Julehilsen fra Simen Nord

Mens julefreden senker seg over fylket vårt er det tid til å se tilbake på året som har gått. Viken er stikkordet som oppsummerer hva mye har handlet om.

Vi begynte året med en del usikkerhet etter at fylkestinget hadde stemt imot avtalen fremforhandlet mellom Akershus, Buskerud og Østfold. Usikkerheten knyttet seg til hva Stortinget ville beslutte, og da vedtaket om Viken bestående av disse tre fylkene kom i juni, var det så kort tid igjen til valget at prosessen ble satt på vent. Resultatet av stortingsvalget ga fortsatt flertall til partiene som sto bak regionreformen og vedtaket om Viken, så da startet arbeidet opp igjen. Dessverre ble det raskt fremmet forslag fra mindretallet om en ny vurdering, og Krf ville bruke tid på å diskutere saken i sin nye stortingsgruppe. Først i november fikk vi en endelig avklaring på at Stortingets flertall står på Viken. Etter det har alle fylkestingene vedtatt hvordan sammenslåingen skal gjennomføres og vi har hatt første møte i fellesnemnda. Allerede 4. januar starter vi opp igjen arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen, da fellesnemnda møtes til en tredagerssamling på Kongsberg. Det er mange meninger om det nye fylket, men vi forholder oss til det som er bestemt, og tror det kan gi mange fordeler å bli en del av noe større.

Selv om mye har handlet om den nye fylkeskommunen, har vi samtidig jobbet med mange viktige saker i fylkestinget i Østfold. I det siste møtet før jul ble det vedtatt en omlegging av rutetilbudet i Nedre Glomma, som vi fremover skal følge opp i resten av fylket. For å få flere til å bruke bussen legges det opp til færre forskjellige ruter, men at bussen skal gå oftere. Det vil nok gi noen et dårligere tilbud enn i dag, men for de aller fleste vil det gjøre bussen mer tilgjengelig og mye mer effektiv.

På samferdselssiden handler mye om å jobbe sammen med sentrale myndigheter, og det er liten tvil om at det er en fordel med Høyre i regjering her. Det satses virkelig på samferdsel, og vi har det siste året sett starten på jernbaneutbyggingen i Moss og fullføringen av E18 gjennom Østfold. I nasjonal transportplan fikk vi med både Intercity til Halden, påkobling av østre linje syd for Ski stasjon, RV 19 i Moss og E18 videre gjennom Akershus til Vinterbro-krysset. Selv om prosjektene er med i NTP fortsetter vi jobben med å påvirke sentrale myndigheter til å følge opp med bevilgninger og planlegging når det trengs.

Videregående opplæring er fortsatt fylkeskommunens viktigste oppgave, og det ble før sommeren vedtatt en strategisk plan for utvikling av Østfoldskolen, med mål om å heve resultatene. Før har det manglet en klar strategisk retning på arbeidet, så det er lov å håpe at det vil føre til en bedring av statistikken. Det prosjekteres fortsatt ny skole i Fredrikstad og Sarpsborg, og vi er forespeilet byggestart i ca. 2020.

Vi har hatt et veldig positivt budsjettsamarbeid med Frp og V, der vi har presentert et klart alternativ til posisjonen. Vi har lagt opp til større effektivisering, og mener at vi kunne prioritert tjenesteproduksjon mer enn administrasjon. Av konkrete tiltak vi har foreslått er det verdt å nevne en styrket skolehelsetjeneste, da vi ser at mange av de videregående skolene har veldig dårlig dekning av dette. Mange elever sliter med psykiske plager, så en sterk skolehelsetjeneste mener vi er avgjørende for at så få som mulig skal falle utenfor. Vi har også foreslått et låneopptak til investering i fylkesveier og tverrforbindelsene i fylket. Mange fylkesveier holder dårlig standard, og man driver i stor grad dekkevedlikehold i stedet for å heve nivået på veien. Med et stort løft på dette kunne vi i fremtiden fått bedre veier til samme vedlikeholdskostnad som i dag.

Det er alltid krevende å være i opposisjon, men vi ser at mange av våre forslag kommer igjen som posisjonens politikk. Det motiverer til videre innsats. Dersom noen har forslag til fylkeskommunen så tar vi gjerne dette opp som en interpellasjon i fylkestinget. Flere ganger har vi fått fylkestinget med oss på forslag vi har fremmet på den måten. Nå går vi til juleferie og henter krefter, før vi begynner på et år med mange spennende oppgaver foran oss, med drift og utvikling av Østfold fylkeskommune samtidig som vi bygger noe nytt og større for fremtiden.