Fylkesvei 109 til det bedre eller verre?

Fv 109 som er hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad på vestsiden av Glomma, er under endring. Det arbeides på flere områder på  forskjellige strekninger.

Eksisterende fylkesveien fra Hannestad/Tindlund til Alvim Renseanlegg kan ikke utvides til 4-felts vei da leirgrunnen vil bli ustabil pga anleggsarbeid. Det er utarbeidet tre nye alternativer. Kort fortalt er alternativene 2 tunneler med 2-felts veier i hver, altså en fullverdig 4-felts vei. Det andre er 1 tunnel for kollektivtrafikk i begge retninger og annen trafikk på eksisterende 2-feltsvei. Det tredje alternativet er å beholde eksisterende vei som 2-felts vei og avvente en avklaring på om og når Jernbaneverket vil være klar for å fjerne jernbanetraseen og overgi den til bruk for en ny 2-felts vei.

Det er kun det første alternativet som dekker opp behovet for en fullverdig 4-felts vei bygget for fremtiden. To tunneler gjennom Hannestadåsen og Yvenåsen vil dekke behovet i henhold til Statens Vegvesens norm for veier med en årsdøgnstrafikk over 15-16000 biler. De to andre alternativene gir et dårligere tilbud sett i et 30 – 60 års perspektiv. Det er viktig nå å planlegge og bygge for fremtiden.

Arbeidet med reguleringsplanen for strekningen fra Rolvsøysund til Råbekken er under arbeid. Samtaler med eiendomsbesittere er i gang og planlegging av de vedtatte traseene er under arbeid. Dessverre har flertallet i Fredrikstad Kommune mot fylkeskommunens enstemmige alternativ valgt en ikke fremtidsrettet løsning med kollektivtrase i eksisterende veibane og en 2 – 3 feltsvei langs jernbanelinjen. Dette er beklagelig og ikke tilstrekkelig fremtidsrettet.

Statens Vegvesen sine prioriteringer for sitt arbeide i 2017 inneholder endringer av den eksisterende 4-felts veien fra Råbekken til Fredrikstad sentrum. Her vil dagens 4-felt som fungerer utmerket for både kollektivtrafikken og alle andre kjøretøy, bli endret til 2 kollektivfelt/sambruksfelt 2+ og 2 felt for alle andre kjøretøyer. Denne strekningen ble åpnet i 1993. I en brosjyre utarbeidet av Statens Vegvesen i 1992 beskrives veien slik som vi kjenner den i dag. Det legges betydelig vekt på at med en årsdøgnstrafikk på 16 – 19000 biler var det behov for en 4-felts vei. I dag ligger årsdøgntrafikken på 26 – 28000 biler! Og nå skal veien for bilister krympes til 2 felt selv om dagens bruk ikke hindrer kollektivtrafikkens fremkommelighet.

Slik som det ligger an nå, kan det skje at det ikke vil bli en fullverdig 4 felts vei mellom Sarpsborg og Fredrikstad i overskuelig fremtid. Vegvesenets egne normer for veitrafikkstandard settes til side fordi målet om 0-vekst i biltrafikken må nås for å få utløst statlige midler. Trafikkbelastningen er allerede langt over Vegvesenets norm. Det betyr tydeligvis ingenting!

Det er et ambisiøst mål at veksten i trafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Store beløp blir nå bevilget til bedrede forhold for å kunne øke kollektivtrafikken og til gang/sykkelveier. Det er bra, men hva med fremkommelighet, et begrep som er fastslått i Nasjonal Transportplan (NTP) som et overordnet mål? FV 109 har en årsdøgnstrafikk på mer enn 15000 biler på hele strekningen mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Dette legges til side til fordel for økt kollektivtrafikk og mer sykkel og gange. Det er fornuftig, men nå virker det som at det går utover den alminnelige biltrafikk som er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Det ambisiøse målet må ikke være til hinder for at FV 109 skal tilfredsstille Vegvesenets normer ved bygging av nye veier. 

Tilbake til arbeidet med å gjøre strekningen fra Fredrikstad sentrum til Råbekken til 2 felt for biltrafikk og 2 felt til kollektiv/sambruksfelt 2+. Trafikken for alle kjørende fungerer i dag utmerket, også for kollektivtrafikkens fremkommelighet. I november neste år vil strekningen bli bompengebelagt. De som er avhengig av bil på denne strekningen får et dårligere tilbud mens den økonomiske belastningen blir større. Er det slik vi vil ha det?

Tor Prøitz
Medlem av samferdselskomiteen for Høyre 
Østfold fylkeskommune