Likestilling – teori og praksis

Vi feirer den internasjonale kvinnedagen for 117.gang. Den 8. mars møtes kvinner og menn over hele verden for å markere denne dagen med demonstrasjonstog, konferanser, fester eller på annet vis. Siden første markeringen har stadig nye generasjoner bidratt med nytt innhold i nye former, og dagen har fått ulik betydning og vunnet og tapt oppslutning i flere runder.

Uansett paroler er den viktigste kampen å kjempe for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, uansett hvor en kommer fra.  Likestilling er først og fremst et mål i seg selv, men også et virkemiddel for å oppnå andre samfunnsmål og det bidrar til å styrke samfunnets bærekraft. Når både kvinner og menn er i jobb, bidrar likestillingen til høy sysselsetting og høy grad av selvforsørgelse, skatteinntekter til fellesskapet og et samfunn der borgerne deltar aktivt. Når både kvinner og menn vurderes uavhengig av kjønn, klarer arbeids- og næringsliv bedre å nyttiggjøre seg befolkningens samlede kompetanse.

Likestilling er en del av Norges identitet. Begge kjønn deltar i arbeids- og samfunnsliv, deler på omsorgsoppgavene, og har de samme formelle rettigheter og plikter, og gode omsorgs- og velferdsordninger støtter opp under disse rettighetene. Sammenlignet med mange andre land i verden, har vi i Norge kommet langt når det gjelder likestilling, samtidig som vi fortsatt har en del utfordringer på sentrale områder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, vern mot vold og overgrep, næringsliv og helse.

Derfor jobber Solberg Regjeringen for en likestillingspolitikk som fjerner hindringer for kvinner- og menns valgfrihet. Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter, og samfunnet skal legges til rette for at både gutter og jenter, kvinner og menn, kan gjøre bruk av mulighetene sine. Det er viktig at alle, uansett kjønn kan kombinere utdannelse og arbeid med hjem og barn på like vilkår og verken roller eller normer skal begrense individenes frie valg.

Høyres menneskesyn bygger på tanken om at alle har like rettigheter og muligheter. Visjonen om et likestilt samfunn er også et spørsmål om velferd og valgfrihet, og enkelt individets rett og mulighet til å forsørge seg selv og sine.

De rødgrønne politikerne sparte ikke på kruttet da de i 2013 med sin skremselspropaganda advarte mot hva som ville skje med likestillingen i Norge om en blåblå regjering tok over styringen.

Aftenposten har hatt en gjennomgang av de påstandene som ble fremsatt av Ap og Sv politikere og hva som faktisk har skjedd på likestillingsområdet med Erna Solberg som regjeringssjef.

Langt flere foreldre vil holde barna hjemme og ta ut kontantstøtte ble det hevdet. Fakta viser at andelen kontantstøtte barn er lavere enn i 2013, til tross for at Regjeringen har hevet utbetalingen pr. måned.

De rødgrønne advarte mot at færre barn ville gå i barnehage. Solberg Regjeringen kuttet i barnehagebevilgningene i de rødgrønnes avskjedsbudsjett, og de har satt opp prisen noe mer enn prisstigningen for alle som betaler ordinær makspris i barnehage. Men samtidig har mange lavtlønnede fått billigere barnehage, og flere har fått gratis kjernetid — altså et gratis tilbud på 20 timer i uken. Så ut i fra de tallene som foreligger så langt, har andelen barn i barnehage økt, og ikke sunket.

Regjeringspartienes forslag om endringer i arbeidsmiljøloven ble møtt med advarsler fra de rødgrønne og fagbevegelsen om at dette ville føre til større problemer for kvinner i arbeidslivet og at langt flere kvinner ville få deltidsarbeid. Det er ikke mulig å finne tegn til at kvinner er blitt skviset ut av arbeidsmarkedet etter regjeringsskiftet, og det er faktisk færre kvinner som jobber deltid i dag enn det det var under de rødgrønne.

«En regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet vil «bremse, eller i verste fall reversere utviklingen som pågår mot et mer likestilt akademia» ble det hevdet. Om man i dag tar utgangspunkt i tallene for andel kvinnelige professorer er det ikke spor etter noen slik utvikling.

Det er alltid lett å kritisere andre og drive med skremselspropaganda, men kanskje burde de rødgrønne i stedet gå i seg selv og feie for egen dør når det gjelder likestilling. «I Arbeiderpartiet er likestilling et lederansvar! Vi vil være Norges mest likestilte parti», heter det på nettsidene. Da er det et paradoks at bare 2 av 19 fylkesledere er kvinner.

Jeg er stolt av å være kvinne i Høyre, stolt av å tilhøre et parti som har en kvinnelig leder, og et land som har en kvinnelig statsminister. Det er egentlig noe alle nordmenn bør være stolte av. I selvstendige stater anerkjent av FN er det for tiden bare 15 kvinnelige stats- og regjeringssjefer av i alt 283. Det påfallende er at disse kvinnene i hovedsak kommer fra konservative partier på høyre siden, selv om det gjerne er venstre siden som fremstiller seg som de som er opptatt av likestilling.

Kanskje nettopp det at Høyre praktiserer at alle er like mye verdt uavhengig av kjønn og andre faktorer gjør at vi lykkes også på dette området og kan skilte med en dyktig kvinnelig regjeringssjef i Erna Solberg.

Jeg ønsker alle kvinner og menn lykke til med arbeidet for et mer likestilt samfunn og gratulerer med kvinnedagen!

Monica Carmen Gåsvatn

Stortingskandidat/leder av Kvinneforum Østfold Høyre