Økonomiplan for Østfold fylkeskommune - H, Frp og V

Høyre, FrP og Venstre la i fylkestinget frem felles forslag til økonomiplan for 2018-2021. Skole, samferdsel og næringsutvikling er viktige satsingsområder.

Økonomiplan for Østfold fylkeskommune 2018-2021 fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

 

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker en langsiktig god drift med rom til nødvendige investeringer. Rådmannens arbeid med effektivisering av driften er gledelig og i tråd med hva vi har foreslått tidligere. Vårt alternative økonomiplanforslag viser at vi med noen omprioriteringer fortsatt kan gjøre mer for å sikre viktige tilbud til fylkets innbyggere. Østfold fylkeskommune har to overordnede mål: å styrke kompetansenivået til innbyggerne i Østfold, og å øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten. Våre prioriteringer handler om skole, næringsliv og infrastruktur slik at vi kan oppnå disse målene.

 

ORGANISASJON
Oppgavereform
: Vi forholder oss til Stortingets vedtak om at Østfold fylkeskommune vil inngå i region Viken fra 1.1.2020, og mener arbeidet med denne regionen må starte så raskt som mulig.  Oppgavene som skal overføres fra stat til regionene er en god begynnelse for å gi oss en samfunnsutviklerrolle av betydning for innbyggerne, og vi må bruke denne muligheten til å styrke oss ytterligere.

Ansettelsesstopp: Det skal ikke ansettes flere personer i den sentrale administrasjonen, og antallet administrativt ansatte skal reduseres med 10 % i perioden.

Østfold Energi: Vi har forventninger til at verdiene som er bundet opp i Østfold Energi gir en avkastning som i forhold til verdijustert egenkapital minimum tilsvarer fylkeskommunens finansieringskostnader. Målet er at selskapet skal være i stand til å gi et langsiktig stabilt utbytte til fylkeskommunen og kommunene i Østfold. Det er gjennomført endringer i styresammensetning og eierstrategi som skal sikre det. Vi mener dette nokså raskt bør kunne gi større utbytte enn det fylkesrådmannen foreslår. Klarer ikke selskapet å levere på en slik langsiktig forventning, så bør ØE de neste årene skille ut investeringene som ikke har tilknytning til produksjon av vannkraft for å sette selskapet i stand til å levere en sikker avkastning. Utbyttet skal for fylkeskommunens del bindes opp til investeringer i skole og samferdsel. Østfold fylkeskommune som eier ber om at det gjennomføres en ny og uavhengig vurdering av markedsverdien for å styrke kunnskapsgrunnlaget om selskapet.

Eiendomsforvaltning: Fylkeskommunen oppretter et eget eiendomsselskap som skal forvalte egen og innleid eiendomsmasse på en profesjonalisert måte. Ved større prosjekter, som utbygging av nye skoler, skal man kunne ta i bruk både OPS og rene private løsninger.

 

NÆRINGSUTVIKLING
Prioritert næringsutvikling
: Regionale utviklingsmidler og våre ulike støtteordninger bør prioriteres til næringsutvikling som skaper arbeidsplasser. Vi setter av ekstra midler i økonomiplanen for å styrke satsingen på næringsutvikling, blant annet gjennom Næringsriket. Fylkesrådmannen skal fremover sette av 25 % av fylkeskommunens driftsoverskudd til fond for næringsutvikling, slik at deler av overskuddet kan investeres i fremtidens inntektsgrunnlag.

Stolte bedriftstradisjoner: Østfold har sterke tradisjoner knyttet til industri, handel og logistikk. Dette må fylkeskommunen ivareta med en målrettet satsing på moderne videreføring med stor vekt på miljø- og klimarettede tiltak. Målet må være at det raskt skapes flere arbeidsplasser med helårsvirkning.

Dette oppnås gjennom kompetansebygging, innovasjon, entreprenørskap, klynger/nettverk og andre vekstfremmende tiltak. Midler til bedriftsrettede tiltak skal stå sentralt. Byråkrati og ikke-næringsrettede tilskudd må gjennomgås og reduseres slik at størst mulig andel går til næringsrettet innovasjon.

Vi har også sterke tradisjoner innen primærnæringene. Jordbruk og fiske er viktig for Østfold, og vi produserer mange av landets fremste produkter innen mat og drikke. De siste årene har det blitt utviklet mange nye produkter som har gitt Østfold økt oppmerksomhet som matfylke. Dette er en utvikling vi fortsatt vil fremheve og styrke. For å underbygge dette kan vi ha skole- og nabolagshager ved våre bygg.

Lokale produkter: Fylkeskommunen skal ved ellers like konkurransemessige forhold foretrekke lokale kortreiste produkter fra Østfold.

Visit Østfold: Fylkeskommunen bør snarest mulig overlevere Visit Østfold til næringslivsaktørene, og ikke være med som eier av selskapet. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør kan ta initiativ og knytte samarbeidspartnere sammen, men bør ikke være langsiktig eier i bransjenettverk eller partnerskap for temaer som man ikke har direkte ansvar for.

Servicetorg for næringslivet: Vi må kunne tilby ekspertisen man har på nasjonale forskningsvirkemidler og EU-programmer som en støtte for næringslivet i Østfold. Ved å lage og markedsføre ett kontaktpunkt kan vi synliggjøre denne ekspertisen og gjøre det enklere for interesserte bedrifter. Målet er at flere Østfold-bedrifter skal motta støtte fra nasjonale eller europeiske forskningsprogrammer enn i dag.

Næringsriket Østfold: Partnerskapet for næringsutvikling må først og fremst sørge for raskt å øke antallet arbeidsplasser i vår region. Mer langsiktige prosjekter skal kun være en mindre del av arbeidet.

 

SYKKEL OG GANGE
Gang- og sykkelveier
: Regjeringen har åpnet for forenklede løsninger innen gang/sykkel. Vi ønsker flere meter g/s-vei for pengene som bevilges. I tillegg til allerede vedtatte prosjekter i fylket, bør vi påbegynne flere prosjekter i 2018. Flere steder er det prosjekter som kan delta i forsøket med å bygge g/s-veier forenklet.

Sykkelby: Flere byer som for eksempel Moss følger opp egne vedtak om sykkelby og bruker mange millioner til investeringer i gang/sykkel. Mye av disse investeringene skal brukes der hvor det er fylkesveier. Derfor bør fylket stille opp med midler for å dekke sin andel på disse veiene.

Bysykkel: Vi vil støtte innføring av bysykkelordninger i byer hvor det ligger til rette for det.

 

MILJØ OG KLIMA
Klimagassutslipp
: Satsing på sykkel/gangveier og kollektiv er sentrale grep for å redusere klimagassutslipp. Alle nye fylkeskommunale tjenestebiler og nye drosjer skal benytte lav eller 0-utslippsteknologi når teknologien tilsier dette.

Nybygg: Ved nybygg og vedlikehold av bygg skal fylkeskommunen legge til grunn de retningslinjer som staten arbeider med for å redusere klimagassutslippene, herunder vurdere passivhusstandard og nullenergistandard. I tillegg skal vi alltid vurdere om vi kan bruke tre som byggemateriale.

 

SKOLE
Fritt skolevalg
: Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2018/2019, slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om linje. Egen sak om gjennomføringen legges frem for Fylkestinget og det skal samtidig legges til rette for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over fylkesgrensene.

Styrket skolehelsetjeneste: Østfold fylkeskommune skal oppfylle normene for en forsvarlig skolehelsetjeneste. Fylkeskommunen bør inngå et samarbeid med kommunene om en styrking av denne viktige tjenesten hvor vi også bruker egne midler. I dette arbeidet skal man sikre en tverrfaglig skolehelsetjeneste som sikrer elevene et best og bredest mulig tilbud, der også psykiatriske sykepleiere kan inngå.

Kompetanseheving: Det forutsettes at vi i samarbeid med de videregående skolene sørger for å søke på de kompetansehevingsmidler for lærere som stilles til disposisjon fra sentrale myndigheter.

Friskoler: Fylkeskommunen skal være positiv til privatdrevne skoler som et supplement til de offentlige skolene.

Utstyrsoppgradering på yrkesfag: Av utbytte fra Østfold Energi disponeres 5 mill til en oppgradering av utstyret/maskinparken på yrkesfag.

Sidemål: Det innføres en prøveordning med én karakter i norskfaget, hvor sidemålet integreres på en bedre måte i ordinær norskundervisning, uten at det skal føre til at man i praksis mister sidemålsundervisningen.

 

SAMFERDSEL
Fylkesvei
: Vi har opplevd at Statens vegvesen ikke har planlagt tilstrekkelig med prosjekter som kan gjennomføres, slik at pengene som er satt av ikke blir brukt. Vi mener vegvesenet må få en klar bestilling om å ferdiggjøre prosjekter slik at de kan settes i gang umiddelbart etter bevilgning.

Tverrforbindelsene: Planleggingen av tiltak på fv120 må raskest mulig komme i gang nå som det er klart at veien forblir vårt ansvar. Opprustningen av tverrforbindelsene må videreføres, med prioritet for fv120 der trafikken er størst.  Vegvesenet får fullmakt til å få til raske og gode løsninger ved å gå i dialog med kommunene og grunneierne. Vi ønsker å bedre fremkommeligheten for vogntog, gi større muligheter til sykling langs veien og gi større trygghet for bilistene.

Fv21 er også en viktig vei for næringslivetsom knytter Østfold sammen, og kan inngå som en av tverrfobindelsene vi prioriterer å oppgradere.   

Østfoldpakke: Fylkesrådmannen gis i oppdrag å legge frem en sak om en Østfoldpakke for samferdsel i Østfold, etter modell av Oslopakkene.

Investering i vei: Det gjennomføres en storstilt satsing på vei, med et låneopptak som bidrar til en vesentlig standardheving. Dette vil bety mye for innbyggerne i Østfold, men gjøres ikke minst av hensyn til næringslivets behov for god infrastruktur. Dette er dermed en investering i arbeidsplasser og verdiskaping. Fylkesveier som ikke holder godkjent standard når det gjelder bredde og akseltrykk, og som er viktige for næringslivet, bør prioriteres.

Av utbytte fra Østfold Energi i 2017 disponeres 10 mill til styrket dekkevedlikehold og standardheving av fylkesveinettet.

På bakgrunn av de merknader om rv19 som nå er vedtatt i Stortingets behandling av NTP, og den vilje SVV viser til å forsere planleggingen slik at man kan bygge veitunnelens kryssing av jernbanen samtidig med jernbaneutbyggingen i Moss, vil fylkeskommunen bidra med en andel til finansieringen.

Jernbane: Fylkeskommunen må bidra til fortsatt fremdrift for Intercity frem til riksgrensen og påkobling av Østre linje syd for Ski. Det skal være en prioritert oppgave at vi påvirker sentrale myndigheter for å sikre dette. Det vurderes å gjenåpne for persontrafikk på jernbane mellom Rakkestad og Sarpsborg.

Havnene: Fylkeskommunen anbefaler havnene å følge de statlige føringene om å få til et formalisert samarbeide mellom havnene i Østfold.

Kollektiv: Følge opp gjennomgangen av kollektivtrafikk i Østfold med bedre tilrettelagte ruter. Man kan vurdere å bruke mer flexx i et samarbeid med lokale drosjeselskaper som også gjør det til en mer praktisk tjeneste. Vi må gå videre med en avtale med NSB hvor våre billetter også kan brukes på togene internt i Østfold. Avtalen om billettsamarbeid på Østlandet må raskest mulig gi konkrete resultater. Vi må tilpasse TT-ordningen slik at alle midlene blir disponert, og fortsette arbeidet for universelt utformet kollektivtransport.

Miljøvennlig transport: Østfold har være et foregangsfylke når det gjelder biogass, og skal vi beholde posisjonen må vi fortsette å prøve ut ny teknologi som i det kommende elbussforsøket i Moss.

 

HELSE
Tannhelse
: Tannhelseområdet må fortsatt utvikles i fylkeskommunal regi, men bør i tillegg ta i bruk større grad av private og kommunale tilbud for å møte lokale behov.

Folkehelse: Fylkeskommunen begrenser sitt arbeid med internasjonal folkehelse og utvikling av planer, og konsentrerer heller innsatsen lokalt og på konkrete tiltak.

Helsetilstanden i fylket: Det viktigste grepet vi kan gjøre for å bedre innbyggernes helsetilstand er å levere gode tjenester. Med sikre veier der får skader seg i trafikken og en god videregående utdanning der mange gjennomfører med gode resultater vil vi også se resultater på folkehelsestatistikken.

 

Inntekter

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

Kutt i disposisjonspost FU og komiteer

1,5

1,5

1,5

1,5

Omdisponering fylkesscene

17,3

0

0

0

Ytterligere 0,5 % effektivisering

15

30

45

60

Reduksjon politisk styring

1,5

1,5

1,5

1,5

Udisponert regionalfondet

4

0

0

0

Udisponerte nye midler regional utvikling

5

0

0

0

Utbytte Østfold Energi

15

30

60

60

SUM

59,3

63

108

123

Utgifter

Styrking av skolehelsetjenesten

5

5

5

5

Mer midler til næringsutvikling

4

4

4

4

Satsing på kultur i hele fylket

20

0

0

0

Etter- og videreutdanning opplæring

4

6

6

6

Storedahl - lydskulptur

1,5

0

0

0

Kulturformål, herunder økt prod.støtte

1,2

1,2

1,2

1,2

Økt satsing på g/s

5

5

5

5

Trafikksikkerhetstiltak

1

1

1

1

Styrket veivedlikehold

7

7

7

7

Standardheving tverrforbindelser

2

5

10

20

Styrket kollektivtilbud

5

5

5

5

Regionalt toppidrettssenter

0,9

0,9

0,9

0,9

SUM

56,6

40,1

45,1

55,1

Totalt

2,7

22,9

62,9

67,9

 (tall i mill. kr.)