Stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb.

Østfolds fremtid er utdanning og forskning

Når høgskoler og universiteter åpner sine dører for kunnskapshungrige studenter om kort tid er det viktig og tenkte på at dette er den viktigste ressursen vi har for å bygge fremtidens Norge.
Norge er en kunnskapsnasjon og mye av vårt industrieventyr handler om høyt kompetente medarbeidere som kan skape nye produkter og løsninger. 

Samtidig handler det om å bygge gode barne- og ungdomsskoler med gode lærere som legger til rette for nysgjerrige barn. I fremtiden må det ikke være vanntette skott mellom grunnutdanning og høyere utdanning. Det må heller utvikles møteplasser der nysgjerrige barn kan møte engasjerte forskere.

Norge vil behøve gode håndverkere og de som har mesterbrev. Kvalitet i faget og yrkesstolthet. Vi skal være en nasjon som tar vare på gode håndverkstradisjoner. Det skal være et kvalitetsstempel at en jobb er utført av norske håndverkere. Men da må det satses på skolen og det begynner med gode lærerkrefter. Derfor er det viktig for regjeringen å satse på etter- og videreutdanning av lærere.


Det må være et samspill mellom næringsliv, offentlig sektor og utdanningsinstitusjonene slik at overgangen mellom studier og arbeidsliv blir mindre. Kanskje mer av utdanningsforløpet skal skje i bedrifter og offentlige virksomheter for å få reelle problemstillinger å arbeide med.

Det skjer mye spennende i Østfold både innen næringsliv og utvikling av infrastruktur, men vi må bli flinkere til å samhandle og mindre opptatt av at virksomheter skal ligge på et bestemt sted. Det viktigste må være at det er i Østfold. Jo mindre vi koordinerer oss i Østfold jo mer velges løsninger utenfor Østfold. Noe ingen av oss er tjent med.

Høgskolen i Østfold er en viktig premissleverandør i utvikling av høyere utdanning i vårt fylke. Vi har hatt diskusjoner om lokalisering, fusjonering og fremtidig profilering av faglig portefølje. Uavhengig av dette må det være et mål at det produseres gode kandidater innen alle fagene det undervises i som kan arbeide i vårt fylke. Lokal kompetanse til lokalt næringsliv og offentlig sektor.
En viktig satsing for høgskolen i Østfold må være mer vektlegging av forskning. Både innen høgskolen, men også i samarbeid med næringslivet. Det må satses mer på næringslivsforskning fordi produktene vi skal selge i fremtiden må utvikles i dag.

Med nærhet til EU og naboland til Sverige må internasjonalt samarbeid styrkes både i Nordisk sammenheng og europeisk. Som medlem av Nordisk Råd ser jeg mange muligheter der Østfold kan delta både i forhold til velferdsutvikling, men også næringsutvikling. Spørsmålet er om Østfold ønsker å bruke disse?

Vi går inn i en ny tid der ny kommunestruktur skal utformes, høyere utdanning skal videreutvikles og forsvaret skal dimensjoneres for å møte fremtidens utfordringer. Spørsmålet er hva vil vi i Østfold? Svare bør være mye og at vi bør gjøre det sammen.

Så la oss bygge fremtidens Østfold basert på gode forskningsmiljøer, nye næringsmiljøer som stimuleres med forskningsmidler og ikke minst troen på oss selv og våre løsninger.
Samtidig må vi tenke langsiktighet både i forhold til boligbygging, infrastruktur og kommunale tjenester. Kommunene må bli bedre til å tilrettelegge for lokal næringsutvikling. Det er ikke nok å ha et næringsutvalg og gode intensjoner. Man vedtar ikke politisk vekst i lokalt næringsliv, men man samarbeider om det.

Jeg har tro på Østfold og  våre muligheter, men vi må stå samlet over tid om felles mål og løsninger. Da blir vi den motoren i norsk industriutvikling vi ønsker å være.

Bengt Morten Wenstøb
Stortingsrepresentant, Østfold Høyre