Et Østfold med muligheter for alle

Norge er et av verdens beste land å bo i. Likevel er det fortsatt mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Derfor fortsetter Høyre- og Frp-regjeringen å ta grep for å løfte svake grupper i forslaget til statsbudsjett for 2017.


Fra første dag i regjering har vi prioritert mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Nå begynner vi å se resultater. 

Ventetiden har gått ned med nesten to uker innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fritt behandlingsvalg innenfor rus og psykiatri er innført, og pakkeforløp står for tur. Behandlingstilbud uten medikamenter innen psykisk helsevern skal i gang i alle helseregioner, og vi har lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet som vi styrker med 345 millioner kroner neste år.

Antallet unge med psykiske helseplager er økende. En mer tilgjengelig helsestasjons- og skolehelsetjenesten er viktig for å forebygge både psykiske og fysiske helseplager hos barn og unge. Gjennom alle budsjett vi har lagt frem har dette vært et viktig og prioritert område, og den samlede satsingen på unges psykiske helse er nå på 864,9 millioner kroner. Det gir resultater: de to siste årene har vi sett en tydelig vekst i antall helsesøstre.

Fattigdom skal ikke gå i arv, og livskvaliteten til barn i familier med lav inntekt må økes. Derfor har vi økt Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom til et historisk høyt nivå med om lag 178 mill. kroner i 2017. Ordningen gjør at flere barn og unge får delta i fritidsaktiviteter og dra på ferie. Vi sørger for rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, og har innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år.  Det var også vår regjering som innførte sterkere behovsprøving av stipend på videregående for å gi mer til barn i lavinntektsfamilier.

Vold og overgrep i nære relasjoner er et betydelig samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen skal i høst lansere en opptrappingsplan for å forsterke arbeidet mot vold og overgrep ytterligere for å få en trygg hverdag for alle. Den innebærer en økt satsing på 176 millioner kroner i 2017, og midlene skal blant annet brukes til å styrke kompetansen om vold i familievernet og helse- og omsorgssektoren, foreldrestøttende tiltak i kommunene, tilskudd til Stine Sofie Senteret for voldsutsatte barn, styrking av offeromsorgen og økt kapasitet ved Statens barnehus. Statens barnehus ivaretar barn som er utsatt for vold og overgrep. Regjeringen vil bidra til trygghet i hverdagen og ivareta barn i en sårbar situasjon, derfor får disse en økning på 15 millioner, inkludert 5 millioner som videreføres fra i vår. Statens barnehus vil være lokalisert 11 steder i landet fra november 2016, blant annet Moss.

Det kreves mye av foreldre med kronisk syke barn som trenger konstant hjelp og oppfølging. Derfor har vi innført rettighetsstyrt personlig assistanse som skal bidra til at personer med stort behov for bistand kan leve selvstendige og aktive liv. Det er en milepæl som mange har kjempet lenge for. Fra neste år vil mange familier med syke barn få det enklere. Da inkluderer vi flere grupper som i dag ikke har rett til pleiepenger i pleiepengeordningen. Det betyr at mellom 8 000 og 9 000 flere foreldre får mulighet til å være hjemme for å pleie sitt kronisk syke barn.

Mennesker med spesielle transportbehov, som rullestolbrukere, blinde og svaksynte har gjennom en forsøksordning i blant Østfold, som ett av fire fylker, fått økt fremkommelighet. Ordningen gir disse et transporttilbud på om lag 200 turer per år i den allerede eksisterende TT-ordningen. I årets budsjettforslag videreføres forsøket for hele 2017, og regjeringen foreslår å bevilge 45,2 mill. kr i 2017 til utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte. 

God omsorg for eldre er viktig for denne regjeringen. Derfor tar vi et større nasjonalt ansvar for kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. Vi har satt i gang forsøk med statlig finansiering. Nå tar staten halve byggeregningen ved utbygging av sykehjemsplasser, noe som har ført til at kommunene planlegger for tre ganger så mange nye sykehjemsplasser som under de rødgrønne. Vi sørger for 750 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i 2017, fordi aktivitetstilbud gir mening og mestring for den enkelte bruker, og avlastning for pårørende.

Regjeringen har lagt frem et budsjett for en bedre velferd og en trygg hverdag. For de som trenger helsehjelp. For rusavhengige, for barn som vokser opp i fattige familier. For det er mennesker det handler om. Å skape muligheter for alle står helt sentralt i Høyre og regjeringens arbeid. Det vil vi fortsette med.»

Ingjerd Schou 
Østfold Høyre
Kommunal- og forvaltningskomiteen