Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Lavere skatt gir flere arbeidsplasser i Østfold

Stortingsflertallet, minus SV og MDG, er blitt enige om en skattereform. Kjernen i enigheten ligger i anerkjennelsen av at lavere skatt gir flere arbeidsplasser. 

Arbeiderpartiet fortjener ros for å slutte seg til at skatt virker og er viktig for arbeid, aktivitet og omstilling, ettersom de hittil har vært mest opptatt av å angripe regjeringens høyst nødvendige skattekutt. For Høyre var det viktigste, utover å sikre langsiktighet og forutsigbarhet, å legge til rette for et skattesystem hvor vi skaper mer, ikke skatter mer.

Partiene er enige om at selskapsskatten, som betales av både nordmenn og utlendinger, skal senkes til 23 %. Det er viktig for å få økte investeringer, økt aktivitet i økonomien og på sikt flere arbeidsplasser.

Vi er enige om lavere selskapsskatt, som både utlendinger og nordmenn må betale. Da er synet på nivået på andre skatter og avgifter, som kun betales av nordmenn, avgjørende for om regningen for lavere skatt til utlendinger sendes til nordmenn eller ikke. 

Høyre ønsker å senke det samlede skatte- og avgiftsnivået og styrke norsk eierskap. Derfor har vi sikret at vilkårene for norsk eierskap styrkes: Nivået på utbytteskatten, som også er en skatt utenlandske eiere slipper å betale, holdes på om lag samme nivå som i dag, og ses i sammenheng med nivået på selskapsskatten. I tillegg er det et flertall på Stortinget for å senke formuesskatten på arbeidende kapital. 

Begge deler var viktig for regjeringen, slik at dette ikke ble en skattereform som ga selskapsskattelettelser til utenlandske eiere, men ekstraskatt til norske.

De problematiske sidene ved formuesskatten anerkjennes. F.eks at eiere av bedrifter som går med underskudd må betale formuesskatt, og at den kan gjøre det vanskeligere for gründere å gå på børs. Derfor skal også regjeringen jobbe videre med å se på hvordan disse utfordringene kan løses. 

Så selv om vi er enige om mye på innretning, og nivået på selskapsskatten, betyr ikke dette at det nå er full enighet om hvordan det skal dekkes inn.

De ulike partiene får svare for seg, men Høyre vil følge opp skatteforliket med lavere skatt. Det ligger fortsatt an til spennende skattediskusjoner mellom partiene. Uansett vil denne beslutningen være viktig for Østfold. Ett fylke i utvikling og vekst og med norske og utenlandske bedriftseiere.


 Ingjerd Schou, stortingrepresentant, Østfold Høyre