Stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb, Østfold Høyre.

Barn behøver trygge forsterhjem

Da regjeringen la frem sin melding til stortinget nr. 17 om trygghet og omsorg, Fosterhjem til barns beste 31. mai 2016, var dette et tydelig signal om økt satsing på kvalitet i fosterhjemsarbeid. 
Noen av de mest grunnleggende verdiene for barn er å vokse opp i trygge, stabile og forutsigbare omgivelser. Mange vil hevde at dette er helt avgjørende for hvordan ditt liv blir når du er voksen.
 

Barnekonvensjonens artikkel 3 legger vekt på at barnets beste skal ligge til grunn når man iverksetter tiltak fra det offentlige som kan påvirke barns oppvekstsvilkår. De fleste er enige dette prinsippet, men det er også viktig at dette må sees i sammenheng med artikkel 12 som gir barn rett til å fremme sine synspunkter basert på alder og modenhet. 

Derfor handler barnets beste om barns rett til å bli hørt, eller et barneperspektiv om man vil. Dette må være utgangspunktet i alt fosterhjemsarbeid fra barnevernsutredning til fylkesnemnd og senere plassering i fosterhjem.

En grunnleggende utfordring ved plassering i fosterhjem er samhandlingen mellom barnet, fosterhjemmet og biologisk familie. 

Barnet skal etablere seg i en ny familie og det skal samtidig være kontakt med biologisk familie for at barnet skal kjenne sin forhistorie. 

Dette er utfordrende for alle parter, men avgjørende for barnets omsorg.

Noen barn opplever å bli flyttet fra et fosterhjem til et annet. Noen flere ganger. Dette er uheldig og kan utfordre den tryggheten og stabiliteten som barn behøver som allerede har opplevd mye usikkerhet.

Det er derfor viktig og satse mer på veiledning og opplæring av fosterforeldre så de kan møte de utfordringene fosterbarn kan ha. Fosterforeldre bør få god informasjon om hva det innebærer å være fosterhjem, men også utfordres på relasjonen seg imellom og hvordan de felles løser problemer som kan oppstå.

Barn plassert i fosterhjem skal følges opp med jevnlige tilsynsbesøk for å være sikker på at de får den omsorgen de behøver. Det må ikke bare legges vekt på antall besøk, men også at besøkene oppleves som meningsfulle for barnet og samtidig en opplevelse av å bli hørt.

Samtidig er det nødvendig å ivareta de familiene der flere søsken skal plasseres utenfor hjemmet. Mange fosterhjem har den erfaringen at de bare kan følge opp et barn. Da kan det være viktig å se om SOS- barnebyer kan være et alternativ ved søskenplasseringer. Der barna blir en del av et fellesskap. 

Det er nødvendig å satse på økt rekruttering av fosterhjem. Barn er forskjellige og det må være mulig å tilrettelegge for at flere barn opplever å ha en fosterfamilie som ser og forstår deres grunnleggende behov. 

Noen familier har et oppriktig ønske om å gjøre noe med sin livssituasjon, men får det ikke til. Da er det viktig at man i kommunene kan bistå og tilby tiltak som gjør at man får færre omsorgsovertakelser. Barn er på mange arenaer som helsestasjon, barnehage og skole. Det er derfor et mål å arbeide forebyggende tverrfaglig og tverretatlig for å ta tak i utfordringer før de er uhåndterlig for en familie.

La oss ikke glemme at arbeid med fosterhjem krever godt utdannede sosialarbeidere, gode fosterhjem og et barneperspektiv der barn blir lyttet til når de har behov for det.

Bengt Morten Wenstøb
Stortingsrepresentant Høyre