Offensiv nok for veisektoren?

Østfold fylkeskommune (Øfk) eier alle fylkesveier og sørger for investeringer og vedlikehold i samarbeid med Statens Veivesen (SVV). Fylkestingets vedtatte budsjetter sammen med de årlige statsbudsjetter er grunnlaget for den utøvende virksomheten på fylkesveiene.

Fylkestinget velger strategien for hvor mye penger som skal brukes på veier og hvilke veier som skal prioriteres. De politiske partiene kan ha forskjellig syn på hva som bør prioriteres. Høyre og de andre borgerlige partiene har valgt en mer offensiv strategi og fulgt opp regjeringens satsing på bedring av veiene i fylket. Det er et stort etterslep i vedlikehold og fortsatt behov for betydelige investeringer. Flertallet i Fylkestinget bestående av AP, Krf, SP og SV har derimot valgt en svakere satsing og unnlater å se veiforbedring som kanskje det viktigste regionale virkemiddelet som Fylkeskommunen har rådighet over.

 

Noen eksempler:

 

Flertallet (AP, KrF, SV Sp og MDG) har stanset videre planlegging av utbedring FV 120 fra Moss til Elvestad i Hobøl og videre til Akershus grense da det er mulig at veien vil bli riksvei og dermed statens ansvar.

Mindretallet (H,FrP og V) vil at planleggingen skal fortsette i fylkeskommunens regi uten opphold. For folk flest og for brukere av veien er det lite interessant om hvilken offentlig instans det er som finansierer bedring av veien. Konsekvensen er forsinkelser og fortsatt trafikkfarlig vei.

 

Posisjonen (AP, KrF, SV og SP) har lagt betydelig vekt på å ruste opp tverrforbindelsene mellom ytre og indre Østfold for fv 114 og 115. Det er ikke tvil om at det er nødvendig, men Høyre mener det er viktig å fremme opprusting på de mest trafikkerte veier først. FV 120 har mer enn dobbelt så høy trafikk, den er satt på vent, dessverre.

 

Bypakken for nedre Glomma  arbeider etter et stramt oppsett for modernisering av veinettet. For tiden arbeides det aktivt med reguleringsplaner for store deler av FV 109 fra Råbekken til Torsbekkdalen. Underveis i planleggingen dukker det opp anleggsmessige utfordringer som for eksempel i området ved Yven. Ustabile grunnforhold gjør at opprinnelige planer må endres for å gjennomføre den planlagte

4-feltsveien mellom Rolvsøysund bro og Torsbekkdalen. Flertallet vil akseptere en løsning hvor utbygging av 4 felt vil bli utsatt til etter 2027 helt avhengig av når Bane Nor vil frigi dagens jernbanetrase. Høyre foretrekker å bygge ut til 4 felt med tuneller gjennom Hannestadåsen og Yvenåsen for på den måten å sikre en vei for fremtiden med stor vekt på trafikksikkerhet og ikke basert på dagens trafikk. En avhengighet av hvor fremtidens jernbane skal gå i Sarpsborg er uviss. En skikkelig trafikkorridor mellom bysentraene er viktig for utviklingen av hele regionen.

 

 

Det siste eksempelet ble nylig behandlet i Fylkestinget. SVV har sendt en søknad om å avvike fra vegnormalen N 100.  De foreslår først en bredde på 8,5 meter, men så endres dette til 7,5 meter i forbindelse med en endring av vegnormalen. SVV endrer ikke sin begrunnelse for avvik enten bredden blir 8,5  eller 7,5 meter.

Det er ønskelig med samme veibredde fra Rakkestadsvingen til Solbergtårnet hvilket bekreftes av SVV er mulig. Da er det selvfølgelig mulig også med 7,5 meter.

Trafikken varierer fra nesten 11000 til ca 6000 kjøretøyer i døgnet. Det er mange store kjøretøyer som benytter veien. Utforkjøringer er et problem på veien pga smal veibredde på 6,5 meter i dag.

Igjen følger det samme flertallet det dårligste alternativet for trafikantene og har vedtatt 7,5 meter i veibredde. I argumentasjonen tas det ikke hensyn til trafikantenes sikkerhet i det hele tatt, men ser heller på kulturminner, jordvern, estetikk og kostnader. Mindretallet med tillegg av en SP-representant gikk for 8,5 meter.

 

SVV har nettopp lagt frem en rapport om hva utbygging av E 6 gjennom Østfold har betydd. Antall dødsulykker er betydelig redusert, type ulykker har en annen og mindre alvorlig karakter og samlet gir dette en stor samfunnsøkonomisk gevinst. Det er ikke tvil om at veibredde og vektlegging av utbedring av veiene har den største betydning for færre ulykker og sikrere trafikkavvikling på alle typer veier.  Dette blir oversett av posisjonen. Høyre setter sikker fremkommelighet som det viktigste ved utbedring av veinettet.

 

Tor Prøitz

Medlem av samferdselskomiteen og Fylkestinget for Høyre