Stortingsrepresentant Ingjerd Schou, Østfold Høyre

Enklere å bygge i Østfold

Sist fredag foreslo Regjeringen endringer i Plan og Bygningsloven som vil gjøre det raskere, billigere og enklere å bygge.
Innbyggere vil se en forenklet og effektivisert planprosess for å legge bedre til rette for boligbygging, næringsliv og samfunnsutvikling. Jeg verdsetter forslag som skal gjøre utbygging lettere og ikke minst raskere. Også i Østfold er dette behovet tilstede. Målet er en rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet.

Bakgrunnen er regjeringens arbeid med «En enklere hverdag» for folk flest, som blant annet skal fjerne tidstyver og forenkle regelverk.Mer effektive planprosesser kan redusere saksbehandlingstiden i flere kommuner med 30-50 prosent. Ressurser som kan benyttes til raskere arbeide med andre oppgaver. 

Forslagene skal bidra til mer effektive planprosesser, økt forutsigbarhet, enklere regler, raskere og bedre saksbehandling og færre klagesaker. Forslagene skal bedre kompetansen og styrke utbyggers rettigheter i planprosessen. Lovendringene skal også føre til mindre statlig kontroll og økt lokalt handlingsrom, særlig i saker som ikke berører nasjonale og viktige regionale interesser. 

Kommunene skal ikke bruke tid på urealistiske planinitiativ som uansett ikke vil bli vedtatt. Kommunen skal derfor kunne stoppe private planinitiativ tidligere enn i dag. Beslutningen om å stoppe et planinitiativ må begrunnes skriftlig, og utbygger kan kreve at det skal forelegges kommunestyret for endelig avgjørelse.

Regjeringen foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling. Det kan f.eks. være å omregulere et areal til barnehage eller øke etasjeantallet for å bedre utnyttingen av en tomt. Kommunen skal i større grad kunne bruke planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilken saksbehandling (varsling mv.) som er nødvendig for å gjennomføre endringer. Dette vil redusere omfanget av ressurskrevende dispensasjonsbehandling til fordel for en mer forutsigbar langsiktig arealavklaring gjennom plan.

Det legges opp til en mer forpliktende dialog mellom kommunen og utbygger i oppstartfasen. Referatet fra det obligatoriske oppstartmøtet skal legge grunnlaget for en forutsigbar og omforent prosess, med mål på fremdrift, dokumentasjon og utforming av planen. Dette skal hindre omkamper og forsinkelser. Hvis det er uenighet i oppstartmøtet, kan utbygger kreve at politikerne får saken til vurdering. Dermed vil partene allerede i oppstartsfasen få nødvendige politiske tilbakemeldinger.

Ingjerd Schou 
Høyre, Kommunal- og forvaltningskomiteen