Flytrafikken i Østlandsområdet

Samarbeidspartiene H, FrP, KrF og Venstre er enige om følgende forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016:  «Stortinget ber regjeringen følge situasjonen nøye og gi en grundig vurdering av situasjonen, spesielt av de ikke-statlige flyplassers fremtidige rolle i Østlandsområdet, i forbindelse med budsjettet for 2017.»
- Høyre har alltid vært opptatt å legge til rette for private flyplasser, derfor kjempet vi for etableringen av Rygge og for å gi den bedre rammebetingelser blant annet i form av å fjerne begrensninger rundt antall reisende fra flyplassen. Vi som har jobbet lenge med Rygge vet at det er mange faktorer som avgjør flyplassens fremtid. Derfor er jeg glad for at vi nå får sett på situasjonen for private flyplasser i en helhetlig sammenheng sier Høyres Ingjerd Schou.

- Jeg er svært glad for at partiene tar situasjonen i Østfold på alvor, og på vegne av Østfold-samfunnet kan jeg love store forventninger til statsbudsjettet som legges frem i oktober, sier Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP.

- KrF har vært opptatt av å legge til rette for langsiktige rammebetingelser for å sikre drift på Moss Lufthavn Rygge gjennom å få kartlagt flyplasskapasiteten på det sentrale østlandsområdet. Avinors fremtidige rolle vil også være viktig her sier KrFs Østfoldrepresentant, Line Henriette Hjemdal.

- Det er viktig å se flyplasstrukturen på Østlandet som en helhet. Det arbeidet regjeringen nå skal gjøre frem mot fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 vil gi Stortinget et godt grunnlag for å vurdere hvordan kapasiteten på Gardermoen, Rygge og Torp kan fungere sammen og utnyttes på en best mulig måte, sier André N. Skjelstad (V). 

Den fullstendige merknadsteksten lyder som følger:
Disse medlemmer vil understreke viktigheten av en best mulig utvikling for norsk luftfart. Dette inkluderer en vurdering av OSL og de ikke-statlige lufthavnenes rolle i flytrafikken på det sentrale Østlandsområdet både med tanke på en helhetlig og samfunnsøkonomisk best mulig utvikling av fremtidig kapasitetsutbygging, Avinors rolle og Forsvarets virksomheter. Disse medlemmer viser i denne forbindelse til Innst. 310 S (2015-2016).
Disse medlemmer viser til at utviklingen og endringer i rammebetingelser og markedsmuligheter for flyplassene, særlig de ikke-statlige, kan skje raskt og at det er viktig at regjeringen følger denne utviklingen med stor oppmerksomhet. Disse medlemmer viser til at slike endringer kan ha betydelige konsekvenser både for privat sektor, for ansatte og for staten og skape vesentlige, uønskede ringvirkninger i samfunnet. Det er derfor avgjørende at staten har god oversikt over situasjonen og utviklingen til enhver tid og kan handle på et godt faglig grunnlag om det skulle være nødvendig.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

 «Stortinget ber regjeringen følge situasjonen nøye og gi en grundig vurdering av situasjonen, spesielt av de ikke-statlige flyplassers fremtidige rolle i Østlandsområdet, i forbindelse med budsjettet for 2017.»