Ordførerens omgåelse av fakta

3.mai hadde SA en artikkel om hvordan Sarpsborg kommune forholder seg til de øremerkede midlene regjeringen har gitt for å styrke lærersatsingen fra 1.-4.trinn i barneskolen. 

Gruppeleder for Sarpsborg H, Ann-Hege Indrevoll og undertegnede var kritiske til at disse midlene som kunne ha gitt 10 flere lærerstillinger endte opp med 3 færre, og ga også utrykk for vår bekymring for at barn som sliter med å kunne lese, skrive og regne ikke får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig.

Ordfører Sindre Martinsen (Ap) mente kritikken er et spill for galleriet og brukte saftige karakteristikker slik som «en pølse i slaktetiden» samt «glansbilder og knappenåler» for å svartmale Høyre og regjeringen. La oss se nærmere på om ordførerens spisse formuleringer holder mål, eller om han helt bevisst sprer usannheter for å skape utrygghet om Høyres politikk.

«Høyre kuttet 8 lærerstillinger i ungdomsskolen» sier ordføreren og det er hans første faktafeil. Det han referer til er prosjektet «Ny GIV», som var SVs store satsing mens de satt i regjering og som skulle avsluttes i 2016. I Sarpsborg ble to ungdomsskoler plukket ut til å delta. Rapport fra SSB viser at prosjektet ikke førte til bedre resultater. Høyre- regjeringen har derfor ikke villet videreføre denne mislykkede satsingen fra de rødgrønne, og heller ikke H lokalt har støttet tiltak som ikke virker.

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen om lærelyst, tidlig innsats og kvalitet i skolen. Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. - 4.klasse skal få intensiv opplæring med en gang. I 2017 får kommunene mer penger til å ansette flere lærere på disse klassetrinnene. Sarpsborg fikk 7,3 mill. kr,- og kunne ansatt 10 lærere. Denne satsingen kaller ordføreren for «en pølse i slaktetiden» og sier at det ikke monner. I stedet viser han til at Ap i opposisjon på Stortinget ville bevilget 20 mill. til Sarpsborg i sitt alternative nasjonalbudsjett. Deretter sier han at Høyre «trenger voksenopplæring når det gjelder økonomistyring.»

La oss igjen se på fakta. Sarpsborg kommunes budsjett for 1.-4. klasse utgjør ca. 185 mill. kr.- En målrettet tilførsel på 7,3 mill. til tiltak som virker er en økning på 3,9 %. Aps alternative nasjonalbudsjett ville tilført kommunens driftsbudsjett 20 mill. noe som er en økning på 0,7 %. Skulle en bruke samme retorikk som ordføreren kan en vel da si at dette ikke ville holde til rosinen i pølsa engang.

«Skattekutt til de rikeste, fremfor å løfte kommuneøkonomien». Dette er gjengangeren i Aps retorikk og enda en av faktafeilene Martinsen bevisst bruker for å dekke over at Ap ikke oppfyller løftene de selv ga i 2015 for å styrke skolen. Alle spådommene om Høyre er gjort til skamme. At mange kommuner opplever økt skatteinngang skyldes regjeringens skattepolitikk med lavere selskapsskattesats og brede lettelser i personbeskatningen som kommer vanlige lønnsmottakere til gode. Dette er lettelser som også Ap har støttet. De gode årsregnskapene i 2015 og 2016 viser at regjeringen har sørget for en kommuneøkonomi som gir gode rammer til å gi innbyggerne bedre skole- og bedre helsetilbud. Det Martinsen helt bevisst unnlater å si er at Aps alternative nasjonal budsjett i likhet med signaler de har gitt om økonomisk inndekning hvis de kommer i regjering igjen, er basert på en skatteøkning på 15-20 mrd. hvor halvparten skal tas fra vanlige lønnsmottakere. Vi vet at i de 8 årene de rødgrønne styrte så var kommuneøkonomien sylteforet og det var ordføreropprør. Jeg er glad for å tilhøre et parti som både kan gi skattelettelser til private og til næringslivet og samtidig sørge for å styrke tjenestetilbudet i offentlig sektor der hvor tiltakene får best mulig effekt.

Vi er på full fart inn i en valgkamp og med det fokuset som man har på «fake news» så er det å håpe at også Aps lokale representanter forholder seg til fakta i sin argumentasjon.