Høyre har satset på kommunene!

APs ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård spør i ett leserbrev hvorfor Høyres ordførere i Østfold ikke har signert på «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole». Svaret er ganske enkelt; vi ser den satsingen på kommuneøkonomien som regjeringen har levert! Nygård har åpenbart glemt alle ordfører-protestene over stramme kommunebudsjetter da de selv satt i regjering. De oppropene fikk tilslutning av tilnærmet alle ordførere.

Mantraet om skattekutt til de rike fortsetter fra AP. De er åpenbart ikke i stand til å se at skattekuttene våre sørger for at alle med vanlig arbeidsinntekt betaler mindre skatt. Skattesatsen for vanlig personinntekt og bedrifter har blitt redusert fra 28 % da regjeringen tok over i 2013, til 24 % i år. For en vanlig barnefamilie betyr det over 8000 kroner mindre i skatt i løpet av et år. I tillegg har vi fjernet arveavgiften som gjør at vanlige mennesker kan få arve hus, eiendeler og familiebedrifter fra sine nærmeste, uten å måtte betale skatt for det. Hoveddelen av regjeringens skattelettelser har gått til vanlige arbeidere som betaler inntektsskatt. Samtidig som skatten er kuttet er de totale skatteinntektene økt som en følge av at politikken vår virker!

Påstandene om kutt ovenfor svake grupper kan også lett tilbakevises. Det var AP som igangsatte arbeidet med Uførereformen i 2011. Reformen kom fordi det er behov for å få flere i arbeid og fordi det skulle lønne seg å komme ut i aktivitet, og det skulle være enklere å kombinere trygd og arbeid. Et bredt flertall i Stortinget stilte seg bak reformen.

Når det gjelder multihandikappede og kronisk syke, er det beviselig feil at regjeringen kutter til disse gruppene. Regjeringen har i sine budsjetter sørget for at flere pasienter får hjelp og behandling. Dette har ført til at færre står i kø for behandling , særlig innen rus og psykiatri. Regjeringen har innført en ny pleiepengeordning for å gi større fleksibilitet og flere foreldre muligheten til å passe på syke barn. Dette betyr 140 millioner kroner mer til denne utsatte gruppen fra høsten. Årlig bevilgning deretter vil være 560 millioner kroner.

I det siste budsjettet ligger det over 4 milliarder kroner til sosiale tiltak som skal hjelpe de aller svakeste i samfunnet. I tillegg kan vi nevne at regjeringen har styrket helsestasjonene, fått på plass en tilskuddsordning for kommunepsykologer og innført fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg vil for eksempel gi jenter som sliter med anoreksi og andre spiseforstyrrelser raskere og bedre hjelp.

I fire av de fem siste årene har Kommune-Norge hatt driftsoverskudd på minst 10 milliarder i året. Alle de negative spådommene har Høyre gjort til skamme. Regjeringen sørger for en kommuneøkonomi som gir lokalpolitikerne gode rammer til å gi innbyggerne gode tjenester. Ser vi på 2016-tallene ser vi for eksempel at Jon-Ivar Nygårds egen kommune, Fredrikstad, fikk et overskudd på 150 millioner.

Det manglet ikke på frykt og skremsler før regjeringsskiftet i 2013. Fasiten er nå at kommuneøkonomien er bedre under denne regjeringen enn under den rødgrønne.

Kommunene er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene skal ha mulighet til å gi gode velferdstjenester og skape levende lokalsamfunn i hele landet. Kommunene har ansvar for mange av de tjenestene vi alle bruker, som helsestasjon, barnehage, skole og legevakt. Men også spesielle tjenester for noen av våre mest sårbare innbyggere, som barnevern, psykisk helsevern og demente. Norske kommuner kan nå levere enda bedre tjenester over hele landet.