Økonomiplan - Monica Gåsvatns innlegg

I debatten om økonomiplan for Østfold fylkeskommune i fylkestinget før sommeren, holdt fylkestingsrepresentant Monica Gåsvatn dette innlegget om Høyres prioriteringer.

Økonomiplandebatten

Østfold fylkeskommune har to overordnede mål: å styrke kompetansenivået til innbyggerne i fylket, og å øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten. Opposisjonens prioriteringer handler om skole, næringsliv og infrastruktur slik at vi kan oppnå disse målene.

Jeg vil Fylkesordfører rette oppmerksomheten rundt noen av våre forslag:

Styrket skolehelsetjeneste:

H mener at det å satse på barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Å forebygge, avdekke og avverge tidlig og følge opp ungdommen og familiene som sliter, er derfor avgjørende for dem det gjelder og for samfunnets bærekraft.

Fra nasjonalt nivå har Regjeringen gjennom flere år satset på å bygge ut helsetilbudet til barn, unge og familier. Nå ser vi tydelig at det fungerer. Økningen i antall årsverk er rekordstor, og dette betyr at barn og unge får raskere og bedre hjelp. Det er den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre.

Mange elever har behov for oppfølging og ekstra hjelp for å bli i stand til å lære. Selv om skolehelsetjenesten er et kommunalt ansvar vil vi at Østfold fylkeskommune skal oppfylle normene for en forsvarlig skolehelsetjeneste og mener at Fylkeskommunen bør inngå et samarbeid med kommunene om en styrking av denne viktige tjenesten hvor vi også bruker egne midler. I dette arbeidet kan man utvikle modeller for flerfaglig og tverrfaglig arbeid i skolen utformet som «et lag rundt eleven» hvor f. eks helsesøstre, psykiatriske sykepleiere, psykologer, miljøarbeidere, miljøterapeuter og spesialpedagoger kan bidra til å fange opp og følge opp utsatte barn og unge. For klarer vi å forebygge fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge på et tidlig tidspunkt Fylkesordfører, vil det ha stor betydning for resten av livene deres.

Kompetanseheving:

Regjeringens mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Å skape en skole hvor elevene lærer mer, er et lagarbeid. Derfor er ikke Lærerløftet bare en satsing på lærere, men inneholder også tiltak som skal hjelpe skoleledere og skoleeierne i dette arbeidet. Målet er faglig trygge lærere, driftige skoleeiere og en skole med delingskultur og mer læring til elevene.

I tillegg til at Regjeringen fortsetter satsingen på videreutdanning, videreføres piloten med lærerspesialister. Dette er en ordning for lærere som ønsker å videreutvikle en karrierevei samtidig som de underviser. Skoleeiere har blitt oppfordret til å se piloteringen av lærerspesialister i sammenheng med andre tiltak, som for eksempel satsninger på realfag og språk. Nytt for 2017 er at lærerspesialistordningen nå også gjelder lærere som jobber med praktisk-estetiske fag og yrkesfag.

H, FrP og V Fylkesordfører er tilfredse med at Østfold fylkeskommune er en del av pilotfylkene og vi forutsetter at vår administrasjon i samarbeid med de videregående skolene sørger for å søke på de kompetansehevingsmidler for lærere som stilles til disposisjon fra sentrale myndigheter.

Utstyrsoppgradering på yrkesfag:

Industri 4.0 er en utvikling innenfor industriell produksjon som kommer raskt og med eksponentiell effekt. Norge bør handle nå for å utnytte mulighetene og sikre konkurransekraft internasjonalt. Økonomene er enige om at industriell produksjon, spesielt innen høyteknologiområder, er nøkkelen til høy produktivitet. Det betyr at industrioperatørens rolle blir mer kompetansekrevende.

Derfor må vi Fylkesordfører som har ansvar for den videregåendeopplæringen være beredt på å gi svar på flere spørsmål:

Hvilke arbeidsoppgaver skal nå -/fremtidens fagarbeidere løse?

Hvilke ferdigheter og kompetanse trenger nå/fremtidens fagarbeidere for å kunne løse disse arbeidsoppgavene på en best mulig måte?

Hvordan skal vi organisere utdanningen for å støtte oppunder dette?

Vi vet at industrien har allerede investert i mye nytt automatisert utstyr og opplever ofte at det er et stort gap mellom eget utstyr og det elevene har på skolen. For å rette opp i dette vil opposisjonspartiene bruke 5 mill av utbyttet fra Østfold Energi til en oppgradering av utstyret/maskinparken på yrkesfag.

Kollektiv:

Som en del av Regjeringens satsing på investeringer i infrastruktur legges det til rette for bedre mobilitet for alle i samfunnet. Derfor er det viktig at infrastrukturen også passer for brukere med særlige behov. I tråd med Regjeringens mål om bedre velferd for alle er TT-ordningen et viktig element i transportsektoren.

Både i 2016 og 2017 har Samferdselsdepartementet bevilget midler til en utvidet TT-ordning til brukere med særlige behov. Ordningen gir denne brukergruppen et transport tilbud på ca. 200 turer per år.

Opposisjonen er opptatt flest mulig kan ta del i arbeidsliv, utdanning og sosiale aktiviteter. Undertegnede hadde i en interpellasjon i fjor høst stilt spørsmål om hvordan Østfold fylkeskommune i samarbeid med brukerorganisasjonene vil gjennomgå kriteriene for tildeling av TT-kort til utvidet ordning slik at den utnyttes til fulle, om kriteriene for tildeling blir lik i hele fylket, og om formålet med transportordningen blir oppfylt og brukere med særlige behov gis mulighet til et aktivt sosialt liv?

Vi fikk et tilfredsstillende svar fra Fylkesordføreren som skrev at han så positivt på at fylkeskommunen starter samarbeidet med brukerorganisasjonene for å vurdere tiltak som kan føre til et best mulig tilbud for flest mulig.

I vårt forslag til økonomiplanen Fylkesordfører, legger vi til grunn at Østfold Fylkeskommune tilpasser TT-ordningen slik at alle midlene blir disponert, og fortsetter arbeidet for universelt utformet kollektivtransport.