Bengt Morten Wenstøbs landsmøteinnlegg 2017

Kjære Landsmøte!

Vi har en humanistisk arv og tradisjon i Norden det er verdt å ta vare på.  I særdeleshet når det er utfordringer internasjonalt. 


Vi må se enkeltmennesket, der andre ser flyktningestrømmer. Vi må ivareta rettsikkerheten, der andre velger raske løsninger. Vi må tenke langsiktighet, der andre stenger grensene.

Det finnes ingen streng og rettferdig flyktningpolitikk. Men det finnes en flyktningpolitikk basert på internasjonale konvensjoner, det er vår vei. Den skal vi følge.

Historien forteller oss at kvinner og barn er de som er mest utsatt for ydmykende handlinger i krise- og krigsområder. Samtidig har verdenssamfunnet både vedtatt menneskerettighetserklæringen og barnekonvensjonen for å ivareta deres rettsikkerhet. Derfor er det så viktig at de nordiske landene står opp for barn som utsettes for krenkelser. Det har vi gjort tidligere.

Svært få ønsker å flykte fra sine hjem. De fleste ønsker å vokse opp med mor, far og venner. For de som ikke har den muligheten er siste utvei å reise fra sitt hjemland. For mindreårige er det ekstremt utfordrende. For mange er reisen fra hjemlandet til et nytt land, en reise med mange prøvelser. Noen når aldri frem og dør underveis.

Vi er en nordisk stemme som ofte lyttes til internasjonalt. La oss bruke den til å fremme humanismens tradisjoner og barnekonvensjonens idealer om barnets beste i verdenssamfunnet. Det klarer ikke barn alene.