En sterk skognæring i Østfold

Skognæringen i Østfold har et enormt potensial for videre vekst i en grønn fremtid.

Skog- og trenæringen i Østfold har store muligheter til økt vekst i årene som kommer. Høyre vil legge til rettefor at næringen kan øke sin konkurransekraft, og utvikle nye markedsområder. Denne måneden kom Regjeringen med Skogmeldingen, som skal bidra til økt lønnsomhet for næringen. 
 
Økt verdiskaping fra skogen forutsetter at en større del av det produktive skogarealet kan drives lønnsomt, og tas aktivt i brukt. 
 
Under de rødgrønne årene opplevde skognæringen å gå fra å være netto eksportør av tømmer, til netto importører. Nå ser vi nå bedre tegn for næringen. Østfolds 1661 skogeiere fikk fra 2013 til 2014 en inntektsvekst på nær 30 prosent. Avvirkningen av skog er økt nesten like mye, fra 2013 til 2015. Vi ser en næring som igjen er offensiv og investerer, blant annet med spennende produkter basert på trevike fra Borregaard, men vi vet at vi kan få til enda mer.
 
Det offentlig utnevnte utvalget, Skog 22, mente at det var mulig å firedoble omsetningen i skognæringen til 180 milliarder kroner. Tallet kan diskuteres, men at skognæringen kan bli en viktig spiller i fremtidens næringsliv i Østfold, er det ingen tvil om. Som fornybar ressurs er skog uovertruffent, og jeg er trygg på at næringen kan bli en viktig del av bio-økonomien.
 
Da den nye skogmeldingen ble presentert, uttalte Norskog-topp, Arne Rørå, at ”vi har fått oppfylt nesten hele ønskelisten.” 

Ønskelisten inneholder grep for å styrke konkurransevilkårene til næringen. Det er snakk ominvesteringer i skogsveinettet, jernbane, kaianlegg, reduserte skatter og avgifter og bedre tilgang på kapital.
 
Gode skogsveier er en forutsetning for lønnsom drift. En rekke veier er de siste årene blitt oppskrevet til 60 tonns totalvekt, en rekke flaskehalser er kartlagt og utbedret, og satsing på skogsbilveger og utskipningshavner er mer enn doblet fra da Senterpartiet var ansvarlig for dette feltet.
 
Flere og oppgraderte skogsveier reduserer avvirkningskostnader og legger til rette for økt aktivitet. Sammen med redusert selskapsskatt, bidrar dette til reduserte kostnader og tryggere jobber.
 
Like viktig som skatter og avgifter, er tilgang på kapital. I Skogmeldingen endres Investinors mandat slik at «krisepakkepengene» de rødgrønne bevilget i revidert Nasjonalbudsjett for 2013 kan bli noe annet enn en velfylt bankkonto. Midlene kan nå benyttes til investeringer i ikke-børsnoterte bedrifter i skognæringen. Dette bidrar til å styrke det private eierskapet i næringen, og gir kapital til nødvendige investeringer. Regjeringengjør også endringer for å sikre omsetting av skogeiendommer, slik at vi gjør det mulig for næringen å vokse. 
 
Og vokse kommer næringen til å gjøre. Vi går mot en fornybar fremtid, hvor skogen er en fantastisk ressurs. Ikke bare binder skogen utslipp, skogen kan bidra til å erstatte fossil energi. F.eks. er det stort potensial for andre generasjons biodrivstoff, basert på trevirke. Nå har regjeringen besluttet å øke innblandingskravet frem mot 2020, med virkning fra 1. januar 2017. Dette vil bidra til å stimulere denne utviklingen.
 
Utvikling er i denne sammenheng et viktig stikkord. Det vil kreve mer forskning og utvikling fra skognæringen, skal det grønne skifte også gi grønne jobber. Regjeringen har gjort det mer lønnsomt å drive forskning og utvikling i næringslivet, gjennom styrkingen av skattefunnordningen. Gjennom denne ordningen får man skattelettelser dersom man som bedrift investerer i forskning og utvikling. Bare siden 2013 har forskningen i næringslivet økt med 25 prosent, blant annet som følge av dette.
 
Skognæringen bør utnytte denne muligheten, fordi lykkes man med å utvikle lønnsomme produkter basert på trevirke, kan dette ikke bare bli interessant for hjemmemarkedet – men også for eksportmarkedet. 
 
Høyre styrker rammevilkårene, som gjør utvikling og industrialisering mulig, men det er først og fremstnæringen selv som må sørge for en spennende fremtid. Nå håper jeg at næringen får oppleve fremgang, fordi skognæringen i Østfold har et enormt potensial for vekst, for jobber og for en fornybar fremtid.

Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant for Høyre