Roar Lund, Simen Nord, Tor Prøitz, Erik Unaas, Monica Gåsvatn og Marthe Key Frøberg fra Østfold Høyres fylkestingsgruppe.

Foreslår utredning av fremtidens kollektivtransport

I forbindelse med samferdselskomiteens møte 12. april i Moss foreslo Østfold Høyres fylkestingsgruppe at fylkeskommunen utreder fremtidens kollektivløsninger med andre former for busstransport og med fossilfri fremdrift.
Kollektivtrafikkens største utfordring er å få flere til å ta bussen, fergen eller taxi er personbilen. Fremtidig kollektivtrafikk må gripe tak i nettopp hvorfor vi gjør det og tilpasse sitt tilbud etter dette. Dette ønsker vi å få utredet for å være et foregangsfylke i å ta del i det grønne skiftet. 

Forslaget som ble fremmet er følgende:

Samferdselskomiteen ønsker å få en utredning om bruk av elektrisk drevne busser. Utredningen skal vurdere:

- trafikkmessige ulemper/fordeler med elektrisk drift
- trafikkmessige ulemper/fordeler med bruk av mindre busser med høyere frekvens
- tekniske utfordringer med bruk av elektrisk drevne busser
- økonomiske vurderinger om investeringer og drift sett i forhold til andre aktuelle alternativer, både busstørrelse og driftsmaskineri
- mulige endringer i bruk av kollektivtilbudet med mindre busser
- å presentere en betraktning om bruk av førerløse busser - praktisk gjennomføring og et tidsperspektiv for når det kan innføres.

Utredningen bør være grunnlag for et prøveprosjekt i Moss og at det tas hensyn til dette i anbudsrunden foreslått av fylkesordføreren.