Kortere ventetider, raskere behandling

En rapport som Helsedirektoratet nylig la frem viser at ventetiden i første tertial 2017 var i gjennomsnitt 56 dager. Det betyr at pasientene venter 6 dager kortere så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Regjeringens mål har vært å få den gjennomsnittlige ventetiden ved sykehusene under 65 dager. Helse- og omsorgsministeren har tidligere gitt de fire helseregionene i oppdrag å måle antall pasientavtaler som er forsinket i forhold til det planlagte tidspunktet som er registrert. Tall publisert i juni i år viser at 91% av pasientkontaktene skjer innen det planlagte tidspunktet.

 

Den positive utviklingen skyldes først og fremst en betydelig innsats fra de som jobber i sykehusene våre. Men det skyldes også gode sykehusbudsjetter, mer mangfold og styrkede pasientrettigheter. Tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene er også viktig.

 

Helse Sør-Øst har flere gode ventetidsnyheter som folk bør få vite om.  Gjennomsnittet for regionen vår er 19 dager raskere behandling, det er én dag raskere enn landsgjennomsnittet på 18 dager. Det er gledelig å se at folk hos oss får raskere behandling.  Det betyr mye for pasienter og pårørende som slipper den usikkerheten det er å sette hverdagen sin på vent. Det betyr kortere tid med bekymring, kortere tid vekk fra arbeid og hverdagslivet.

 

Når det gjelder rusbehandling, skyldes mesteparten av reduksjonen i regionen vår de private. Før fritt behandlingsvalg var ventetiden svært lang. Mens landsgjennomsnittet på rusbehandlingsområdet er på en måned mindre ventetid, ligger Sykehuset i Østfold og Sørlandet passe godt an med et gjennomsnitt på 28 dagers reduksjon. Dette er godt nytt for de som sliter med rusproblemer og trenger rask behandling.

 

Selv om ventetidene går ned, er det fremdeles for mange som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Høyre vil derfor fortsette arbeidet med å kutte ventetidene ytterligere. Høyres mål er at ventetiden går ned fra dagens gjennomsnitt på 56 dager til 50 dager, og det ligger vi godt an til å få til. Vi mener også at det er viktig at pasientene skal følges gjennom hele pasientforløpet. Derfor har vi innført pakkeforløp for kreft, og vi vil innføre pakkeforløp for hjerneslag samt psykisk helsevern og rus. Regjeringen har også innført fritt behandlingsvalg, som gir pasientene rett til å velge godkjente private leverandører.

 

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste- med reduserte ventetider og mer valgfrihet for pasientene.