Regjeringen gir pleiepenger til flere!

Regjeringen innfrir nå et stort løfte og utvider pleiepengeordningen. Dette er et stort løft for mange barnefamilier som er i en utfordrende situasjon. Dagens pleiepengeordning oppleves som streng og vanskelig. Ordningen blir nå forenklet, utvidet og gjøres mer fleksibel slik at flere alvorlig syke barn får ha foreldrene sine hjemme for å pleie dem. Lovforslaget skal vedtas i Stortinget før sommeren og tre i kraft fra oktober i år.

Pleiepengene fungerer som en «frikjøpsordning» fra foreldrenes jobb. Pleiepenger skal være en midlertidig inntektssikring for bortfall av arbeidsinntekt, som skal gjøre det mulig å kombinere omsorgen med å være yrkesaktiv. Det kommer i tillegg til ordningene omsorgslønn og hjelpestønad. Som forelder er det en stor påkjenning å oppleve at sitt eget barn blir alvorlig syk. Nå utvider vi pleiepengeordningen slik at flere skal få mulighet til å pleie sine syke barn og være der når barna trenger dem som mest, uten at det får økonomiske konsekvenser. 

Ordningen omfatter foreldre som har barn med varige sykdommer eller barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, hvor man kan søke om pleiepenger.

Aldersgrensen økes nå opp til 18 år for alle grupper. Tidligere var aldersgrensen 12 år. Varig syke barn inkluderes også i ordningen. Nåløyet vil ikke bli så trangt med de nye endringene. Hele 9.000 flere blir inkludert og det innebærer en dobling av antall mottakere. 

Mange skjønnspregede vilkår har frem til dag gitt NAV krevende utfordringer som kan føre til forskjellsbehandling. Flere grupper syke barn har ikke vært omfattet av ordningen, eller opplever å gå inn og ut av ordningen, og at ordningen er uforutsigbar. Dette skal det nå bli slutt på. Hovedvilkåret skal være at barnet er sykt og har behov for tilsyn og pleie. Regjeringen gjør nå ordningen langt mer fleksibel slik at man bedre kan kombinere jobb og følge opp barnet sitt. For eksempel kan foreldre bruke halve dager på barnet og halve på arbeid.

Når man som forelder opplever at sitt eget barn blir alvorlig syk er det siste de trenger et byråkrati som virker i mot dem. Vi forenkler nå ordningen slik at det blir mindre skjemavelde for foreldrene. Dette er en gledelig sak! En utvidet pleiepengeordning vil gjøre hverdagen lettere for familier som opplever å få et sykt barn med behov for kontinuerlig pleie. Ny pleiepengeordning blir også mer fleksibel fordi man kan gradere pleiepengene og kombinere det med yrkesdeltakelse.