Stortingsrepresentant Ingjerd Schou. 

Regjeringen sikrer trygge arbeidsplasser i Østfold

Det er stor oppmerksomhet om at arbeidsledigheten øker i enkelte fylker, men at det er klar vekst i sysselsettingen på Østlandet vies mindre oppmerksomhet. I Østfold har arbeidsledigheten gått ned med 7 prosent fra i fjor til hittil i år. Nær 400 flere i arbeide. Dette tyder på at regjeringens ansvarlige politikk for vekst og økt sysselsetting virker.
Nedgang i arbeidsledigheten i halve Norge
For andre måned på rad ser vi at den registrerte ledigheten går ned. Det var det ikke mange som ventet. Det er også andre signaler som er gode: Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i store deler av landet. I hele 10 av 19 fylker går faktisk arbeidsledigheten ned, og Østfold er ett av fylkene. Det er 11 prosent økning i ledige stillinger hos NAV og bedriftene melder om at de har planer om å ansette flere i år enn i fjor. Dette viser med all tydelighet at situasjonen ikke er like mørk over hele landet, snarere tvert i mot. Det er vi i Østfold en bidragsyter til, og det skal vi være stolte av. 

Særlig i bedrifter som etterspør yrkesfag kompetanse etterspør arbeidstakere; typisk håndverks bedrifter – men også bedrifter med behov av f eks ingeniører øker i Østfold. Sågar treffer jeg nå bedriftsledere innen anlegg som ikke får tak i arbeidskraft. Den siste med tilholdssted i Mysen med 5 ledige stillinger innen hage – og parkanlegg som ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.

Politikk som virker
Siden før vi kom inn i regjering har Høyre snakket om viktigheten av en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer norske bedrifters konkurranseevne og norske arbeidsplasser. I regjering har vi levert. I Østfold ser vi det gjennom at flere får arbeid, bedrifter vokser, det investeres og produseres. 

Lav kronekurs øker den internasjonale konkurranseevnen, også for bedrifter som holder til i Østfold. Selv LO skriver i en ny rapport at lav kronekurs trolig er den enkeltfaktoren som har bidratt mest til å motvirke lav vekst og økende arbeidsledighet i Norge, og påpeker at dette har ført til en økning i eksporten til tross for forholdsvis lav vekst internasjonalt. 

Lav rente bidrar til vekst i privat forbruk og investeringer, noe som også kommer bedrifter i Østfold til gode. Regjeringens ekspansive finanspolitikk bidrar betydelig til aktivitet og sysselsetting når vi for eksempel investerer i samferdsel. Selv LO bekrefter at den delen av økt oljepengebruk som har gått til offentlig kjøp av varer og tjenester og investeringer har motvirket effektivt nedgangen effektivt. 

Regjeringen rår ikke over oljeprisen. Men vi kan legge til rette for vekst og optimisme i andre næringer.  

Arbeiderpartiets uansvarlighet
Ap vil øke skattene for norske arbeidsplasser med 10 milliarder og redusere en pengebruk som virker. Det er det siste næringslivet trenger. Økte skatter gir ikke flere jobber i privat næringsliv, snarere tvert i mot. Økte skatter gir dårligere konkurransevilkår, og kan bidra til at den gode trenden vi ser i Østfold snur. 

Arbeiderpartiet vil bruke gårsdagens løsninger på dagens utfordringer – de gjentar svarene fra 2009, uten å ta innover seg at dagens situasjon krever andre svar. Vi kan ikke bruke gamle løsninger på nye utfordringer. Flere offentlig ansatte kan ikke være hovedsvaret. Arbeidsplasser tapt i privat sektor må erstattes med nye og lønnsomme jobber i privat sektor. 

Veien videre for trygge jobber
I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Vi foreslår derfor en rekke målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet, som samlet utgjør over 900 mill. kroner.
Men vi trenger mer enn kortsiktige tiltak. Når situasjonen på arbeidsmarkedet er svært ulik fra landsdel til landsdel og fra fylke til fylke, må vi ha evnen til både å tenke på kort og lang sikt. Kortsiktig ved å skape jobber gjennom for eksempel offentlige byggetiltak og samferdsel, og langsiktig ved å satse på kunnskap, forskning, norsk eierskap og skattelettelser som kan skape nye, trygge jobber både to, fem og ti år inn i fremtiden. Forslagene i Revidert nasjonalbudsjett styrker omstillingsevnen i økonomien, og legger til rette for nye arbeidsplasser i privat konkurranseutsatt næringsliv. Bare slik trygger vi velferden på lengre sikt. 

Vi har gode og riktige svar for å sikre dagens arbeidsplasser og for å ta Norge trygt gjennom den langsiktige omstillingen.»

Ingjerd Schou 
Østfold Høyre, Kommunal- og forvaltningskomiteen