Dette har vi gjort for å bedre din hverdag

Dagens regjering har gjort mye for å bedre din hverdag i Østfold, her er en oversikt over noe av dette. Nå er vi klare for 4 nye år med videre arbeid for å bringe landet fremover.

Flere arbeidsplasser:

 • økt lærlingtilskuddet med 20 000,-
 • 4,2 mill. i 2017 i tilskudd til private og kommunale bedrifter som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data
 • økt optimisme blant Østfoldbedriftene
 • Moss blir hovedsete for fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud fra 1.januar 2019 – det betyr flere statlige arbeidsplasser
 • flytting av NAV- regionskontor for Øst-Viken til Moss– det betyr flere statlige arbeidsplasser
 • 1 million til forprosjekt for nasjonalt senter for sirkulær økonomi
 • gjennom bl.a.  Skatte FUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20% av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 % fradrag av prosjektkostnadene. Dette gjør det enklere for gründere og arbeidsfolk å få omsatt gode ideer til flere lønnsomme jobber.
 • arbeidsledigheten på vei ned


Trygg omsorg og raskere behandling:

 • styrket helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 111 mill. i perioden, noe som har ført til bl.a. 21 flere helsesøstre i Østfold
 • 18 dager redusert ventetid for somatiske pasienter
 • 17 dager redusert ventetid for rusbehandling
 • 46.587 millioner i 2016 og 2017 til tiltak rettet mot rusavhengige
 • flere millioner i støtte til velferdsteknologi og innovative løsninger på sykehjem og i hjemmetjenesten
 • 7 mill. til folkehelseprogram – nye, bedre tiltak for rusforebygging og bedre psykisk helse
 • flere millioner til å heve kompetansenivået blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
 • midler til å ansette flere psykologer
 • flere fysioterapeuter på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten


Flere skal lære mer og færre skal falle fra i skolen:

 • 2 mill. ekstra til lærerutdanning
 • 54 flere lærere til 1.-4.trinn
 • 1043 lærere som deltar i videreutdanningsprogrammet
 • 40 % redusert fraværsgrense i videregåendeskole
 • 33 % redusert antall fraværstimer i videregåendeskole
 • økt studiestøtten over pris- og lønnsvekst i tillegg er vi i gang med innfasingen av 11 måneder studiestøtte
 • midler til 15 nye IKT- studieplasser på HiØ
 • bevilget midler til 156 studentboliger
 • 4.3 mill. i tilskuddsmidler i 2017 for å bekjempe barnefattigdom


Raskere frem og trygt hjem:

 • utvidet TT-reiser 18,5 mill.(200 enkeltreiser årlig for blinde/svaksynte/rullestolbrukere)
 • 240 mill. i perioden for styrking av kollektivtransport gjennom belønningsavtalen Nedre-Glomma
 • 5,7 mrd. til riksveiinvesteringer i region Øst(Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland)
 • 8,7 mrd. i tilskudd i perioden til fornying av fylkesveier, tunellsikkerhet, rentekompensasjon og skredsikring
 • 1 mrd. frem til 2030 til å forbedre farleden ved Borg Havn
 • 2,9 mrd. til jernbaneinvesteringer
 • for første gang på flere tiår har vedlikeholdsetterslepet på vei og bane blitt redusert. Siden Høyre overtok makten i 2013 har samferdselsbudsjettet økt med over 50 prosent, det vil si med over 20 milliarder kroner.


Forsvar og beredskap:

 • Sjefluftforsvaret lokaliseres til Rygge
 • Forsvarets støttesenter for elektronisk krigføring videreføres på Rygge
 • Luftforsvarets programmeringssenter flyttes tidlig i fireårsperioden planen gjelder for. Senteret flyttes fra Mågerø til Rygge
 • 40 mill. til å ivareta forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge
 • flytting av Bell-helikoptre i 2019 som dedikeres til trening og beredskap og transportstøtte til politiet
 • COB(Co-located Operating Base) I NATO med ansvar for å understøtte allierte forsterkninger flyttes fra Sola til Rygge. Dette ansvaret medfører en forpliktelse til å på kort varsel ta i mot amerikanske kampfly og tankfly, samt drifte drivstofflager- og anlegg for disse kapasitetene.
 • styrking av Heimevernet
 • 176 nye politistillinger til styrking av Politidistrikt Øst
 • Politiet jobber bedre og enklere. Vi har lansert «etterforskning på stedet». Dette vil si at politiet skal utføre flere etterforskningsoppgaver på åstedet fremfor å dra tilbake på kontoret..
 • Felles nødnett med andre nødetater er på plass i hele landet, samt trening mellom nødetatene for å sikre bedre samhandling.
 • Responstidkrav er etablert i distriktene.
 • Alle kommuner får egen politikontakt som skal jobbe med forebygging av kriminalitet.
 • Ny avtale med forsvaret om bruk av helikoptre fra Rygge og Bardufoss som har 1 times beredskap.


Kultur og idrett:

 • 500.000,- til Kulturdråpen i Fredrikstad
 • over 6 mill. i 2017 i momskompensasjon til lag og foreninger for bygging av forskjellige idrettsanlegg – barn og unge er vinnere
 • Østfold får 2,7 mill. til bevaring av kulturminner
 • Rakkestad Motorpark AS fikk 3 mill. i 2017 til to prosjekter i tilknytting til motorsportanlegget på Rundskogen
 • 5 mill. til skytebanen på Rygge
 • VM-kart i Spydeberg får 1,3 mill. til VM orientering i 2019