Ønsket privat gymnas i Halden og Fredrikstad, nedstemt av Ap, SV, SP og Mdg

Østfold Høyre gikk inn for privat gymnas i Halden og Fredrikstad, men ble nedstemt av Ap, SV, SP og Mdg. 
Fredrikstad Privatgymnas AS og Halden Montessoriskole har begge søkt om å drive privat videregående opplæring i sine hjembyer. Østfold fylkeskommune er i den forbindelse bedt om å avgi en høringsuttalelse. Østfold Høyre ser meget positivt på søknadene som vil styrke mangfoldet av det videregående opplæringstilbudet i disse byene. I tillegg ville Halden Montessoriskole blitt den første private skolen som tilbyr videregående opplæring i Halden.

Fylkesrådmannens innstilling var avslag, men Østfold Høyres representant, Roar Lund (bildet), fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og Venstre: 
1. Fylkesrådmannen støtter søknaden fra Fredrikstad Privatgymnas As, om opprettelse av en ny privat skole i Fredrikstad og godkjenning av 360 private elevplasser på utdanningsprogrammet studiespesialisering i Fredrikstad.
2. Fylkesrådmannen støtter søknaden fra Halden Montessoriskole, som ønsker å utvide en allerede etablert grunnskole med tilbud om videregående opplæring med 48 elevplasser på utdanningsprogrammet studiespesialisering.

Dessverre ble forslaget nedstemt av Ap, Sv, Sp og Mdg. Saken går nå videre til fylkestinget. Uansett utfall i fylkestingsbehandlingen, håper fylkestingsgruppen at departementet skjærer igjennom og innvilger søknadene fra både Fredrikstad Privatgymnas AS og Halden Montessoriskole.