Angrep er ikke beste forsvar

Jeg ser i avisen at SPs Tor Petter Ekroll blir provosert over å lese om Høyres politikk for å bekjempe økende forskjeller. Det kan jeg leve godt med, men å lese Ekrolls forsvarsskrift som ikke inneholder ett ord om egen politikk blir litt fordummende for debatten om et viktig tema.

I mitt innlegg tidligere i april skrev jeg at en av hovedårsakene til økningen i ulikhet i Norge er innvandringen. Men Norge er tross dette et land med små forskjeller sammenlignet med OECD-landene. Hadde kontantytelser vært svaret, hadde problemet vært løst i dag konkluderte jeg. Løsningen er tvert i mot å stille krav om aktivitet, arbeidsrettede ytelser og å kvalifisere mennesker til arbeid. Jeg avsluttet med å advare mot at venstresiden vil fjerne aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottaker, svekker arbeidslinjen og liberaliserer innvandringspolitikken. Dette vil gjøre flere avhengig av velferdsytelser - og dermed låse folk inne i fattigdom.

Dette mener Ekroll er et forsøk på å fordumme velgerne. Det får stå for hans regning. Jeg er opptatt av politikken og inviterer gjerne til en debatt rundt hva som er de rette svarene på utfordringene vi som samfunn står ovenfor. Men en god debatt er avhengig av politikere som ønsker å vise egen politikk. Utfordringen er herved overlevert Ekroll.

Høyre har de siste årene levert mye god politikk for å skape et samfunn der alle har like muligheter. Hovedlinjene oppsummerte jeg i min kronikk sist uke. Her er en liten opplisting av konkrete tiltak vi mener er riktig vei å gå for å utjevne forskjellene:

 • Høyre satser på tidlig innsats i 1.-4. klasse for å gi alle barn grunnleggende ferdigheter.
 • Regjeringen har satset stort på bedre lærere for mer læring.
 • Vi har satset på mer kvalitet i barnehagene og for at barnehagen skal være en god arena for sosial og språklig utvikling gjennom å kombinere læring og lek.
 • Det er etablert utvidet rett til barnehageplass for barn født i september og oktober.
 • Det er innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for barn i familier med lav inntekt.
 • Vi har lagt til rette for flere lærlinger gjennom økt lærlingtilskudd, krav om flere lærlinger i statlige virksomheter og krav om lærlinger ved offentlige innkjøp.
 • Vi har satset mer på lønnstilskudd og tiltak i ordinære virksomheter, for å senke terskelen inn i arbeidslivet.
 • Flere innvandrer vil komme i jobb raskere med regjeringens nye integreringstiltak.
 • Opplæringstilbudet til voksne med svake grunnleggende ferdigheter er styrket.
 • Vi innfører aktivitetskrav for unge under 30 år, for å styrke den enkeltes muligheter til å komme i arbeid og bli selvforsørget
 • Vi har tettet et hull i utdanningssystemet slik at folk som har droppet ut, men senere ønsker å fullføre videregående ikke møter stengte dører.
 • Vi har innført opptrappingsplan for rusfeltet. Planen tar for seg tidlig innsats, behandling, ettervern og oppfølgingstjenester.

I tillegg til dette har vi etablert flere målrettet ordninger for folk som trenger det. For eksempel at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Vi har styrket tilskuddordningene for ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd. Vi har gjeninnført gratis pc-er til elever med lese- og skrivevansker som de rødgrønne fjernet og vi har økt stipendandelen for elever fra lavinntektsfamilier.

Høyre vil bevare et samfunn med små forskjeller mellom folk, derfor jobber vi for at barna skal lære mer på skolen og for å gi flere en fot inn i arbeidslivet.  Det er de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom og for å gi flere muligheter.