Regjeringen gir Østfold støtte til folkehelsearbeid

Nå er det klart! I regjeringens forslag til statsbudsjett i 2018 får Østfold 7 millioner kroner til å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Dette er en del av Helse- og omsorgsdepartementet og KS’ program for folkehelsearbeid i kommunene, og er en viktig satsning for bedre levekår for barn og unge i fylket.

 

Å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet er kommunenes ansvar. Mye godt arbeid gjøres allerede for barn og unge i kommunene. Men kommunene etterspør mer kunnskap om gode virkemidler.


Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges helse og livskvalitet. De ressursene vi utvikler i et helsefremmende nærmiljø tar vi med oss videre i livet.

Dette er bakgrunnen for at kommunesektoren ved KS (Kommunenes Sentralforbund) og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har etablert Program for folkehelsearbeid i kommunene. I 2017 var Østfold sammen med fire andre fylker gitt midler til å utvikle nye tiltak. De midlene har vært viktig for å styrke barn og ungdoms deltakelse og mestring i lokalsamfunnet. Det er gledelig at regjeringen fortsetter satsningen!

 

Kommuner som har ideer til å utvikle nye tiltak innenfor formålet til programmet kan få økonomisk og faglig støtte til å designe, prøve ut og evaluere tiltak. 


Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser, bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet.


Flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel og de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres.


For 2017 er det gitt totalt 42,1 mill. kroner i tilskudd til de fem programfylkene. For 2018 vil tilskuddspotten bli foreslått økt til 71,3 mill. kroner, slik at nye fylker kan tas opp i programmet.

 

Målet til Høyre og Frp er å utvide folkehelsearbeidet til alle fylker etter hvert.