Fylkestingsrepresentant Tor Prøitz, Østfold Høyre.

Kysten er for alle - også hyttefolket

I desember 2014 vedtok fylkestinget i Østfold ny revidert kystsoneplan. En av endringene som ble innlemmet i den reviderte planen var at hytteliv også er en del av friluftslivet. Østfold har ca 20000 hytter hvorav ca 16000 ligger i kystkommunene. 

I en kronikk i avisen blir det fremsatt flere gode argumenter for bruk av kystsonen, men uten at hyttelivet tas med som et positivt element for bruk av kystsonen. 

I kronikken skrevet av Nina Frydenlund som er FNF – koordinator i Østfold (FNF står for Forum for natur og friluftsliv) sies det at 47.1 % av kystsonen er ”nedbygget”. Det sies ikke hva som er ”nedbygging”, men alle vet at det har vært en betydelig utbygging av kystarealer til hyttebygging. Dette er imidlertid ikke det eneste, både offentlig virksomhet og privat næringsaktivitet har bidratt til dette. Gjennom rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden og en generell innstramming i plan og bygningsloven har nyetablering av hytter i 100 meters beltet stoppet opp. De dispensasjoner som det refereres til, er i all hovedsak restaureringer av eksisterende hytter. Statistikken så langt jeg vet, skiller ikke mellom nyetablering og restaurering. Jeg går ut fra FNF ser det fornuftige i å ivareta allerede etablerte hytter slik at de blir tilpasset dagens bostandard til glede for svært mange brukere blant familie og venner.

Kronikken gjentar flere steder viktigheten av å drive et aktivt friluftsliv sett ut fra et folkehelseperspektiv. Aktiviteter fra hytteboere er antagelig de som føler aller mest det gode i dette. Hytteliv er aktivitet på mange områder som snekring, maling, sportsaktiviteter, svømming, båtliv og ikke minst den sosiale side med mange treff mellom mennesker i en annen setting enn i hverdagen og arbeidsdagen. Dette er folkehelse i praksis!

Østfold fylkeskommune tok initiativet til å gi bud på eiendommen Slevik Skanse. Høyres fylkestingsgruppe støttet dette fullt ut og beklager at budet ikke ble antatt. Der hvor det legges ut kystarealer for salg fra private bør det offentlige delta i et forsøk på å gjøre mer av kystsonen tilgjengelig for alle. Nå er det imidlertid fortsatt 52,9 % som ikke er berørt med bebyggelse. Her har det offentlige en utfordring for å gjøre disse områdene mer tilgjengelige bl.a. med parkeringsplasser.

De tilsluttede organisasjonene til FNF er i hovedsak organisasjoner som arbeider for sine egne mer eller mindre snevre interesser. Som regel er sammenhengene med andre forhold i samfunnet også av stor betydning. De nevnte organisasjoner er spesielt opptatt av natur og friluftsliv. Det trenger vi, og jeg er selv medlem av en  av organisasjonene. Likevel er det sentralt å se hvilke andre konsekvenser som ligger i aktivt hytteliv som en del av natur- og friluftslivet. Dette gjelder bl.a. den næringsaktivitet som hyttene gir i form av byggeaktiviteter og ikke minst overnattingsmuligheter. Verdien av dette er anslått i fylkeskommunens kystsoneplan til å utgjøre mellom 0,5 og 1 milliard kroner pr år.

Sosial kontakt mellom mennesker, god folkehelse gjennom mange fritidsaktiviteter og samtidig nyttig for verdiskaping og arbeidsplasser i Østfold gjør i sum at hytter som opptar mer enn 40 % av kystarealet ikke må unnlates å bli nevnt som en stor, positiv og aktiv bruker av kystsonen.

Tor Prøitz
Fylkestingsmedlem for Høyre, Østfold