Monica Gåsvatns budsjettinnlegg i fylkestinget

Fylkestinget hadde torsdag budsjettdebatt, og fylkestingsrepresentant Monica Gåsvatns innlegg kan du lese her.

Budsjettforslaget som H, Frp og V legger frem bærer preg av ønsket om langsiktig god drift med rom til nødvendige investeringer. Vårt alternative forslag viser at vi med noen omprioriteringer fortsatt kan gjøre mer for å sikre viktige tilbud til fylkets innbyggere. Vi prioriterer slik at vi kan oppnå de viktigste målene for Østfold samfunnet.

Et av områdene vi satser på er utdanning. H mener at skolen kan bidra til å fjerne ulikheter og bidra til sosial utjevning. Når vi snakker om ulikhet er H mer opptatt av hva vi kan gjøre for å hindre økende forskjeller enn å bruke store ideologiske slagord som andre partier gjør. Selv om fylkeskommunen har gjort og gjør mye bra, er det fortsatt slik at det er for mange elever med dårlige resultater og for mange elever som dropper ut av skolen. Det er fortsatt mange og store variasjoner mellom våre skoler og våre elever. Dette fører til sosial ulikhet og til utenforskap.

Sammen med Frp og V ønsker H å innføre fritt skolevalg på 90% av elevplassene ved våre skoler f.o.m neste skoleår, slik at elevene kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker linje.

Vi mener at dette tiltaket gir ungdom mulighet til å velge på tvers av fylkesgrenser den utdanningsretningen de selv ønsker, noe som vil bidra til bedre skoleresultater og redusert drop-out. H vil at fylkestinget får fremlagt en sak om gjennomføringen av dette, samt at vi vil at det skal legges til rette for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over fylkesgrensene. Dette er en av lovendringene som ble vedtatt av Stortinget i år og som vi, uavhengig av partitilhørighet og eget politisk syn, i demokratiets navn må forholde oss til.

Skillet mellom de friske og de som sliter med helseplager, deriblant rus- og psykiske problemer er et av de største klasseskillene i landet vårt. Å sørge for en tverrfaglig skolehelsetjeneste som sikrer våre elever et best og bredest mulig tilbud er viktig for oss. Derfor styrker vi tjenesten med 3,5 millioner, noe som er helt i tråd med ønskene til de som vet best hvor skoen trykker, nemlig Elevorganisasjonen.

Vi er meget fornøyde med at Regjeringen satser på å utvide retten til videregående opplæring. Det betyr at unge som har droppet ut av skolen får en ny mulighet til å fullføre når de blir motiverte igjen. Satsingen gir også innvandrere bedre rettigheter til videregående opplæring i Norge. På den måten kan de som ønsker det ta lengre utdannelse og bli raskere integrert. Dette må være en glad nyhet for de av vår ungdom og voksne som før hadde mistet retten til utdanning etter at de var passert 25 år.

Nylig rapport utarbeidet av SSB viser at frem mot 2035 blir det større behov for ansatte med høy utdanning og fagutdanning på videregående nivå i yrkeslivet. Tallene viser at Norge trenger folk med kompetanse i tiden fremover. Vi trenger snekkere, rørleggere, anleggsgartnere og forskere med høy utdanning. Landet trenger sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og personer med pedagogisk utdanning. Særlig for de sistnevnte gruppene er etterspørselen stor så lenge det er såpass få som tar utdanning sammenlignet med dem som går av med pensjon. Dette stiller krav til hvordan vi organiserer skoletilbudet vårt og rådgivningstjenesten.

Østfold er et fylke med lang tradisjon innenfor jordbruk og matproduksjon. Dette skal vi være stolte av. Stadig flere av oss verdsetter trygg mat og varer som kommer fra lokale produsenter. Derfor foreslår vi at fylkesrådmannen leverer en sak i løpet av første halvår om hvordan fylkeskommunen ved ellers like konkurransemessige forhold kan kjøpe produkter fra lokale produsenter.

I budsjettforslaget har H vært lydhøre til innspill som har kommet fra brukerne av våre tjenester. Vi har funnet rom for å unngå kutt i voksenopplæringen, vi foreslår at fylkeskommunen sørger for at leverandørene av busstjenester etterlever krav om universell utforming og benytter den tilretteleggingen som er på bussene, og vi ber rådmannen følge opp dialogen med brukerorganisasjonene om TT-ordningen, med mål om at kommunene følger samme retningslinjer og tildelingskriterier. Vi mener det er viktig at Regjeringens storsatsing på denne ordningen må bidra til at pengene må komme brukerne til gode, både ved at flere kan komme innunder ordningen og at ordningen blir bedre for alle.

Vi kan ikke vedta fremtiden, den må skapes. Allikevel mener H, FrP og V at vårt alternative budsjettforslag bidrar til å skape en fremtidsrettet videregående skole, samferdsel, nærings- og kulturtilbud. Vi mener at vårt forslag styrker fylkeskommunens kjerneoppgaver og bidrar til å levere gode tjenester til våre innbyggere.