Barnevernet

Barnevernet har en svært viktig oppgave i å ivareta barns trygghet og beskytte mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Barnevernet skal være en ressurs og støttespiller for barna og deres familie, og kontakten mellom barnevernet og familien må bygge på gjensidig tillit.

Barnevernet skal møte barn og unge med varme og omsorg, og skal lytte til barns kunnskap om eget liv og hva de trenger. Barnevernet må få mulighet og tid til å arbeide langsiktig med familiene og utruste dem til å være trygge omsorgspersoner. Oslo kommune skal ha som mål at de ansatte i barnevernet skal speile mangfoldet i Oslo.

Samtidig som barnevernet skal bidra til god tjenesteytelse gjennom innsikt og kommunikasjon, skal det enkelte barn ha rett til samme vern og trygghet uavhengig av bosted eller foreldrenes bakgrunn. Kultur og landbakgrunn kan aldri rettferdiggjøre brudd på barns rettigheter.

Forskning har vist at barn under barnevernets omsorg gjør det dårligere enn andre barn på skolen, og at færre gjennomfører videregående skole. Samtidig vet vi at skolegang og utdanning er det beste redskap for å sikre en god fremtid. En god skole er derfor godt barnevern.

I dag er det hver enkelt bydel som har ansvar for barneverntjenesten. Organiseringen og finansieringen av barnevernstjenester må gjennomgås for å sikre at bydelene har de rammene som trengs for å levere gode barnevernstjenester.

Oslo Høyre vil:

 • Styrke familiesentrene og legge til rette for mer forebyggende innsats og mer samarbeid mellom helsestasjon, helsesykepleiere og barnevernet.
 • Utvikle en bedre samarbeidsstruktur for økt samhandling mellom skole, barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og barne- og ungdomspsykiatrien.
 • Opprette et barne- og ungdomspanel i Barnevernavdelingen for å styrke barn og unges medvirkning.
 • Jobbe for å få flere fosterhjem hvor søsken kan bo sammen.
 • Styrke barnevernets kompetanse på kulturforståelse, slik at barnevernet kan samarbeide bedre med foreldre og skole/barnehage om målrettede tiltak i hjemmet.
 • Sørge for at ansatte i barnevernet får tilbud om etterutdanning som sikrer at alle ansatte har nødvendig kompetanse til å møte mangfoldet blant barn og foresatte på en god, tillitvekkende og rettferdig måte.
 • Utvikle nye modeller for å bosette enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, for eksempel ved at ungdommene bor i et vanlig hjem med faste omsorgspersoner.
 • Evaluere og utvikle SaLTo-samarbeidet mellom politiet, kommunen og barnevernet.
 • Styrke samarbeidet mellom barnevernsvakten, barnevernstjenestene og politiet om tiltak og bistand til mindreårige i rusmiljøet.
 • Bedre kommunens samarbeid med familievernet for å bistå foreldre som er fratatt omsorgen.
 • Påse at barnevernsbarn får nødvendige skoletilbud også når de er plassert utenfor Oslo.