Ja til en treffsikker politikk

SVs stortingsrepresentant fra Østfold er opptatt av å bruke barnetrygden som virkemiddel for å redusere forskjellene mellom fattig og rik i Norge. Derfor legger SV inn 1,8 milliarder i sitt alternative statsbudsjett. Denne enorme satsingen utgjør 90,- kroner pr måned pr barn!

Jeg er helt sikker på at dette ikke utgjør den store forskjellen for noen familier. Så er det også på sin plass å nevne at SV ikke foreslo noen økning i barnetrygden de åtte årene de selv satt i regjering.

Regjeringen har sammen med Venstre og KrF, satset på målrettede tiltak mot barnefattigdom. Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn over tre år i familier med lav inntekt. I dag har 33.300 barn redusert foreldrebetaling og 18.200 barn gratis kjernetid. Vi har i tillegg sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend, og satt i gang et prøveprosjekt med gratis SFO. Regjeringen la i 2015 frem en strategi mot barnefattigdom med 64 ulike tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltagelse og utvikling. Til dette brukes det 255 millioner i 2018.

Det er de senere årene opprettet 3.400 nye småbarnsplasser i barnehagene som en følge av at også barn født i november nå har rett til barnehageplass. I tillegg til dette er det satset store beløp på barnehageutdanningen og flere barnehagelærere der ute i kommunene.

I budsjettet for 2018 innfører regjeringen sammen med Venstre og Krf fleksibel kontantstøtte som gjør det enklere å kombinere barnehageplass med det å være hjemme med barna. Det bevilges også 100 millioner for å sikre økt permisjon for tvillingforeldre.

Men den aller viktigste veien ut av fattigdom er veien inn i arbeidslivet. Derfor er det gledelig å se den ferske SSB-statistikken som viser oss at mellom 2006 og 2016 ble deltidsandelen hos kvinner med barn redusert fra 37,4 til 28,7 prosent. Vi må føre en politikk som viderefører denne trenden. I tillegg vet vi at andelen fattige med innvandrerbakgrunn er svært høy. Derfor er en god integreringspolitikk også en god politikk for færre fattige.

Dette er kun noen områder der vi satser på en treffsikker politikk i stede for å bruke de store pengene på å smøre tynt utover til alle. Skal vi bidra til å løfte de som virkelig sliter i samfunnet er dette veien å gå. Derfor er jeg glad for at regjeringen, Venstre og KrF er enige om disse satsingene.