Budsjett for Østfold fylkeskommune 2017 fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la i fylkestingets desembermøte frem felles budsjettforslag for Østfold fylkeskommune. 

Vi følger opp vårt økonomiplanforslag og prioriterer kjerneoppgavene videregående opplæring og samferdsel, som er der vi møter innbyggerne våre og der fylkeskommunen først og fremst må levere gode tjenester. Vi satser på næringsutvikling som bidrar til å skape varige lønnsomme arbeidsplasser, og det er mye god velferd i en trygg jobb. Samtidig sikrer det skatteinntektene som gjør at man kan beholde et godt offentlig velferdstilbud i fremtiden. 

Vi styrker skolehelsetjenesten med 3,5 millioner for å bidra til god helse hos elevene vi har ansvar for. Vi setter av økte midler til planlegging av mer gang- og sykkelvei og vil ha en fortsatt satsing på kollektivtrafikk med 10 millioner til oppfølging av gjennomgangen av busstilbudet som pågår nå. I tillegg omdisponerer vi pengene satt av til fylkesscenen til andre kulturformål, inkludert Arena Fredrikstad.

Vi finner også penger til å unngå kuttene i voksenopplæring, kulturhuset i Askim, Naturvernforbundet og en rekke andre tiltak som rådmannen foreslo. Alt i alt mener vi dette er et budsjettforslag som tjener Østfoldsamfunnet i det kommende året. For Høyres del er vi glad for at vi har et godt samarbeid i opposisjonen og står sammen om alle disse viktige satsingene.

 

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker en noe større effektivisering for å kunne satse mer på det som er viktigst for innbyggerne vi er til for. Vi fortsetter å prioritere så vi kan oppnå de viktigste målene for Østfold-samfunnet. Vi legger til grunn de langsiktige målene i vårt forslag til økonomiplan for 2017-2020.

 

ORGANISASJON
Oppgavereform
: Vi vil aktivt gå inn i arbeidet med en ny region etter at Stortinget har vedtatt det på Stortinget. Vi ønsker å fortsette vårt gode samarbeid også i sakene som går i fellesnemnda, men vil jobbe sammen med posisjonen om sakene hvor det er viktig at Østfold står samlet.

Økt effektivisering: Det skal ikke ansettes flere personer i sentraladministrasjonen, og antallet administrativt ansatte skal reduseres. Arbeidet med internasjonalt folkehelsearbeid avsluttes.

Generelle kutt: Vi ønsker ikke å gjennomføre en kuttliste uten en god utredning på hva kuttene betyr eller hvordan de samme behov kan ivaretas på en annen måte.

Eiendomsmasse: Fylkeskommunens eiendomsmasse må være tilgjengelig for alle innbyggere. Fylkesrådmannen sørger for å kartlegge hvorvidt dette er tilstrekkelig ivaretatt i eksisterende bygg og i planleggingen av nye. Herunder om utstyr og varslingsanlegg er tilpasset hørselshemmede.

 

NÆRINGSUTVIKLING
Prioritert næringsutvikling
: Penger avsatt til næringsutvikling prioriteres til det som skaper varige lønnsomme arbeidsplasser. Næringsriket må beholde den overordnede funksjon som partnerne ønsker og unngå å overta mer praktiske oppgaver. Fylkeskommunen skal ikke først og fremst drive egen næringsutvikling, men tilrettelegge for næringslivets initiativ. Klarer man dette samtidig som man sørger for en bedre infrastruktur for transport av folk, varer og tjenester har vi alle muligheter for å lykkes i Østfold.

Det er viktig at fylkeskommunen ikke tiltar seg en lederrolle i velfungerende prosjekter når fylkeskommunens inntreden kan virke forstyrrende på allerede igangsatt arbeid.

Rygge Sivile Lufthavn: Fylkeskommunen skal støtte positivt opp om initiativ til ny sivil flyplassdrift.

Lokale produkter: Fylkesrådmannen leverer en sak i løpet av første halvår om hvordan fylkeskommunen ved ellers like konkurransemessige forhold kan kjøpe produkter fra lokale produsenter.

                                                                     

SYKKEL OG GANGE
Gang- og sykkelveier
: Regjeringen har åpnet for forenklede løsninger innen gang/sykkel. Vi ønsker flere meter g/s-vei for pengene som bevilges. Flere steder er det prosjekter som kan delta i forsøket med å bygge g/s-veier forenklet. I tillegg til allerede vedtatte prosjekter i fylket, bør vi påbegynne flere prosjekter i 2017.

 

MILJØ OG KLIMA
Klimagassutslipp
: Satsing på sykkel/gangveier og kollektiv er sentrale grep for å redusere klimagassutslipp. Alle nye fylkeskommunale tjenestebiler og nye drosjer skal benytte lav eller 0-utslippsteknologi når teknologien tilsier dette.

Nybygg: Ved nybygg og vedlikehold av bygg skal fylkeskommunen legge til grunn de retningslinjer som staten arbeider med for å redusere klimagassutslippene, herunder vurdere passivhusstandard og nullenergistandard. I tillegg skal vi alltid vurdere om vi kan bruke tre som byggemateriale.

 

SKOLE
Fritt skolevalg
: Det innføres fritt skolevalg på 90% av elevplassene ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2017/2018, slik at elevene kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om linje. Egen sak om gjennomføringen legges frem for Fylkestinget og det skal samtidig legges til rette for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over fylkesgrensene, spesielt Akershus.

Styrket skolehelsetjeneste: Fylkeskommunen inngår et samarbeid med kommunene om en styrking av denne viktige tjenesten hvor vi også bruker egne midler. I dette arbeidet skal man sikre en tverrfaglig skolehelsetjeneste som sikrer elevene et best og bredest mulig tilbud.

Friskoler: Fylkeskommunen skal være positiv til privatdrevne skoler som et supplement til de offentlige skolene.

 

SAMFERDSEL
Fylkesvei
: Statens vegvesen gis en klar bestilling om å ferdiggjøre prosjekter slik at de kan settes i gang umiddelbart etter bevilgning. Slik unngår man at penger avsatt til veiinvesteringer ikke brukes.

Tverrforbindelsene: Planleggingen av tiltak på fv120 må fortsette, og kan ikke stanses bare fordi veien kanskje overtas av staten i fremtiden. Huls bro legges inn som investering på bruprogrammet.

Jernbane: Fylkeskommunen må bidra til fortsatt fremdrift for Intercity frem til riksgrensen og påkobling av Østre linje syd for Ski. Det skal være en prioritert oppgave at vi påvirker sentrale myndigheter for å sikre dette. Fylkeskommunen skal også kunne bidra til forskuttering og annet for å sikre at planleggingen ikke stopper opp. Det vurderes å gjenåpne for persontrafikk på jernbane mellom Rakkestad og Sarpsborg.

Kollektiv: Det settes av penger til oppfølging og forbedringer etter at vi får fremlagt den pågående gjennomgangen av busstilbudet i fylket. Det må arbeides videre med å få til en avtale med NSB hvor våre billetter også kan brukes på togene internt i Østfold.

Universell utforming: Man sørger for at leverandørene av busstjenester etterlever krav om universell utforming og benytter den tilrettelegging som er på bussene.

TT-ordning: Rådmannen bes følge opp dialogen med brukerorganisasjonene om TT-ordningen, med mål om at kommunene følger samme retningslinjer og tildelingskriterier. Pengene som gis til TT-ordningen må komme brukerne til gode, både ved at flere kan komme innunder ordningen og at ordningen blir bedre for alle.


KULTUR

Kultur i hele fylket: Vi mener det er viktig at fylkeskommunens kulturmidler bidrar til at hele Østfold får gode kulturopplevelser. Vi vil derfor bruke pengene avsatt til fylkesscene til styrking av tilbudet i hele fylket.

 

Inntekter                      

2017

Regionale midler til disposisjon

1,4

Innføring av ordning med utvidet skolekort

3,5

Ytterligere effektivisering 0,3%

8,7

Disponert til fylkesscene

29,3

Kutt i administrasjon av folkehelse

1

SUM

43,9

Utgifter

2017

Styrket skolehelsetjeneste

3,5

Planleggingsmidler fv120

2

Ekstra næringslivssatsing

2,5

Avsatt til kulturtilbud i hele fylket, herunder Arena Fredrikstad

20

Tilbakeføring generelle kutt

1,4

Planleggingsmidler g/s-vei

2

Oppfølging av gjennomgang av busstilbudet

10

SUM

41,4

Totalt overskudd

2,5

 (tall i mill. kr.)

På bildet ser vi Geir Helge Sandsmark (V), Simen Nord (H) og Leif Eriksen (FrP).