Eirikur Ingolfssons landsmøteinnlegg 2017

Dirigent,  Kjære Landsmøte,

Gjenvinning av materialer er en industri i vekst. Mange bedrifter har planlagt for at produktene skal ha begrenset levetid, teknologiutviklingen fører til at produkter skiftes ut - og vi kjenner jo alle eksempel på - at politiske beslutninger kan skape nye gjenvinningsprodukter.
Mange av disse produkter bruker sjeldne og kostbare materialer i meget små mengder, som er krevende å gjenvinne. Det er derfor store økonomiske interesser knyttet til gjenvinning og prisene for råvarene stiger år for år.

Materialgjenvinning er komplisert og krever både spesialisert kunnskap og utstyr. Det betyr investeringer i stor skala og stort tilfang av materialer - i tillegg til god infrastruktur, transport og logistikk.

Østfold har i liten grad deltatt i oljeeventyret og fylket trenger flere arbeidsplasserfor å erstatte nedgang innen tradisjonell industri. Det grønne skiftet betyr derfor en gyllen mulighet for Østfold til å skape vekst i næringslivet gjennom utvikling av fremtidens energiløsninger, og gjenvinning av materialer. Området rundt Borg havn i Fredrikstad er i ferd med å bli et nasjonalt tyngdepunkt for gjenvinning av blant annet metall,glass, plast og ikke minst batterier.

Gjenvinningsbedriftene i Fredrikstad henter sine råvarer fra store deler av Norgeog Sør-Sverige. Største delen av produktene eksporteres.Tilgang til havn er viktig og det viser betydningen av at havnen har trygge og gode forbindelser både fra sjø og land. Det er derfor gode nyheter at utbedring av innseilingen og havnebassenget i Borg havn er prioritert i nasjonal transportplan. Vi stoler på at dette følges opp i årlige statsbudsjetter.

Det er behov for økt kompetanse på nasjonalt nivå om mulighetene som finnes i å utnytte ressursene bedre. Østfold med Fredrikstad i spissen er et naturlig knutepunkt for en slik kompetanseutvikling. Næringslivet, kommuner og kunnskapsmiljøene er godt i gang.  Vi ønsker initiativ for økt kompetanse innen ressursutnyttelse, velkommen til Østfold.