Når ideologi står i veien for fornuft

Valgkampen tilspisser seg, og formuesskatten er atter en gang gjenstand for debatt. I april tok Aps Martin Kolberg til orde for å skjerpe formuesskatten fordi han vil ta mer fra «de rike». Høyresiden er opptatt av å fjerne formuesskatten.

Ap og LO kjører en skremselspropaganda hvor de hevder at Høyres forslag om å kutte formuesskatten på arbeidende kapital vil gi mange millioner mindre i skatteinntekter til kommuner og fylker, og at dette vil føre til at kommunene må si opp ansatte eller kutte på andre måter i tjenestene. Dette er en ren bløff! De siste 4 årene er skattenivået redusert med 22 mrd. kr. Samtidig har skatteinntektene økt med 65 mrd. Det skyldes at lavere skatt stimulerer flere til å jobbe og flere til å investere i lønnsomme arbeidsplasser. Kommunene har i den samme perioden fått overført mer penger hvert år slik at de kan skape bedre tjenester for innbyggerne.

Tilbake til formueskatten. Dessverre har vi en konstruert konflikt i Norge mellom «de rike» og de andre, og mellom bedrifter og folk. Alle er enige om at vi må ha et skattesystem som fungerer best mulig – og som legger opp til at norske bedrifter gjør det bra, betaler skatt og skaper verdier og arbeidsplasser. Uten disse arbeidsplassene klarer vi ikke å beholde den norske velferdsmodellen.

Norstats undersøkelse blant 200 norske bedriftseiere viser at 90% av de spurte er klare på at formueskatten på arbeidende kapital bør fjernes. Men hva er egentlig arbeidende kapital? Det er bl.a. stillaser og maskiner, nytt utstyr hos tannlegen eller rengjøringsfirmaet, nye eltemaskiner i bakeriet, båter hos vestlandsrederne, varebeholdning etc. Det er med andre ord, verdier og ikke penger i banken. Når bedriftseierne kjøper disse maskinene, er de driftsmidler som går inn i selskapets balanse og dermed øker verdien av selskapet ytterligere, som igjen øker formueskatten. Dersom bedriften har dårlig lønnsomhet som skyldes f.eks svakt marked, høy kronekurs, finans- eller oljekrise, må bedriftseiere kanskje ta opp lån, selge maskiner og utstyr, eller i verste fall si opp folk for å kunne betale formueskatten. Fortsetter man slik over tid vil formueskatten tappe selskapets soliditet og evne til å investere. Man blir altså straffet for å investere i egen virksomhet, selv om dette er til felleskapets beste. I tillegg rammer formueskatten kun norsk eide bedrifter og disse taper da i forhold til utenlandsk eide, og et alternativ kan være å flytte produksjonen og arbeidsplassene utenlands.

Jeg har besøkt mange bedrifter i Østfold. De fleste av dem små og mellomstore, gjerne familiedrevne. De er bekymret over utslagene formueskatt kan gi når det er lave konjunkturer. Ingen av de jeg har snakket med er «kyniske kapitalister» som vil utnytte staten eller sine ansatte. Det er vanlige mennesker som deg og meg, som bruker sin tid og sparte midler for å skape verdier, ansette folk og produsere varer. De gjør en viktig innsats som kommer felleskapet til gode.

Aps ideologiske iver etter å «ta de rike» er en fare for norske bedrifter og arbeidsplasser. Høyre er opptatt av å trygge norske arbeidsplasser. Derfor snakker vi med bedriftseierne, ikke bare om dem og vi tar deres ønske om å fjerne formueskatten på alvor.