Det skal være trygt å bo i Norge

Nasjonal trygghet handler om deg og din families trygghet. Når stortinget om kort tid behandler langtidsplanen for forsvaret har den først hatt en grundig behandling i de militærfaglige miljøene og så blitt lagt frem for stortinget av regjeringen. 

Denne grundige behandlingen er viktig for å dimensjonere et forsvar for fremtiden og møte fremtidens utfordringer. Intet mindre.

Skal vi lykkes med regjeringens ambisjoner om et robust forsvar for fremtiden er det viktig at langtidsplanen ikke blir stykkevis og delt. Regjeringen har gjort mange grundige avveielser og valg. Nå er det viktig at det politiske Norge støtter opp om dette.

Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk handler om lokale, nasjonale og ikke minst internasjonale forpliktelser. Det er ikke mulig å trygge norsk sikkerhet uten å inkludere NATO medlemskapet. Det forplikter oss også økonomisk. Vi må innfri våre NATO forpliktelser både økonomisk, men også militært. Norge klarer ikke å stå alene, men er avhengig av et solidarisk fellesskap med andre frie nasjoner. 

Hva som er de fremtidige sikkerhetspolitiske utfordringer og trusler er avhengig av hvilke briller man har på og hvem som bruker de. Den kalde krigen hadde et Øst- Vest scenario. Det er ikke sikkert dette bildet er like fastspikret nå.

I 2015 erfarte vi hvordan terrortrusselen ble en del av virkeligheten i Europa. Belgia, Frankrike og Tyskland har alle erfaringer fra dette. Terror er grenseløs og rammer der vi er mest sårbare. Norge må også beskyttes mot internasjonal terror. Vi må tenke global sikkerhet og ikke bare lokal.

Terrorbekjempelse er viktig og vi må ha et politi og forsvar som kan samarbeide om å løse kompliserte oppgaver. Dersom ny politihøgskole legges til Moss kan helikopterbasen på Rygge gi mulighet for fellesøvelser mellom politi og forsvar, noe som vil gi Østlandet en ekstrem effektiv slagkraft i fremtidig terrorbekjempelse.

Berlin murens fall og krisen i Ukraina forteller oss at fremtiden sikkerhetspolitiske utfordringer er uforutsigbare, men vi vet at nyhetsformidling og sosiale medier flytter verden nærmere vår egen stue. Derfor blir det så viktig å sortere reelle trusler og tabloide overskrifter.
Nasjonale interesser er samlet på østlandsområdet der både kongehus, regjering og den største befolkningstettheten finnes. Disse potensielle terrormål må møtes med riktige virkemidler. 
Forsvarets langtidsplan er en plan for fremtiden. Vi må tenke oss flere sikkerhetspolitiske scenarier og fleksible løsninger.

Vi må tenke norsk sikkerhet samtidig må vi være med å utvikle fremtidens NATO samarbeid. Vi har store interesser i at dette arbeidet lykkes. 

Nasjonal sikkerhet handler ikke bare om forsvaret, men like mye om sivilsamfunnet. Der forsvaret kan utøve handlinger må sivilsamfunnet bygge holdninger.

En av styrkene i det norske samfunnet handler om vårt felleskap og at vi står sammen når vanskelig veivalg skal gjøres. Det er viktig at det blir bred enighet om forsvarets langtidsplan på tvers av politiske skillelinjer. Vi har et forsvar og et land og forsvare det må være det viktigste.
Fremtidens forsvar er et annet forsvar enn det vi har i dag. Derfor er det viktig å integrere innvandrere i forsvaret. På lik linje med at menn og kvinner tjenestegjør i viktige oppdrag både i Norge og utlandet.

Forsvarssak er fredssak. Vår uavhengighet som nasjon hviler på troverdigheten om at et angrep på Norge vil koste så mye ressurser at det i seg selv virker avskrekkende.

Bengt Morten Wenstøb      
Eirik Milde
Stortingsrepresentanter for Østfold Høyre