og ledelse

Lillehammer kommune har 1,7 milliarder kroner i gjeld, og dette begrenser kommunens handlingsrom kraftig. Kommunen er nødt til å ta tak for å unngå statlig administrasjon (Robek). Høyre vil redusere kommunens eiendomsmasse og aksjeportefølje for å redusere gjeld og driftskostnader.

Høyre vil være svært restriktive med å ta opp nye lån. All bruk av skattebetalernes penger skal være gjennomtenkt. Slik skal vi få kontroll over økonomien.

Høyre vil:

- Sikre kontroll og rutiner i innkjøp og økonomistyring.

- Sikre økonomisk handlingsrom gjennom reduksjon av gjeld og driftskostnader.

- Redusere gjeld gjennom salg av aksjer, eiendom og skog, som for eksempel:

- Selge Lillehammers andel i IKOMM. o Salg av kommunal eiendom.

- Salg av skog som ikke kan inngå i kommunens tjenestetilbud.

- Ha en moderne arbeidsgiverpolitikk. Medarbeiderne er kommunens viktigste ressurs. God ledelse, kompetanseutvikling, karriereveger og obligatoriske medarbeidersamtaler er viktige virkemidler.

- Arbeide for å redusere sykefraværet.

- Effektivisere og forenkle saksbehandling gjennom smartere IT-løsninger.

- Slanke byråkratiet og styrke tjenesteproduksjonen (førstelinjetjenestene).

- Ha en arbeidsgiverpolitikk i kommunen der vi spiller på lag med de ansatte og stimulerer nytenking.

Kvalitet i helse- og omsorgstjenester

Høyres mål er at alle skal få gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det, uansett alder og livssituasjon.

Høyre ønsker et samfunn der alle får nødvendig hjelp til å mestre hverdagen, og der alle opplever trygghet for sine grunnleggende behov.

Høyre vil:

- Arbeide for å etablere flere omsorgsboliger.

- Arbeide for høy kompetanse – flere ansatte sykepleiere og leger i omsorgstjenesten.

- Arbeide for tverrfaglig og tverretatlig kompetanse i samarbeid med fastleger og brukerrepresentanter.

- Samarbeide med andre offentlige og private tilbydere for å styrke mangfold og kvalitet i tilbudet til brukerne. Gi brukerne mer innflytelse over eget liv gjennom økt valgfrihet.

- Benytte hele helsetilbudet i regionen for å sikre at det ikke er ventelister på lovpålagte kommunale helsetjenester.

- Benytte hele helsetilbudet i regionen for å sikre at kommunen kan ta imot pasienter som skrives ut fra sykehus. Dette gir innbyggerne bedre tjenester, og kommunen unngår dagbøter.

- Bidra til å styrke de private tilbyderne som for eksempel Skogli og Revmatismesykehuset gjennom et godt samarbeid mellom private og offentlige institusjoner.

- Sørge for at kommunen ikke bygger opp overlappende virksomhet som svekker gode, private fagmiljøer, blant annet innenfor rehabilitering.

- Inkludere private tilbydere og frivillig sektor i samhandlingsreformen.

- Videreutvikle og styrke JOBBEN og Entreprenørfabrikken i samarbeid med Frelsesarmeen.

- Styrke samarbeidet med frivillig sektor i omsorgstjenesten.

- Videreutvikle tilbudet av moderne behandlingsformer som for eksempel bruk av musikkterapi ved Lillehammer helsehus.

- Arbeide for et komplett akuttilbud på Lillehammer Sykehus.

- Arbeide for å redusere sykefraværet i helse og omsorgssektoren.

- Legge til rette for en systematisk etter- og videreutdanning i kommunens omsorgstjenester.

- Arbeide for å skape Pasientens Helsetjeneste og gode pasientforløp.

- Arbeide for å styrke befolkningens kunnskap og evne til å ta vare på egen helse.

- Bidra til å styrke kunnskap og forskning og samarbeid mellom relevante aktører innen helse, forskning og utdanning.

- Arbeide systematisk for en god helhet i eldreomsorgen i samarbeid med brukere og offentlige, private og frivillige aktører.