Dette har Høyre gjort for distriktene

Arbeiderpartiet har de siste dagene kritisert Høyre og regjeringen for å føre en distriktsfiendtlig politikk. Det er feil.

Høyre i regjering har gjennomført mye for et mer levedyktig distrikts-Norge. I tillegg har vi identifisert hvordan distriktene må moderniseres for å bli enda sterkere. For å ivareta det som gjør Norge til et av verdens mest attraktive land å bo i, arbeider Høyre aktivt for at man skal kunne bo og leve også utenfor de store byene. Mens Arbeiderpartiet har adoptert Senterpartiets billige by mot land-retorikk, er vi opptatt av en velfungerende distriktspolitikk.


Om det er i Nedre Glomma-regionen, Halden-regionen, Mosse-området eller Indre Østfold – er utvikling og modernisering svært relevant for Østfold. Vi er distrikt og sentrale strøk.

Mens Ap og Sp kun snakker negativt om distrikts-Norge opplever store deler av landet lav ledighet og vekst i privat næringsliv. Det er tilfelle i Østfold. Vår politikk er best for bygde-Norge og sikrer aktivitet i Østfold. Høyrepolitikk sørger for at distrikts-Norge skaper overskudd, Ap og Sp er mest opptatt av tilskudd. 

 

Jeg tillater meg å minne om at vi har bygd veiene som forfalt under de rødgrønne. Med dagens regjering har vi brukt 1,5 mrd. mer til direkte til forbedring av fylkesveier og økt bevilgningene til fornying og forbedring av riksveier med 90 % sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens siste budsjettforslag. Det har vi merket i Østfold.

 

Det er nødvendig at vi satser på forskningen som skaper fremtidens arbeidsplasser. Og vi gjør det. Vi har styrket satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon med 2,8 mrd. kroner, inkludert realisert skattefradrag for skattefunnordningen. Det gir mer forskning og utvikling i næringslivet og grunnlag for nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst. Og bedrifter i Østfold har benyttet seg av og fått midler fra Skattefunn eller Innovasjon Norge.

 

Distrikt og kommuner har behov for at vi har tatt tak i etterslepet fra de rødgrønne, og skapt handlingsrommet som gjør at kommunene kan tilby innbyggerne de tjenestene de trenger. De rødgrønne styrte kommuneøkonomien slik at den lokaldemokratiets handlefrihet i stort grad ble innskrenket. Høyre har å snudd denne utviklingen ved å øke andelen frie inntekter til kommunene hvert år. I følge KS er det reelle handlingsrommet bedre i årene 2013-2016 enn de tre foregående årene under regjeringen Stoltenberg. Østfold intet unntak.


Og jeg kommer ikke utenom å nevne at vi har gitt den moderne bonden vilkårene som sikrer et levedyktig og produktivt landbruk. Vi bidrar til et mer lønnsomt og fremtidsrettet jordbruk og skogbruk i hele landet, gjennom å redusere avhengigheten av offentlig støtte.

Bøndenes prosentvise inntektsvekst under denne regjeringen har vært nær 6 pst. vekst i gjennomsnitt fra 2014 til ut avtaleåret 2016/2017. Solide økninger i utmarksbeitetilskudd som stimulerer til at viktige beiteressurser for småfe i bruk. Det garanterer næringsvirksomhet i Østfold og over hele landet.