Det er barna man har saldert

Det Ap unnlater å si er at barnehagereformen er fullfinansiert – over år. Faktum er at noen kommuner – ikke de fleste – har tusket med midlene og benyttet de til noe annet enn det som var føringene.

Med andre ord man har fratatt de minste den satsing som ordførere/lokalpolitikere i kommuner ellers har prioritert til denne gruppen. Når man har satset fra Høyre på barna så er det desavuert av slike som Osflaten. Og som nå forsøker å legge skylden på de som finansierte, prioriterte – og sendte midler med til kommunen. Det er midler som Ap og Osflaten valgte å ikke benytte til de som har trengt det mest! Ikke skyld på meg. Ta ansvar selv og fortell sannheten. Du salderte barna.

 

Vi hører det fra flere kommuner i Østfold og la det være sagt; kommunene Fredrikstad, Rakkestad, Rygge og Sarpsborg er de som har benyttet midlene til noe annet enn til barna innenfor dette området. Det vil si de har benyttet midlene og brukt de på noe annet. Ikke til barna som føringene fra Regjering og Storting ga beskjed om.

 

Høyre, Venstre og Frp regjeringen hever kvaliteten i barnehagene gjennom en pedagognorm og en norm for bemanning. Det er viktig med nok trygge voksenpersoner rundt barna. Bemanningsnormen er godt utredet og har vært varslet lenge. Jeg registrer at Ap-ordførerne nå og tidligere protesterer mot en bemanningsnorm som tilsvarer den Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013. Manns minne er kort! Eller det passer heller å være populistisk og være mot det regjeringen gjør.

 

Det gjelder både kravet til bemanning og kostnadsberegningen. Jeg må bare ta til etterretning at mange Ap ordførere (nå og tidligere) nå et mot det Ap var for da de satt i regjering. Vi er selvsagt åpne for å se på justeringer for å få en god innfasing av minimumskravet til bemanning. Men vi legger til grunn de samme prinsippene for beregning av finansiering som Ap gjorde da de satt i regjering. Og god bemanning og kvalitet er viktig for barna.

 

Fakta er; Regjeringens forslag til bemanningsnorm følger de samme prinsipper og forholdstall som barnehagelovutvalget foreslo i 2012, og som Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013. Kostnadsberegningen og innretningen har vært det samme siden 2012, og er i tråd med veileder for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner.

Forslaget vårt kan i utgangspunktet innføres uten at det krever økte statlige overføringer. Normen er i gjennomsnitt allerede oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene. De private barnehagene får i gjennomsnitt like mye driftstilskudd som de kommunale. De bør derfor kunne få til tilsvarende bemanning.  

Regjeringen har begrunnet om lag 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2018 med tidlig innsats i barnehage og skole. Dette er penger som kommuner kan velge å bruke på å styrke bemanningen i barnehagene.

I tillegg fikk kommunene 424 millioner kroner i 2018 for å dekke økte kostnader til den skjerpede pedagognormen. Kommuner og barnehager som allerede oppfyller den skjerpede pedagognormen, men som ikke oppfyller bemanningsnormen, kan benytte disse midlene til å oppfylle bemanningsnormen.

Regjeringens forslag til bemanningsnorm er på samme nivå som det som ble vurdert innført av de rødgrønne i Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Beregningen av kostnadene for bemanningsnormen er gjort på samme måte som da den rødgrønne regjeringen vurderte dette i 2013. Den gang manglet det 1800 årsverk og det ble foreslått en bevilgning på 830 millioner kroner, som skulle dekke likebehandling av private barnehager og flere ansatte i kommunale barnehager. Nå har vi allerede innført likebehandling av private (fra 1.1.2016) og bemanningen i barnehagene har økt, slik at normen er oppfylt på nasjonalt nivå.

 

Beregningen er på nasjonalt nivå, slik det skal gjøres i tråd med veileder for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at man ser på hvor mange barnehagebarn det er og hvor mange ansatte det er i barnehagene totalt sett. Og så kompenserer staten for det som eventuelt mangler av årsverk, og fordeler summen igjennom rammen til kommunene. Ved innføringen av bemanningsnormen mangler det ikke årsverk på nasjonalt nivå, derfor er det ikke noen nasjonal kompensasjon.

 

Kommunene får penger hvert år for barnehagebarn, igjennom innbyggertilskuddet fra kommunaldepartementet. Det betyr at kommuner med mange barn i barnehagealder får flere penger å drive barnehager for enn kommuner med få barn i barnehagealder.

 

Barnehager har vært og er et lokalt ansvar, så det er opp til kommunen hvor mange ansatte de ønsker i de kommunale barnehagene og hvor høyt tilskudd de ønsker å gi de private (utover minimumstilskuddet). Det har tidligere ikke vært noen nasjonale regler for minimum av antall ansatte, det innføres nå. Det har vært regler for antall barn per barnehagelærer, de reglene strammes også inn nå, så det blir flere barnehagelærere i barnehagene. Jeg håper velgere merker seg dette og viser det ved kommunevalget 2019. Skal barn prioriteres holder det ikke bare å si det, men å gjøre det også!