Vår visjon

Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere pågangsmot, nytenking og felles innsats for å skape et bedre og tryggere lokalsamfunn for alle.

Våre hovedsaker

Vi vil skape trygge arbeidsplasser

Vi vil jobbe målrettet for å legge til rette for nye arbeidsplasser og etablering av nye næringer i kommunen.

Kunnskap i skolen

Vi vil arbeide for å styrke lærlingetilbudet og at kommunen skal gå foran i dette arbeidet. Vi vil også styrke videregående opplæring i Valdres.

Kvalitet i omsorgen

Vi mener at å bygge et nytt omsorgstun med institusjonsplasser er en av kommunens viktigste oppgaver i de kommende årene.

Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk

Vi ønsker gang- og sykkelveg gjennom hele kommunen og vil jobbe for at E16 skal følge den foreslåtte traseen gjennom Øystre Slidre.

Se vår politikk

Øystre Slidre kommune

Oppland

Kontakt

Terje Steinsrud
Leder
Telefon: +4799585000

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Våre folk