Arbeide og utvikling nær der du bor i Østfold

Det er nok å følge utviklingen fra eget liv og se at folk og virksomheter har bevet seg fra grender til bygdas sentrum, fra bygder til byer og fra distrikt til større bysentra. Det gjelder ikke bare i Østfold, Skiptvet som var mitt startsted, men i hele landet. Og for den som har reist litt så sees dette i de fleste land.

Johannes Thue spør i FB 12.2. om dette er en «trend» og en frivillig handling? Svaret er nok både ja og nei! Men det er slik at for de som bor i urbane strøk må også livet fungere med hensiktsmessig utvikling slik at veien til arbeid, skole og fritid nåes på en hyggelig og effektiv måte. Det er det som er nedfelt i Jeløy Plattformen for den nye regjering. Og mange vil nok understreke at det gode liv absolutt kan leves i urbane strøk og at det for mange er svært ønskelig. Mye er innen rekkevidde.


Når regjeringen både i forrige periode og nåværende ønsker å utvikle distriktene er dette også mulig. Og ikke en motsetning til det urbane. For det er vel ikke slik at Thue kun vil utvikle bygda og ikke byene? Det ville være en uansvarlig politikk.

 

Selv om lokalisering av statlige arbeidsplasser har betydning, er det bredden i norsk regional og distriktspolitikk som har størst betydning for utviklingen av landet og for balansering av

regionale ulikheter.

 

Regjeringens satsing på samferdsel, skatte- og avgiftslettelser, differensiert arbeidsgiveravgift, inntektssystemet for kommunene, helsetjenester, utdanning, forskning og innovasjon har stor betydning for å få til en god regional utvikling og regional balanse. Det handler om Østfold.

 

Det er bred enighet om at Norge står overfor en nødvendig omstilling for å kunne trygge arbeidsplasser og sikre velferden. Antall statlige arbeidsplasser utgjør imidlertid en liten del av alle arbeidsplasser, og det er utviklingen i arbeidsmarkedet generelt som har størst betydning for regionale forskjeller. Et godt fungerende næringsliv er en viktig forutsetning for velferd, levekår og livskvalitet i alle typer samfunn.

 

Landet vårt og dermed Østfold er preget av et mangfold av små og mellomstore byer og en ellers spredt befolkning. Dette skyldes særlig at grunnlaget for den tradisjonelle verdiskapingen i Norge er

godt fordelt over hele landet, men også en bevisst regional- og distriktspolitikk.

 

I den nylig fremlagte Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt har vi satt nye overordnete mål for regional- og distriktspolitikken. Det nye målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Regjeringen legger vekt på at befolkningen skal ha tilgang til grunnleggende tjenester uavhengig av hvor de bor.

 

Det går bedre i kommune Norge enn på lenge. Det er vekst i arbeidsplasser mange steder, statlige arbeidsplasser tilfaller også Østfold, bedrifter tør igjen å satse og ansette flere og kommunikasjonene gjør Østfold attraktivt. Byer som grender. Den kortreise arbeidsplass er viktig for å bygge lokalsamfunn. Noen kommer raskere hjem enn langtidspendleren for å delta i andre aktiviteter. Det utgjør limet i bygdene. Det er denne helheten som er viktig – ikke et enten eller, men ja takk begge deler. Poenget er at det kommer ikke helt av seg selv – det krever en bevisst politikk for å bygge landet urbant og i distrikt. Resultatene begynner absolutt å synes!