Senterpartiet vil ikke at Fredrikstad skal ha Helfo?

Hvor er Østfolds stortingsrepresentant fra SP? Er du klar over hva partiet ditt setter i spill? Nå må også lokale representanter for partiet våkne! Distriktspolitikk er tydeligvis bare noe som er fint på papiret, men ikke i gjennomføring?

Senterpartiet ved representantene Lundteigen, Bjørke, Toppe, Nordlund og Mossleth foreslår for Stortinget at vi skal be Regjeringen nullstille omstilling av HELFO.

 

Sjelden har jeg sett en mer åpenbar begrunnelse for omstilling og samle ressurser i stedet for bl.a. fåmannskontor. Senterpartiet mener begrunnelsen er svak.

 

Retningslinjer for satsing på statlige arbeidsplasser ut i distriktene er godt fulgt opp. Senterpartiet mener Fredrikstad er sentrale strøk og ikke distrikt.

 

For meg som har arbeidet for nettopp statlige arbeidsplasser til Østfold vet at vi både står i fare for å bli betraktet som en del av Oslo regionen og utelatt fra tildeling av nettopp slike hvis vi ikke særlig står opp for Østfold. Den uro er tydeligvis ikke tilstede i Senterpartiet.

 

Mantra fra Senterpartiet er her som i mange sammenheng; la alt være som det har vært, omstilling og sikring av kompetanse og kvalitet er ikke av det gode. Senterpartiet er redd for tap av erfaringskompetanse. Ja nettopp, den dør ut med fåmannskontorer.

 

Helfo, tidligere Helseøkonomiforvaltningen, er Helsedirektoratets ytre etat. De forvalter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg gir Helfo økonomisk oppgjør til helsebehandlere utenfor sykehus, slik som allmennpraktikere, legespesialister, apotek, psykologer og fysioterapeuter.

 

Helfo har i dag 550 ansatte fordelt på 22 kontorer spredt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Tønsberg og har 195 ansatte, men hovedtyngden av kontorene er (svært) små: 8 kontorer har en bemanning på 3-5 personer, mens 7 kontorer har 8-13 ansatte. Regjeringen har besluttet å satse på dagens fem største kontorer: Fredrikstad, Tønsberg, Sola, Ørsta og Mo i Rana. I tillegg videreføres kontoret i Kirkenes.

 

Ved å satse på de største kontorene begrenser man antall personer som blir direkte berørt av ny kontorstruktur, samtidig som man bygger videre på de største kompetansemiljøene. Unntatt fra dette er beslutningen om å legge ned kontoret i Oslo. Oslo-kontoret er i dag det nest største kontoret med 68 ansatte. Regjeringen prioriterer høyt å flytte ut statlige arbeidsplasser ut fra Oslo. Kontoret i Kirkenes skal videreføres. Kontoret har i dag 5 ansatte. Begrunnelsen er at Sør-Varanger kommune er inne i et omstillingsprogram (i regi av Innovasjon Norge), i perioden 2016 – 2022. Kommunen har mistet svært mange arbeidsplasser knyttet til gruvevirksomhet og i oljerelaterte næringer. Offentlige arbeidsplasser, slik som Helfo, er et verdifullt supplement til privat sektor.

 

Innovasjon og digitalisering er sentralt for å oppnå en brukerrettet og effektiv offentlig sektor. Økt bruk av selvbetjening og automatisering i Helfo vil få konsekvenser for arbeidsprosesser og kompetansebehov. Færre enkle, manuelle prosesser reduserer behovet for ansatte.

 

Samtidig vil de komplekse oppgavene som gjenstår kreve helsefaglig, juridisk, økonomisk og administrativ kompetanse. I tillegg vil investeringen i IKT øke behovet for kompetanse på utvikling og drift av digitale løsninger.

 

For å kunne svare på eksisterende og nye samfunnsoppgaver må Helfo derfor ha en kontorstruktur med færre og større fagmiljø. Det krever at de gjenværende kontorene er lokalisert på steder med godt fungerende arbeidsmarked.

 

De små kontorene vil ikke være egnet til å bygge fagmiljøene som kreves for å lykkes med digitaliseringen, noe som gjør dem utsatt for nedleggelse. I tillegg vil en relativt stor andel ansatte nå pensjonsalder i løpet av de nærmeste årene.

 

Dette betyr at selv uten regjeringens vedtak om styrt omlegning av Helfo sin kontorstruktur vil flere av dagens kontorer kunne bli nedlagt. Bare i perioden 2014 – 2018 ble to kontorer nedlagt (Tromsøy og Vestvågøy) som følge av naturlig avgang og utfordringer knyttet til rekruttering.