Resolusjoner og uttalelse fra Østfold Høyres årsmøte

Østfold Høyres årsmøte vedtok 1 uttalelse og 3 resolusjoner på fylkesårsmøtet 4. februar 2017.

Uttalelse: Stortingets ulveforlik

Stortingets vedtak i ulveforliket er ikke veiledende, men gjelder. Det skal gjennomføres, og bestandsregulering må iverksettes innenfor sonen i vinter.

Resolusjon: Østfold som knutepunkt for infrastruktur 

Østfold har en unik mulighet til å oppnå utvikling gjennom å satse på samferdsel. Med plasseringen ut mot Europa og landets hovedferdselsårer gjennom fylket, kan vi ved å prioritere å satse på dette hjelpe næringslivet og fylket til bedre forutsetninger for vekst enn resten av landet. En mulighet til å forankre en slik prioritering kommer nå. Fylkesplanen for Østfold vil revideres i 2017-2018. Bakgrunnen er regional planstrategi, som ble endelig vedtatt av fylkestinget høsten 2016. 

Den reviderte regionale planstrategien har allerede øremerket 2 hovedområder som det må arbeides aktivt med fremover. Det er: 
- Tilgang på arbeidsplasser. Målet er å kunne tilby flere arbeidsplasser enn befolkningsøkningen.
- Samordne innsatsen for utvikling av fremtidens behov for kompetanse.

Skal Østfold lykkes med målet om å skape flere arbeidsplasser må vi ta i bruk våre fortrinn. En stor fordel vi har sammenlignet med resten av landet er nærheten til Europa. Hovedveiene ut av landet går gjennom Østfold. I tillegg har vi viktige banegodslinjer og havner. Mye trafikk fra Sør- og Vestlandet velger fergen fra Horten til Moss, og vi har sivil og militær flyplass. Vår geografiske plassering og infrastruktur gjør oss til et knutepunkt for samferdsel som vi må dra nytte av. Dersom vi utvikler dette utgangspunktet videre vil det komme næringslivet til gode og bidra til å redusere kostnader knyttet til transport for nye og eksisterende bedrifter. Derfor vil et sentralt tiltak for å oppnå målet om flere arbeidsplasser 
være å samordne og videreutvikle infrastrukturen i fylket vårt. Aktivitet på MLR gir store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk lønnsom ved at eksisterende nasjonal infrastruktur benyttes. Løsningen på transportproblemene i Østfold er viktig nasjonalt fordi vårt fylke er Europas inngangsport til Norge.

Østfold Høyre:
- Krever at RV19 fra E6 til Moss Havn legges inn i første periode i Nasjonal transportplan.
- Vil jobbe for at lavkostoperatørene flyttes fra Gardermoen til Moss Lufthavn Rygge slik at man utsetter behovet for tredje rullebane, samt ser på mulighetene for flyfrakt av bl.a. sjømat.
- Står fast ved vedtatt konsept for InterCity hvor jernbanen skal stoppe i alle byene, og forventer at lokale myndigheter har det nødvendige samarbeidet om gjennomføringen av dette store utviklingsprosjektet. Om nødvendig støttes statlig regulering.
- InterCity-triangelet må bygges ut til Halden, med dobbeltspor videre til svenskegrensen.
- Forventer at nasjonale myndigheter forholder seg til enigheten blant kommuner, fylkeskommune og Storting om valg av konsept som ligger til grunn for InterCity-prosjektet. Dette innebærer også fremtidige bevilgninger slik at tidsplanen følges, inkludert påkobling av Østre linje syd for Ski stasjon. 
Årsmøtet anmoder Østfold Høyre om å kontakte fylkene i Østlandsområdet for å fremme en felles resolusjon til Høyres landsmøte hvor vi krever fullfinansiert utbygging av InterCity-triangelet.

Resolusjon 2: Kommunereformen må videreføres

Kommunereformen som gjennomføres i denne stortingsperioden nådde ikke det ønskede antall kommunesammenslåinger. Vi trenger større og robuste kommuner for å kunne tilby forventet kvalitet på tjenestene i fremtiden.

Det vil være vanskelig å få alle kommunene til å passe i samme form, til det er variasjonene i landet for store. Det som er nyttig for en kommune har kanskje ikke samme nytte for en annen.

I landets kommuner har debatten hatt mer dybde, gått grundigere til verks og frembragt flere temaer enn tidligere debatter om samme tema. Gjennom debatten har mange kommuner vært med på en prosess som viser muligheter, men har ikke klart å finne fellesnevneren som er stor nok til at de motiverer frivillige sammenslåinger.

Vi tror at tillit og ærlighet er av avgjørende betydning for et vellykket resultat. De kommunale beslutningstakerne har ofte ikke særlig sterk tillit til sine naboer og vil forsvare sin egen posisjon. Tillit er en ressurs, brist på tillit tærer på ressursene. Det er nødvendig å bygge tillit og det kan ta tid.  

En kommunesammenslåing berører følelser og handler også om identitet. Dette synes viktig selv om mange av oss bytter kommune flere ganger i livet uten nevneverdige problemer. Om kommunestrukturen skulle bygges opp fra null ville den sannsynligvis bli seende helt annerledes ut enn dagens struktur.  Det forteller at føler ikke alltid er styrt av fornuftens klare lys og svært vanskelige å argumentere imot.

Vi må skape tillit og opptre troverdig, være ærlig på fordeler og ulemper. Reformfordeler opptrer vanligvis på lang sikt, noe en gjennomfører for kommende generasjoner. Derfor er det viktig å forsøke å frigjøre seg fra fortid og nåtid og å se fremover fremfor å argumentere med gårsdagen og dagens argumenter

I reformarbeidet blir ledelse viktig. Dette gjelder både den profesjonelle og den politiske ledelse. Tidligere har en erfart at staten snakker med flere stemmer ved at ulike departement har hatt ulike tilnærminger til samme saker. I en slik stor prosess som vi står overfor nå, må en forvente at staten snakker med én stemme.

Det er nødvendig å bygge broer mellom partier og deres partiprogram slik at utviklingsarbeidet omkring kommunesammenslåing forsetter uavhengig av hvem som styrer landet.

Østfold Høyre vil at:

- Den frivillige kommunesammenslåingsprosessen fortsetter i neste Stortingsperiode.
- De nye kommunene som slår seg sammen skal få de samme økonomiske fordeler som tidligere.
- Det nye inntektssystemet fastholdes.

Resolusjon 3: Østfold Høyre har høye ambisjoner for Østfoldskolen

Siden den nåværende regjeringen igjen åpnet for publisering av resultater av nasjonale prøver på den enkelte skole avdekkes store forskjeller mellom skolene. Resultatene fra en kommune kan samlet ligge på det gjennomsnittlige, samtidig som det avdekkes at noen skoler leverer gode resultater, mens andre skoler i samme kommune leverer svært dårlige resultater. Dette har gitt en økt demokratisk kontroll og økt engasjement fra foreldregrupper som tar dette opp på politisk nivå med sine lokalpolitikere. Det er viktig at vi politikere tar slike henvendelser på alvor.

Høyres mål er at Norge skal ha en av verdens beste skoler. Dette skal vi gjøre ved å prioritere elevenes lese- og regneferdigheter og satse på realfag. Ved å innføre kodespråk tidlig i grunnskolen vil vi gi kommende generasjoner et solid fortrinn til å møte fremtidens høyteknologiske samfunn uansett hvilken yrkesretning den enkelte til slutt velger.

En sterk offentlig skole vil være nødvendig for å sikre målet om en av verdens beste skoler, men Høyre ønsker samtidig private initiativ og aktører velkomne og vil legge til rette for disse.

Mer enn halvparten av de arbeidsplassene dagens ungdom skal jobbe med eksisterer ikke i dag. Skal vi lykkes med å skape nye virksomheter må vi satse på riktig kunnskap. Programmering av datakoder er fundamentet vårt teknologiske samfunn hviler på og en bred og tidlig kunnskap om hvordan dette fungerer vil være uvurderlig uansett hvilket yrkesvalg man tar. 

De videregående skolene i Østfold rangeres på 16. plass blant fylkene, og kun høyere enn Nordland, Troms og Finnmark. Mye tyder på at disse fylkene har forsømt skolene gjennom mange år.

Grunnskolenes resultater i Østfold som helhet ligger under landsgjennomsnittet. Det er ikke mange skoler eller kommuner i Østfold som ligger over landsgjennomsnittet. Samtidig som det er viktig og ikke «å snakke ned» Østfoldskolen, er vi ikke troverdige hvis vi ikke anerkjenner at skolene i Østfold må bli mye bedre. Enkelte kommuner, og enkelte skoler har et betydelig forbedringspotensial. 

Høyre mener også at konkurranse mellom skolene i Østfold vil virke positivt på elevenes skolehverdag. Østfold Høyre vil derfor arbeide for et fritt skolevalg mellom de videregående skolene i Østfold.

Skolepartiet Høyre i Østfold er ikke tilfreds med disse resultatene. Fremtidens arbeidstakere er i dag elever i våre skoler. Skal arbeidstakerne som utdannes i Østfold være konkurransedyktige i morgendagens arbeidsmarked må resultatene forbedres kraftig. 

- Østfold Høyre må sette skole på den politiske dagsorden på fylkes- og kommunenivå.  
- Østfold Høyre mener at ambisjonsnivået bør være mye høyere enn de nivåene vi ser i dag. Vår ambisjon er at skolene i Østfold skal være blant landets beste.
- Østfold Høyre vil understreke viktigheten av åpenhet rundt den enkelte skoles resultater.
- Østfold Høyre vil styrke konkurransen mellom de videregående skolene ved å jobbe for fritt skolevalg.